Информация относно инвестиционен посредник „Евър Файненшъл” АД и неговите услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти

I. Въведение

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Настоящата Информация относно инвестиционен посредник „Евър Файненшъл“ АД и неговите услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти (наричана за краткост „Информацията”), е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите на чл. 47, във връзка с 46 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565) и чл. 71, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и е съобразена с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II) и в частност с чл. 24, параграф 4.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Информацията е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на стопанската дейност на „Евър Файненшъл“ АД.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) Информацията е приложима към договорите между „Евър Файненшъл“ АД и неговите клиенти, които регламентират търговия с договори за разлики (ДЗР), която се осъществява на извън регулиран пазар (“Over-the-Counter” или “ОТС пазар”).
 4. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не предлага на своите клиенти търговия с финансови инструменти, различни от ДЗР, на пазар, различен от ОТС пазара.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Инвестиционен посредник „Евър Файненшъл“ АД е търговско дружество, регистрирано по реда на Търговски закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 84-86, ет. 10, офис 52
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Контактите на „Евър Файненшъл“ АД са:

– Адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 84-86, ет. 10, офис 52

– Телефони за връзка: +35924003339

– Официален адрес на електронна поща: [email protected]

– Адрес на електронна поща на отдел „Вътрешен контрол”: [email protected]

– (изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г..) Интернет страници на дружеството: www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Езиците, на които клиентът може да поддържа връзка с „Евър Файненшъл“ АД и да получава документи и друга информация от него, са български и английски език.  Начините на поддържане на връзка, които ще се използват между „Евър Файненшъл“ АД и клиента, са:

а) (изм. с решение от 24.08.2022) чрез посещения в офиса на „Евър Файненшъл“ АД;

б) чрез размяна на документи с електронен подпис;

в) по телефона;

г) по електронна поща;

д) (изм. с решение от 24.08.2022) чрез предложената от „Евър Файненшъл“ АД електронна платформа за търговия.

 1. Начините за изпращане и получаване на нареждания са:

а) (изм. с решение от 24.08.2022) лично или чрез пълномощник в офиса на „Евър Файненшъл“ АД;

б) (изм. с решение от 24.08.2022) чрез предложената от „Евър Файненшъл“ АД електронна платформа за търговия.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл” АД притежава следните лицензи и разрешения:

5.1. Лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник

– № 225 – ИП/ 18.12.1996 г. на Държавната комисия по ценните книжа и фондовите борси

– № 668 – ИП/13.12.2000 на Държавната комисия по ценни книжа

– РГ-03-0008/ 26.05.2009 г. на Комисия за финансов надзор (КФН).

 

„Евър Файненшъл“ АД има право да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги във всички държави-членки на Европейския съюз.

Надзорът върху дейността на „Евър Файненшъл“ АД в качеството му на инвестиционен посредник се осъществява от българската Комисия за финансов надзор, с адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16; www.fsc.bg.

5.2. Разрешение (лицензия) за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане по Закона за банките (сега Закон за кредитните институции) № 015/16.02.2000 г., издадена от Българска народна банка (БНБ). БНБ е с адрес пл. “Княз Батенберг I” № 1.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не действа чрез обвързани агенти, нито в България, нито в друга държава-членка на Европейския съюз.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Естеството, честотата и периодичността на докладите за резултатите на услугата, които ще се предоставят от „Евър Файненшъл“ АД на клиента в съответствие с чл. 25, параграф 6 от MiFID II, са както следва:

а) (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД предоставя потвърждения за сключените сделки и отчети по извършваните инвестиционни услуги и дейности на своите клиенти, като условията и сроковете за тези известия за различните финансови инструменти са определени в конкретния договор с клиента, и са съобразени с правилата на пазара, където тези финансови инструменти се търгуват.

б) (изм. с решение от 24.08.2022) Когато клиентът използва електронна платформа за търговия, „Евър Файненшъл“ АД изпраща потвърждение за всяка сделка, сключена по нареждане на непрофесионален клиент. Това се прави при първа възможност, но не по-късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката. Потвърждението е част от дневния отчет.

в) (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД съставя и представя дневен отчет за сключените от клиента сделки чрез електронната платформа за търговия или на посочения от клиента адрес на електронна поща, ако съответната платформа не позволява чрез нея да се представят отчети. Когато през съответния работен ден няма сключена сделка и няма открита позиция по сметката на клиента, „Евър Файненшъл“ АД не изготвя дневен отчет.

г) (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД изпраща веднъж на тримесечие на всеки клиент, за когото държи финансови инструменти или парични средства, справка на траен носител за тези финансови инструменти или средства, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка. Периодичната справка за активите на клиента не се предоставя, когато „Евър Файненшъл“ АД предоставя на своите клиенти достъп до онлайн система, отговаряща на критериите за траен носител, ако актуални справки за финансовите инструменти или средствата на клиента са лесно достъпни от клиента и инвестиционният посредник разполага с доказателства, че клиентът е осъществил достъп до тази справка поне веднъж през съответното тримесечие.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД, в качеството си на инвестиционен посредник, който държи финансови инструменти и парични средства на клиенти, предприема мерки за защита на правата на собственост на клиентите си върху тези активи. Тези мерки са както следва:

а) (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД е отделил своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си.

б)(изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД поддържа отчетност и води сметки на финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, които:

– да му позволят във всеки един момент да разграничи държаните за един клиент активи от активите, държани за друг клиент, както и от собствените си активи;

– отразяват точно финансовите инструменти и паричните средства, държани за клиентите;

– могат да бъдат използвани за документална проследимост (одитна пътека).

в) (изм. с решение от 24.08.2022) За всички финансови инструменти и парични средства „Евър Файненшъл“ АД води аналитични сметки на клиентите си. „Евър Файненшъл“ АД предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички финансови инструменти на клиенти могат да бъдат по всяко време ясно разграничени от финансовите инструменти на инвестиционния посредник, посредством сметки с различно наименование в счетоводната отчетност на инвестиционния посредник или чрез равностойни мерки, които постигат същото равнище на защита.

г)(изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не използва и не може да използва финансовите инструменти (ДЗР) на своите клиенти за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице.

д) (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не използва и не може да използва за собствена сметка парични средства на клиенти, освен с изричното съгласие на клиента.

е) (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на „Евър Файненшъл“ АД.

ж)(изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД създава необходимата организация за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляване на финансовите инструменти и паричните средства на клиента, или ограничаване или загуба на правата му във връзка с тези активи в резултат на злоупотреба с активите, измама, лошо управление, неподходящо водене и съхранение на отчетност или небрежност.

з)(изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД определя служител, който отговаря за спазване на задълженията на инвестиционния посредник, свързани със защитата на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите.

и) (изм. с решение от 24.08.2022) Финансовите инструменти, предлагани  за  търговия  от  “Евър Файненшъл”  АД,  са ДЗР, които  по  своята  същност  не  са  прехвърлими  ценни  книжа  и  не  се  съхраняват   в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник. С оглед на това „Евър Файненшъл“ АД не депозира клиентски финансови инструменти в депозитарна институция по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, а ги съхранява при себе си по аналитични сметки на клиентите си.

к)(изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти. „Евър Файненшъл“ АД депозира паричните средства на клиента в лице, посочено по-долу по сметка или сметки отделно от всички сметки, използвани за държане на парични средства на инвестиционния посредник. „Евър Файненшъл“ АД може да депозира паричните средства на своите клиенти във:

– централна банка;

– кредитна институция, лицензирана да извършва дейност съгласно Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО;

– кредитна институция, лицензирана в трета държава;

– квалифициран фонд на паричния пазар.

„Евър Файненшъл“ АД не депозира паричните средства на своите клиенти в квалифициран фонд на паричния пазар.

„Евър Файненшъл“ АД не депозира парични средства на клиенти при кредитна институция или квалифициран фонд на паричния пазар, които са в една и съща група с инвестиционния посредник.

(изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) „Евър Файненшъл“ АД депозира паричните средства на своите клиенти в търговските банки (кредитни институции), посочени на интернет сайта му www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.

„Евър Файненшъл“ АД информира клиента или потенциалния клиент на декларирания от него траен носител или чрез интернет сайта си, когато сметките, които съдържат паричните средства на този клиент, подлежат или ще подлежат на законодателството на юрисдикция, различна от тази на държава-членка, и посочва, че правата на клиента или потенциалния клиент, свързани с тези парични средства, могат съответно да се различават.

„Евър Файненшъл“ АД информира клиента или потенциалния клиент на декларирания от него траен носител или чрез интернет сайта си за случаите, когато паричните средства на този клиент могат да бъдат държани от трета страна от името на инвестиционния посредник, и за отговорността на инвестиционния посредник по приложимото национално законодателство за  всички действия или бездействия на третата страна, както и за последиците за клиента от евентуална несъстоятелност на третата страна.

л) (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД равнява водените от него сметки и записи с тези на търговските банки, при които се държат активите на посредника и на клиентите му, като равняването е ежедневно.

м) (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Подробна информация по темата може да бъде намерена в документа “Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на „Евър Файненшъл“ АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар”, който е достъпен за клиентите в офисите на „Евър Файненшъл“ АД, както и на интернет сайта му (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

н)(изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД информира клиента, че  в  Република  България  е  създаден Фонд за компенсиране на инвеститорите, който е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Шишман” № 31; www.sfund-bg.com.

Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционни  посредници, какъвто е и „Евър Файненшъл“ АД, включително и на техните клонове в приемащите държави, при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Фондът изплаща компенсация на клиентите за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските парични средства, финансови инструменти или да удовлетвори други вземания на клиентите при спазване на реда, ограниченията и процедурите, предвидени в българското право.

Определени активи, които не са финансови инструменти, може да не са защитени от Фонда по реда на действащото законодателство.

Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник в случаите, когато:

– с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;

– е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение на Комисията за финансов надзор поради това, че инвестиционният посредник е в трайно влошено финансово състояние и не може да изпълнява задълженията си.

В срок до 7 дни от получаване на решението, упоменато по-горе, Фондът публикува най-малко в два централни всекидневника и на Интернет сайта си (www.sfund- bg.com) съобщение за постановеното решение по предходните точки и за срока, в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.

Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските  активи  в  съответствие  със  законовите и договорните  условия.  За  клиентски  активи  се  считат  паричните  средства,  финансовите  инструменти  и  другите  активи  на   клиентите   на инвестиционен посредник, които той държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ, включително лихви, дивиденти и други подобни плащания.

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на  90 на сто от стойността на вземането, но не повече от следните размери:

– до 31 декември 2006 г. – 12 000 лв.;

– от 1 януари до 31 декември 2007 г. – 24 000 лв.;

– от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. – 30 000 лв.;

– от 1 януари 2010 г. – 40 000 лв.

Устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите е уредено в Правилник, приет с Решение № 40-П от 10.08.2005  г.  на  Комисията  за  финансов  надзор, обн., ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.

При поискване от клиент „Евър Файненшъл“ АД ще му предостави подробна информация относно условията и реда за компенсиране на инвеститорите съгласно ЗППЦК.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД прилага политика по отношение на конфликта на интереси на „Евър Файненшъл“ АД, която е както следва:

а) При извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ дружеството предприема всички необходими действия за установяване на потенциалните конфликти на интереси между:

 1. инвестиционния посредник, вкл. лицата, които са членове на съвета на директорите или управляват дейността му, лицата и всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството, всички други лица, които работят по договор за него, както и свързаните с него чрез контрол лица, от една страна, и клиентите му, от друга страна;
 2. отделните му клиенти.

б) Съгласно настоящата политика конфликт на интереси е ситуация, която възниква във връзка с предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги от инвестиционния посредник и може да накърни интереса на клиент. Политиката съдържа обстоятелствата, които представляват конфликт на интереси или които могат да доведат до конфликт на интереси, пораждащ риск от увреждане на интересите на клиент или клиенти на инвестиционния посредник, вкл. такива обстоятелства, които са или следва да бъдат известни на инвестиционния посредник и които могат да доведат до конфликт на интереси в резултат на структурата на групата, част от която е инвестиционният посредник, и дейността на останалите членове на групата и процедурите и мерките за третиране на такива конфликти.

в) Обстоятелства, които дружеството приема съгласно настоящата политика за конфликт на интереси или които могат да доведат до такива конфликти, са:

 1. Всички случаи, в резултат на които от предоставянето на инвестиционни и/или допълнителни услуги или по друг начин дружеството, лице, което работи по договор за него, или лице, пряко или непряко е свързано с него чрез контрол, попада в някоя от следните хипотези:

1.1. има възможност да реализира финансова печалба или да избегне финансова загуба за сметка на клиента;

1.2. има интерес от резултата от предоставяната услуга на клиента или от осъществяваната сделка за сметка на клиента, който е различен от интереса на клиента от този резултат;

1.3. има финансов или друг стимул да предпочете интереса на клиент или група от клиенти пред интереса на друг клиент;

1.4. осъществява същата дейност като клиента;

1.5. получава или ще получи от лице, различно от клиента, облаги във връзка с услуга, предоставена на клиента, под формата на парични средства, стоки или услуги в нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, или различни от стандартното възнаграждение или комисиона за тази услуга.

 1. Хипотезите, при които лице, което работи по договор за инвестиционния посредник и участва в извършването на дейности, които могат да породят конфликт на интереси, или поради осъществяваната от него дейност за инвестиционния посредник има достъп до вътрешна информация по смисъла на Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или до друга поверителна информация за клиенти или сделки със или за клиенти.
 2. Хипотеза, при която ИП, отчитайки професионалните качества и пазарната репутация на лицата по чл. 93, ал. 1, т. 2-4 ЗПФИ и нормативните изисквания и пазарните практики, свързани с държането на паричните средства, установи, че могат да бъдат накърнени правата на клиента.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) Съгласно настоящата политика сделки и/или услуги с конфликтен потенциал са:

– когато ИП обединява клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така обединеното нареждане е изпълнено частично;

– поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти (акции) на емитенти, с които се придобива, съответно загубва съответното дялово участие в него, посочено в чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК от клиента;

– извършване на услуги от „Евър Файненшъл“ АД като регистрационен агент, когато сделките с безналични финансови инструменти са сключени пряко между страните и последните са клиент на ИП и негов служител;

– може да възникне или е възникнал конфликт на интереси между двама клиенти на посредника.

г)при наличие на посочените по б.”в” обстоятелства, спазва следните мерки и процедури за третиране на конфликтите на интереси:

 1. спазва се строга поверителност по отношение на извършваните сделки с конфликтен потенциал, с цел избягване на реално възникване на конфликти и на риск от извършване на сделки на основата на вътрешна информация;
 2. разясняват се на всеки клиент общите условия, приложими към договорите с клиенти преди сключването на договор;
 3. стриктно се спазват мерките и изискванията по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие;
 4. спазва се стриктно приетата от ИП политика за изпълнение на нарежданията, дадени от клиенти, вкл. не се изпълняват нареждания на клиент, ако последният не е дал изричното си предварително съгласие със следваната от ИП политика;
 5. лицата, които работят по договор за ИП и извършват дейности, включващи конфликт на  интереси, действат при степен на независимост на изпълнението, подходяща с оглед големината и дейността на ИП, както и на значимостта на риска от увреждане на клиентски интерес, като задължително се спазват следните мерки в обема, необходим, за да се осигури нужната степен на независимост:

5.1. спазване на пълна поверителност и предотвратяване на обмена на информация между тях и останалите служители на ИП, когато обменът на тази информация може да накърни интересите на един или повече клиенти;

5.2. върху лицата, чиито основни функции включват извършването на услуги от името и/или за сметка на клиенти или предоставянето на услуги на клиенти, когато между интересите на клиентите може да възникне конфликт, или които по друг начин представляват различни конфликтни интереси, между които може да възникне конфликт, включително върху интереса на ИП се упражнява контрол;

5.3 липса на пряка обвързаност между възнаграждението на лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на лицата, извършващи основно друга дейност за ИП, или приходите, реализирани от последните, ако може да възникне конфликт на интереси във връзка с тези дейности;

5.4. забранява се на служителите, вкл. на членовете на СД, да оказват неподходящо въздействие върху начина, по който друго лице, което работи по договор за ИП, извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ;

5.5. забранява се на служителите, вкл. на членовете на СД, едновременното или последователното им участие (на едно лице), в извършването на отделни инвестиционни или допълнителни услуги или дейности, когато това участие може да навреди на надлежното управление на конфликти на интереси, а ако това е невъзможно се упражнява контрол върху това;

д) ИП при третирането на конфликти на интереси прилага допълнително и следните мерки:

 1. Осигурява равностойно и справедливо третиране на клиентите, като се действа в интерес на клиента при най-добрите за него условия. ИП избягва ситуации, при които интересът на негов клиент би влязъл в конфликт със задължението му към друг негов клиент;
 2. стриктно се прилагат правилата за сключването на лични сделки, като всяко лице, което работи по договор за ИП, още при сключване на договора получава на траен носител същите и декларира, че е запознато с правилата;
 3. дава се предимство на интереса на клиента пред собствения интерес, вкл. когато е обединено клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така обединеното нареждане е изпълнено частично, ИП разпределя сделките за сметка на клиента с предимство и в интерес на клиента, освен в изрично посочените в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, изключения;
 4. уведомява се лице от отдела за вътрешен контрол за такива сделки, което следва да окаже съдействие за разрешаването на конфликта, ако е възникнал;
 5. стриктно се спазват правилата за отделяне на собствения портфейл от финансови инструменти от този на инвеститорите.
 6. ИП съхранява и актуализира информация за видовете инвестиционни или допълнителни услуги или инвестиционни дейности, извършвани от инвестиционния посредник или за негова сметка, при които възниква или може да възникне в процеса на осъществяване на услугата или дейността конфликт на интереси, който води до съществено накърняване на интереса на клиент или клиенти на инвестиционния посредник.

е) Ако въпреки прилагането на правилата за вътрешната организация на ИП, продължава да съществува риск за интересите на клиента, то ИП не може да извършва дейност за сметка на клиент, ако не го информира за общото естество и/или източници на потенциалния конфликт на интереси. В случаите по предходното изречение преди извършването на дейност за сметка на клиент, във връзка с която е налице конфликт на интереси, ИП предоставя на клиента на траен носител информация относно конфликта на интереси, която е достатъчна в съответствие с характеристиките на клиента същият да вземе информирано решение относно инвестиционната или допълнителната услуга, във връзка с която възниква конфликт на интереси.

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г..) „Евър Файненшъл“ АД предоставя възможност на своите клиенти да търгуват с договори за разлики (ДЗР) на извън регулиран пазар (“Over-the-Counter” или “ОТС пазар”) срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент или срещу предоставена гаранционна сума посредством сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа за търговия fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.

„Евър Файненшъл“ АД не предлага на своите клиенти търговия с финансови инструменти, различни от ДЗР, на пазар, различен от ОТС пазара.

„Евър Файненшъл“ АД предлага на своите клиенти следните видове ДЗР:

– ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове;

– ДЗР върху индекси;

– ДЗР върху фючърси;

– ДЗР върху валутни двойки и благородни метали;

– ДЗР върху борсово търгувани опции.

Основни характеристики на ДЗР, предлагани от „Евър Файненшъл“ АД, са:

– създател и разпространител (дистрибутор) на ДЗР, които се предлагат за търговия от „Евър Файненшъл“ АД, е самият инвестиционен посредник;

– ДЗР, предлаган за търговия от „Евър Файненшъл“ АД, не е прехвърлима ценна книга и не се съхранява в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник;

– нито една от страните не придобива в наличност самия ДЗР, нито базовия актив, на който той е базиран;

– нито една от страните не е задължена да закупи или продаде, да достави или получи в наличност съответния базов актив на ДЗР;

– правата и задълженията на всяка от страните по ДЗР са единствено да извършват или получават плащания съгласно подаденото нареждане, като резултатите от изпълнението на нарежданията се отразяват съответно по позициите й в активи и/или парични средства;

– сделките с ДЗР не подлежат на централизиран клиринг.

(изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Подробна информация относно финансовите инструменти, предлагани за търговия от инвестиционния посредник, може да бъде намерена в документа “Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Евър Файненшъл“ АД инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях”, който е достъпен за клиентите в офисите на „Евър Файненшъл“ АД, както и на интернет сайта му (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com)

(изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Информация за всеки един финансов инструмент, предлаган от „Евър Файненшъл“ АД, е налична и свободно достъпна на интернет сайта на посредника (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

 1. (изм. с решение от 24.08.2022)„Евър Файненшъл“ АД предупреждава, че търговията с финансови инструменти, включително и с ДЗР, крие съществени рискове и не е подходяща за всеки инвеститор. Търговията на финансовите пазари не е подходяща за инвеститори, търсещи стабилен доход, тъй като приходите от такава дейност са непостоянни и несигурни.

Предлаганите от „Евър Файненшъл“ АД финансови инструменти – ДЗР са сложни финансови инструменти и съответно и тяхната рискова компонента е съставна и сложна, поради това и рискът от загуба на инвестираните от клиента средства е значителен.

При търговията с финансовите инструменти, включително и с ДЗР, не съществува гаранция за това, че първоначално инвестираната сума няма да бъде изгубена и почти никога не съществува гаранция, че обещаният или очакван доход ще бъде реализиран. Съществува възможност загубите да надвишат сумите на депозираните средства, но те ще съответстват изцяло на резултатите от дейността на клиента и неговото инвестиционно поведение.

Клиентите трябва да имат предвид, че доходността от търговията с ДЗР зависи също от таксите и комисионите, които инвестиционният посредник удържа, посочени в Тарифата за лихви, такси и комисионни на „Евър Файненшъл“ АД, и от други разходи,  свързани с този вид деривативни инструменти.

(изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Информацията за таксите, комисионните и другите потенциални разходи при търговията с ДЗР е налична в актуалните ОИД, а също така е и публикувана и свободно достъпна на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

Клиентите следва да имат предвид и че финансовите пазари имат силно волатилен характер, т.е. за тях е характерна променливост на цените и котировките на финансовите инструменти. Цените и котировките на ДЗР са в пряка зависимост от цената на съответния базов актив, която се влияе от много и разнообразни фактори, между които: промени в съотношението на търсенето и предлагането; световната търговия; данъчната, монетарната, регулационната и външната политика на страните; важни икономически и политически новини; промени в лихвените равнища; операции на централните банки и големите играчи; обезценяване на валутите; реално представяне на стопански предприятия в съответния им сегмент; предчувствия и очаквания на пазарните субекти, както и много още фактори.

Предлаганите от „Евър Файненшъл“ АД видове ДЗР не съдържат механизъм за защита от пазарна динамика, което означава, че клиентът може да загуби цялата си инвестиция или част от нея.

Също така местата на изпълнение могат да налагат ценови ограничения по отношение на търгуваните на тях финансови инструменти, активи, които се явяват базови за предлаганите от „Евър Файненшъл“ АД ДЗР, както и да преустановяват търговията с отделни инструменти. „Евър Файненшъл“ АД предупреждава своите клиенти, че в отделни случаи клиентът може да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на ДЗР.

Следва да се има предвид, че търговията срещу гаранционна сума (марджин), въпреки че позволява да се реализира печалба върху цялата открита позиция, е високо рискова форма на инвестиране и може да доведе и до реализиране на значителни загуби и пълна загуба на инвестираните клиентски средства.

„Евър Файненшъл“ АД предупреждава, че използването на ливъридж може да умножава както печалбите, така и загубите на клиентите, и относително малки движения на пазара могат да окажат голям ефект върху клиентските позиции. В резултат на това внесените средства, представляващи гаранция по отворените позиции, могат да бъдат напълно изчерпани.

Клиентът следва да има предвид, че без значение от конкретния финансов инструмент, търговията срещу предоставена гаранционна сума е по-високо рискова, отколкото търговията срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент.

(изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Подробна информация относно рисковете, свързани с финансовите инструменти, предлагани за търговия от инвестиционния посредник, може да бъде намерена в документа “Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Евър Файненшъл“ АД инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях”, който е достъпен за клиентите в офисите на „Евър Файненшъл“ АД, както и на интернет сайта му (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) В процеса на откриване на сметка за търговия, „Евър Файненшъл“ АД извършва оценка дали исканата от клиента услуга е подходяща за него. Оценката се извършва на база предоставената от клиента информация относно неговите знания и опит в търговията на финансовите пазари.

Независимо от оценката на „Евър Файненшъл“ АД, клиентът следва да извърши за себе си внимателна преценка дали предлаганите от „Евър Файненшъл“ АД услуги са подходящи за него и дали да се възползва от тях.

В случай че оценката на „Евър Файненшъл“ АД покаже, че исканата услуга не е  подходяща за клиента, инвестиционният посредник уведомява клиента и го предупреждава за рисковете от това.

Решението да ползва тази услуга, въпреки че тя е оценена като неподходяща за него, е на клиента и той го заявява изрично пред посредника.

(изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) „Евър Файненшъл“ АД предупреждава: ако въпреки предупреждението от посредника, клиентът прецени, че ще ползва услуга, която е оценена като неподходяща за него, клиентът, преди да извършва реална търговия, която би му донесла финансови загуби, е добре да придобие известен опит в този вид търговия чрез демо сметка, както и да се информира относно спецификите на търговията срещу гаранционна сума (марджин търговията) като цяло, включително чрез обучителните материали, налични на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) По отношение на търговията с горепосочените ДЗР, която се осъществява на ОТС пазар, „Евър Файненшъл“ АД е единствено място за изпълнение на нарежданията и действа като принципал по всяка сделка (а не като агент или брокер). На практика клиентските нареждания се изпълняват чрез предлаганата от инвестиционния посредник електронна платформа за търговия с финансови инструменти, на котирани от него цени, като по всяка сделка с клиента „Евър Файненшъл“ АД е насрещна страна. Всички нареждания на клиенти за търговия с ДЗР се изпълняват срещу собствената ликвидност на „Евър Файненшъл“ АД. „Евър Файненшъл“ АД не трансферира (рутира, насочва, изпраща) нарежданията на клиента към друго място за изпълнение.

„Евър Файненшъл“ АД не изпълнява нареждания на клиенти извън посоченото място за изпълнение.

„Евър Файненшъл“ АД не изпълнява нареждане на клиент или сделка за своя собствена сметка групирано (обединено) с нареждане на друг клиент, когато се касае за нареждания за търговия с ДЗР на ОТС пазар, тъй като в този случай „Евър Файненшъл“ АД е единствено място за изпълнение на нарежданията и е насрещна страна по всяка сделка.

„Евър Файненшъл“ АД предварително уведомява своите клиенти, че нарежданията им във връзка с договорите за търговия с ДЗР ще се изпълняват извън място на търговия (регулиран пазар, многостранна система за търговия и организирана система за търговия).

„Евър Файненшъл“ АД предупреждава, че всякакви конкретни указания на клиента могат да възпрепятстват инвестиционния посредник да предприеме мерките, които са предвидени и се прилагат в Политиката за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с ДЗР на „Евър Файненшъл“ АД, за  постигане на възможно най-добрите резултати при изпълнението на тези нареждания по отношение на елементите, обхванати от тези указания.

„Евър Файненшъл“ АД не прилага различни такси в зависимост от мястото за изпълнение на нарежданията на клиентите, тъй като действа като единствено място за изпълнение на тези нареждания.

„Евър Файненшъл“ АД действа като единствено място за изпълнение на нарежданията на своите клиенти, поради което не получава от трети страни (които сами по себе си  са места за изпълнение) плащания и стимули във връзка с изпълнението на  тези нареждания. „Евър Файненшъл“ АД не получава възнаграждение, отстъпка или непарична облага за предаване на клиентско нареждане до конкретно място на търговия, респективно място за изпълнение на нареждания.

„Евър Файненшъл“ АД начислява на своите клиенти само таксите, посочени в Тарифата за такси и комисиони на „Евър Файненшъл“ АД, като тези такси не варират в зависимост от клиента или от мястото на изпълнение.

„Евър Файненшъл“ АД действа като насрещна страна по всички сделки с клиенти, поради което не начислява вземания от двама или повече участници в сделка в съответствие с чл. 24, параграф 9 от MiFID II, не получава непарични облаги като посредник, а стойността на всички парични облаги, които получава като посредник, са посочени в Тарифата за такси и комисиони на „Евър Файненшъл“ АД.

При извършване на инвестиционни услуги и дейности за клиенти „Евър Файненшъл“ АД действа честно, коректно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добър интерес на клиента.

„Евър Файненшъл“ АД изпълнява незабавно, честно и точно приетите клиентски нареждания, включително като спазва реда на постъпване на идентични нареждания.

„Евър Файненшъл“ АД спазва следните условия при изпълнение на нареждания на клиенти:

– гарантира, че изпълнените от името на клиентите нареждания са незабавно и вярно регистрирани и разпределени;

– изпълнява сравними в други отношения нареждания на клиенти последователно и незабавно, освен ако това е неосъществимо поради характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия или ако интересите на клиента не налагат обратното;

– информира непрофесионалния клиент за всяко съществено затруднение, свързано с правилното изпълнение на нарежданията, незабавно при узнаване за затруднението.

„Евър Файненшъл“ АД не злоупотребява с информацията, свързана с висящи нареждания на клиенти, и предприема всички разумни стъпки за предотвратяване на злоупотреба с такава информация от което и да е от своите съответни лица.

Когато изпълнява нареждане на клиент, „Евър Файненшъл“ АД предприема всички достатъчни стъпки за получаване на възможно най-добрия резултат за клиента, като отчита цената; разходите; бързината на изпълнение на нареждането; вероятността за изпълнение и сетълмент (ако с оглед вида и характера на сделката такъв се извършва); размера; естеството и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането.

При изпълнението на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, възможно най-добрият резултат се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението, които включват всички разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент (ако такива се начисляват), както и други такси и възнаграждения, платени на трети лица, участващи в изпълнението на нареждането, в случай че има такива.

При конкретни инструкции от страна на клиента „Евър Файненшъл“ АД изпълнява нареждането, като следва тези инструкции. Всички специални инструкции на клиента дерогират правилата за постигане на най-добър резултат, установени с Политиката за изпълнение на нареждания на клиентите, приложима към договорите за търговия с ДЗР на „Евър Файненшъл“ АД.

При изпълнение на нареждания на клиенти „Евър Файненшъл“ АД отчита следните критерии при определяне на относителната значимост на факторите, посочени по-горе:

– характеристики на клиента, включително категоризация на клиента като  непрофесионален или професионален;

– характеристики на нареждането на клиента;

– характеристики на финансовите инструменти, които са предмет на това нареждане.

(изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.). Информация за изпълнение на нареждания на клиентите е налична в Политиката за изпълнение на нареждания на  клиентите, приложима към договорите за търговия с ДЗР на „Евър Файненшъл“ АД, която е налична и свободно достъпна на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

 

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.). Последната актуална редакция на настоящата Информацията е достъпна за клиентите в офисите на „Евър Файненшъл“ АД, както и на интернет сайта му (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.). „Евър Файненшъл“ АД уведомява клиентите си чрез своята интернет страница за съществените изменения в Информацията или за приемането на нова такава.

Настоящият документ е приет от Съвета на директорите на „Евър Файненшъл“ АД на заседание, проведено на 05.06.2018 г. и е изменен с решение на СД от 09.10.2020 г. и изменен с решение на СД от 18.02.2022 г. и изм. с решение от 24.08.2022 г. и изм. с решение от 15.02.2024 г.