Документи
Договор за сделки с финансови инструменти
Общи условия приложими към договорите с клиенти на ФК „ЕВЪР”АД
Общи условия приложими към договорите с клиенти на ФК „ЕВЪР”АД в сила до 09.03.2020
Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания на ФК “ЕВЪР” АД
Правила за категоризация на клиенти
Правила за конфликт на интереси
ТАРИФА за таксите и комисионите, която ФК “ЕВЪР” АД прилага при извършване на услуги на клиенти
RTS 28 2019
RTS 28 2018
RTS 28 2017
Информация по чл. 450 от Регламент 575/2013 за 2018 г.
Политика за формиране на възнагражденията
Политика за поверителност
Политика за управление на жалби от клиенти
Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на "Финансова къща Евър" АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар
Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на „Финансова къща Евър” АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар
Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от "Финансова къща Евър" АД инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях
Информация относно инвестиционен посредник „Финансова къща Евър” АД и неговите услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти