Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания

(изм. с решение от 24.08.2022)

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г., изм. с решение от 24.08.2022) Тази политика урежда взаимоотношенията между клиентите и “Евър Файненшъл” АД, наричано по-нататък “ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК” или ИП в раздел втори-пети, респ. предаването/подаването на нареждания за изпълнение от друго лице по раздел шести. Раздел втори-пети от настоящата политика включва правила, изисквания, ограничения за изпълнение на нарежданията на клиенти, включително правилата, изискванията, ограниченията за обединяване на нареждания и политика за разделяне на обединените нареждания и сделки, а раздел шести включва правила и изисквания, когато нареждания предавани или подавани от ИП се изпълняват от друго лице.

(2) Когато ИП управлява клиентски портфейл и/или приема и предава нареждания и същевременно изпълнява получените нареждания или решенията за сключване на сделки при управление на портфейлите се прилагат правилата на раздел втори-пети от настоящата политика.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Настоящата Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за подаване/предаване на нареждане се приема на основание на чл. 84 и чл. 86-87 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както и чл. 64 и 65 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/565 по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници (Регламент (ЕС) № 2017/565).

(4) Съгласно раздел втори-пети от настоящата политика “изпълнение на нареждания за сметка на клиенти” е извършването на действия, насочени към сключването на сделки за покупка или продажба на един или повече видове финансови инструменти от името и за сметка на клиент.

Чл. 3. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Настоящата политика се предоставя на траен носител още при сключване на договор с ИП за запознаване с условията по нея, т.е. преди ИП да започне да предоставя услуги, включващи изпълнение на нареждания за тяхна сметка, респ. предаване/подаване на нареждания за изпълнение от друго лице, като в договора, сключван с ИП, клиентите изрично следва да дадат своето предварително съгласие със следваната от ИП настояща политика, вкл. раздел шести. Информацията по предходното изречение може да се предоставя и посредством интернет страницата на ИП, когато тя отговаря на изискванията за траен носител, ако са спазени условията на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Политиката се прилага само по отношение на клиенти, сключили с ИП договор, като политиката по раздел втори-пети е в изпълнение на подадено от клиента нареждане и в случаите на чл. 1, ал. 2, а по раздел шести е при обстоятелствата по чл. 22 от раздел шести.

(3) Ако клиентът откаже да даде предварително съгласие по алинея първа, ИП не може да изпълнява нареждания за негова сметка, за което клиентът се счита предупреден с настоящата политика.

(4) (Нова, с реш на СД от 27.09.2018 г.) Настоящата политика не се прилага в следните случаи:

 1. приемливи насрещни страни – ако клиентът е класифициран от инвестиционния посредник като приемлива насрещна страна, то той не се ползва от защитата за най-добро изпълнение по настоящата Политиката. Всеки клиент, определен като приемлива насрещна страна, може изрично да поиска да не се смята за такава страна изцяло или за конкретна сделка. При сключване на сделка със или за приемлива насрещна страна от трета държава инвестиционният посредник следва да разполага с изричното потвърждение на лицето, че е съгласно да бъде третирано като приемлива насрещна страна.
 2. специални инструкции на клиента – когато клиентът предостави специфични инструкции по отношение на цялото нареждане или на някакъв аспект от нареждането, включително изискване за изпълнение на нареждането на определено място за изпълнение, инвестиционният посредник изпълнява нареждането съобразно тези инструкции. По този начин се счита, че инвестиционният посредник е предприел всички разумни и необходими стъпки за постигане на най-добър резултат за клиента по отношение на цялото нареждане или аспекта на нареждането, което се съдържа в инструкцията на клиента.
 3. При подаване на нареждане на електронна платформа за търговия (COBOS и др. подобни), клиентът избира всички параметри на нареждането и последното се класифицира като подадено със специални инструкции. В този случай, инвестиционният посредник, действащ от името на клиента, предоставяйки му достъп до системата, се счита, че е изпълнил грижата за постигане на най-добър резултат за клиента. В случай, че електронната система допуска някои параметри на нареждането да не бъдат посочени, спрямо тях инвестиционният посредник полага грижата за най- добро изпълнение в съответствие с тази Политика.

Чл. 4. (1) Инвестиционният посредник веднъж годишно извършва проверка на политиката за изпълнение на нареждания на клиенти и на споразуменията за изпълнение на нареждания (по раздел втори-пети), както и на политиката по раздел шести.

(2) Проверка по предходната алинея се извършва и при всяка съществена промяна, която може да се отрази на възможността на инвестиционния посредник постоянно да осигурява най- добри резултати за изпълнението на нареждания на клиенти при използването на местата за изпълнение, които са включени в политиката за изпълнение на нареждания по раздел втори-пети, както и при всяка съществена промяна, която може да се отрази на възможността на посредника да осигурява най-добри резултати за своите клиенти съгласно раздел шести.

Чл. 5. (1) (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г.) ИП е длъжен да изпълнява клиентските нареждания съгласно правилата по настоящата политика и своевременно да уведомява клиента за промени в тази политика.

(2) (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г.) По искане на клиент инвестиционният посредник е длъжен да докаже, че е изпълнил нарежданията съобразно от настоящата политика.

Чл. 6. (1) (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г.) Инвестиционният посредник следи за ефективността на политиката за изпълнение на нареждания и когато е възможно отстранява установените нередности. Инвестиционният посредник извършва периодична проверка дали включените в политиката за изпълнение на нареждания по места за изпълнение осигуряват най- доброто изпълнение на нареждането на клиентите, както и дали се налагат промени.

(2) ИП постоянно следи за ефективността на политиката по раздел шести, включително за качеството на изпълнение от страна на лицата по раздел шести, и при необходимост взема мерки за отстраняване на установени нередности.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ

 

Раздел II. СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ НА КЛИЕНТА

Чл. 7. С настоящата политика ИП ясно и изрично предупреждава своите клиенти, че всички специални инструкции на клиента могат да попречат на посредника да предприеме необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнение на нареждания на клиенти в съответствие с политиката за изпълнение на нареждания, за тази част от нареждането, за която се отнасят специалните инструкции.

 

Раздел III. ОПИСАНИЕ НА ОТНОСИТЕЛНАТА ЗНАЧИМОСТ НА ФАКТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ИП В СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ПО ТОЗИ РАЗДЕЛ

 

Чл. 8 (1) (Изм с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Съгласно настоящата политика, факторите за изпълнение на нареждания от клиенти са: ИП изпълнява нареждането на клиента в най-добър интерес на клиента. Инвестиционният посредник е изпълнил това си задължение, ако е положил разумни усилия да установи най-добрата за клиента цена съгласно условията на нареждането, размера на разходите, вероятността за изпълнение, както и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането. При конкретни инструкции от страна на клиента инвестиционният посредник трябва да изпълни поръчката, следвайки тези инструкции. ИП представя следният неизчерпателен списък от фактори за изпълнение, съгласно който ИП поставя на първо място цената като най-важен фактор, следвана от:

 1. разходи;
 2. размер на нареждането;
 3. ликвидност на основния пазар;
 4. бързина на изпълнение; и
 5. вероятност за изпълнение и сетълмент.

(2) (Нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.) ИП предоставя най-добро изпълнение, като гарантира, че в изчисляването на цени купува/продава за ДЗР, ИП използва пазарната цена за основния продукт, за който се отнася нареждането на клиента. ИП има достъп до няколко различни източници на данни, за да генерира пазарна цена.

(3) (Нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.) ИП определя относителната значимост на горните фактори за най-добро изпълнение като използва търговската си преценка и опит предвид наличната информация за пазара и описаните по-долу критерии:

а) Цена: За всеки един финансов инструмент ИП ще котира две цени: по-високата цена (продава или „ASK“), на която клиентът може да купи този финансов инструмент (дълга позиция), и по-ниската цена (бид или „BID“), на която клиентът може да го продава (къса позиция). Цената на ИП за даден финансов инструмент се изчислява в зависимост от цената на съответния основен актив, който ИП получава от външни източници за справка на трети страни. Цените на ИП могат да се разгледат на уебсайта на дружеството или в платформата за търговия. ИП актуализира своите цени толкова често, колкото позволяват ограниченията в технологията и комуникационните връзки. ИП преглежда външните си източници за справка с трети страни, за да гарантира, че получените данни продължават да са конкурентни.

Ако цената достигне поръчка, зададена от клиента като например цена за затваряне на загуба, затваряне на печалба, следящ стоп, пазарна поръчка, лимитирана поръчка, то тези поръчки се изпълняват веднага. Но при определени условия за търгуване може да не е възможно да се изпълняват поръчки (цени за затваряне на загуба, затваряне на печалба, следящ стоп, пазарна поръчка, лимитирана поръчка) при желаната от клиента цена. В този случай ИП има правото да изпълни поръчката при първата налична цена. Това, например, може да се случи при бързи колебания в цената, ако тя се вдига или спада в една сесия на търгуване до такава степен, че – според правилата на съответната борса – търгуването се спира или ограничава. Освен това същото може да се случи при отваряне на сесиите за търговия.

б) Разходи: За отваряне на позиция при някои видове ДЗР клиентът може да трябва да плати комисиони или финансови такси, сумата на които е показана на уебсайта на ИП. Комисионата може да бъде таксувана или под формата на процент от цялата стойност на търговията или като фиксирани суми. Спредовете на списъка от финансови инструменти могат да се разгледат на уебсайта на ИП или на платформата за търговия.

в) Бързина на изпълнението: ИП отдава съществено значение на изпълнението на поръчките на клиента и се стреми да предлага изключителна бързина на изпълнението в рамките на технологията и връзките за комуникация.

ИП изпълнява поръчката на клиента в ДЗР като принципал за клиента, т.е. ИП е насрещна страна за изпълнение на поръчката на клиента.

г) Възможност за изпълнение: Възможността за изпълнение зависи от наличността на цени от други играчи на пазара/финансови институции. Понякога може да не е възможно за дадена поръчка да бъде изпълнена, например, но не само в следните случаи: по време на новини, при началото на борсовата сесия, при нестабилни пазари, където цените могат значително да се движат нагоре или надолу и далеч от обявените цени, когато има бързо движение в цените, недостатъчна ликвидност за изпълнение на определен обем на обявената цена, при форсмажорни обстоятелства. В случай че ИП не може да пристъпи към изпълнение на дадена поръчка заради цена, размер на поръчката или поради друга причина, тогава поръчката може да не бъде изпълнена или може да бъде изпълнена на различна цена. Освен това ИП има право по всяко време и по свое усмотрение, без да дава предизвестие или обяснение на клиента, да се отклони или да откаже да предаде или осигури изпълнението на всяка поръчка или искане или нареждане на клиента само при обстоятелствата, посочени в договора с клиентите, с които същите са се съгласили.

д) Възможности за сетълмент: Финансовите инструменти, предлагани от ИП, не включват доставка на базовия актив, така че няма сетълмент, какъвто би бил налице, ако клиентът е закупил акции.

е) Размери на поръчката: Действителният минимален/максимален размер на една поръчка/позиция може да е различен за всеки вид клиентска сметка.

ж) Пазарно въздействие: Някои фактори могат бързо да повлияят върху цената на основните инструменти/продукти, от които е извлечена котираната цена и могат да повлияят и върху други фактори, изброени тук. ИП ще вземе всички разумни мерки за получаване на възможно най-добрия резултат за своите клиенти.

(4) (Нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.) За всички ДЗР ИП взима под внимание фактори като лихви, ликвидност, волатилност очаквани дивиденти и колебания в основния договор за референтната дата на валидност. В резултат на всички тези променящи се фактори, цени купува/продава като цяло няма да са същите като цената в брой за основния инструмент.

(5) (Нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В момента, когато ИП получи клиентската поръчка, може да няма функциониращ и отворен пазар или борса, на който да се търгува съответният продукт. В такива случаи, пазарът може да не е ликвиден, търговията да е спряла или прекратена и други влияния да засегнат цената и ИП си запазва правото да не изпълни поръчката на клиента при такива условия.

(6) (Нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.) ИП прилага следните практики за изпълнение при финансовите инструменти:

a) Слипидж: Клиентът трябва да бъде наясно, че може да се появи слипидж при търгуване с финансови инструменти. Това е ситуацията, когато поръчка е подадена за изпълнение, но конкретната цена, показана на клиента, може да не е налична; следователно поръчката ще бъде изпълнена близо до или на няколко пункта под заявената от клиента цена. Така че слипидж е разликата между очакваната цена за поръчка и цената, на която поръчката действително се изпълнява. Ако цената на изпълнение е по-добра от цената, заявена от клиента, това се нарича положителен слипидж. Ако цената на изпълнение е по-лоша от цената, заявена от клиента, това се нарича отрицателен слипидж. ИП предупреждава клиентите, че слипидж е нормален елемент при търгуването на финансови инструменти. Слипидж се случва по-често в периоди на липса на ликвидност или по-висока нестабилност (например поради съобщения в новините, икономически събития и при отваряне на пазарите или други фактори), което прави невъзможно изпълнението на поръчка на конкретна цена. С други думи, поръчките, подадени от клиентите понякога не могат да бъдат изпълнени на заявените цени. Слипидж може да се появи при всички видове сметки, предлагани от ИП.

б) Следва да се отбележи, че слипидж може да се появи по време на „затваряне на загуба“ (stop loss), „затваряне на печалба“ (take profit), „следящ стоп“ (trailing stop) и при отваряне на конкретния пазар, на който се търгува базовият инструмент. Когато даден пазар е отворен, ИП ще изпълни следните поръчки „затваряне на загуба“ (stop loss), „затваряне на печалба“ (take profit) и „следящ стоп“ (trailing stop) на заявената от клиента цена. В последния случай ИП поема разликата между заявената цена и пазарната цена, на която може да се изпълнят тези поръчки. Чакащите поръчки, които служат за отваряне на позиции, също не са гарантирани и може да се изпълнят на различна цена по време на новини или висока нестабилност. ИП не гарантира изпълнението на чакащи поръчки на клиенти на посочената цена. ИП потвърждава, че поръчката на клиента ще бъде изпълнена при следващата налична най-добра пазарна цена спрямо цената, която е посочена в чакаща поръчка на клиента.

(7) (Предишна ал.2, изм с реш. на СД от 27.09.2018 г.) При изпълнение на нареждания на клиенти инвестиционният посредник взима предвид относителната значимост на факторите за изпълнение по ал. 1 съобразно следните критерии:

 1. характеристиките на клиента, включително дали е определен като непрофесионален или професионален клиент;
 2. характеристиките на нареждането на клиента;
 3. характеристиките на финансовите инструменти, предмет на нареждането;

характеристиките на местата на изпълнение, към които нареждането може да бъде насочено за изпълнение.

(предишна ал. 3, изм с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Инвестиционният посредник е изпълнил задължението си да действа за постигане на най-добър резултат за своите клиенти, ако е изпълнил нареждането или специфичен аспект на нареждането, следвайки специални инструкции на клиента.

Описание на факторите, съобразно критериите по чл. 8, ал. 2

Чл. 9. (1) ИП изпълнява клиентски нареждания при следните условия:

 1. незабавно и точно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение;
 2. незабавно изпълнение по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго;
 3. инвестиционният посредник трябва да информира непрофесионалния клиент за възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.

(2) В случаите, когато инвестиционният посредник е поел задължение да организира или следи за сетълмента на изпълнено от него нареждане за сметка на клиент, той извършва необходимите действия, за да осигури, че всички клиентски финансови инструменти или пари, получени при сетълмента, незабавно и точно са прехвърлени по сметки на съответния клиент.

(3) Инвестиционният посредник няма право да злоупотребява с информация за неизпълнени клиентски нареждания и предприема всички необходими мерки за предотвратяване на такава злоупотреба от всяко лице, което работи по договор за инвестиционния посредник.

Чл. 10. (1) (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г. и изм. съгласно решение на СД от 27.09.2018г.) Дружеството приема нареждания на клиенти, включително и такива подадени от пълномощник само ако са спазени изискванията за това по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

(2) (отм. с реш. на СД от 14.04.2016 г.)

Чл. 11. (1) (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г., изм. съгласно решение на СД от 27.09.2018 г.) Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият представител, откаже да подаде изискуемите по приложимото законодателство декларации. Отказът по изречение първо се удостоверява с отделен документ, подписан от клиента.

(2) Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти – предмет на нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор.

(3) Забраната по ал. 2 по отношение на заложени финансови инструменти не се прилага в следните случаи:

 1. приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи;
 2. залогът е учреден върху съвкупност по смисъла на Закона за особените залози.

(4) Забраната по ал. 2 по отношение на поръчка за продажба на финансови инструменти, които не са налични по сметка на клиента, не се прилага в случаите,  определени с наредба.

(5) Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане на клиент за сделки с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на ЗПФИ, ЗПЗФИ, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или други действащи нормативни актове.

(6) (Доп. с реш. на СД от 14.04.2016 г.) ИП не изпълнява нареждания на клиент, ако той не му предостави паричните средства, необходими за плащане по сделката – предмет на нареждането, при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба и при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Чл. 12. (1) Инвестиционният посредник сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти при най-добрите условия и полагайки усилия за постигането на най-добро изпълнение съобразно подаденото от клиента нареждане.

(2) При изпълнение на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, най-доброто изпълнение на нареждането се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението. Разходите, свързани с изпълнението, включват всички разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения, платими на трети лица, обвързани с изпълнение на нареждането.

(3) За постигане на най-добро изпълнение, в случаите когато съществуват повече от едно конкурентни места за изпълнение на нареждане във връзка с финансови инструменти и при извършване на преценка и сравнение на резултатите, които могат да бъдат постигнати за непрофесионалния клиент при изпълнение на нареждането на всяко от местата за изпълнение, посочени в настоящата политика, които са подходящи за изпълнението му, се вземат предвид комисионната на посредника и разходите за изпълнение на нареждането на всяко от възможните места за изпълнение.

(4) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В случаите по ал. 3 (съществуват повече от едно конкурентни места за изпълнение на нареждане), ако клиентът е подал нареждане, в което изрично е посочил мястото за изпълнение на нареждането, ИП съгласно чл. 8, ал. 2 от настоящата политика изпълнява специалната инструкция на клиента относно мястото за изпълнение.

(5) В изпълнение на нарежданията на клиенти, когато съществува повече от едно конкурентни места за изпълнение във връзка с финансови инструменти, ИП няма право да определя или събира комисиони по начини, които явно несправедливо разграничават различните места за изпълнение.

Чл. 13. (1) Съгласно настоящата политика ИП има задължение да постигне на най-добър резултат за клиента, като в изпълнение на това задължение:

 1. ИП при първа възможност изпълнява нарежданията на своите клиенти, освен ако това би било явно неизгодно за клиентите.
 2. случай на подадено от клиент лимитирано нареждане (нареждане за покупка или продажба на финансови инструменти в определен обем и по определена или по-добра от нея цена) ИП изпълнява нареждането, полагайки разумни усилия да постигне по-добра от определената цена, но никога по-ниска от определената от клиента цена.

(2) В случай на подадено от клиент лимитирано нареждане по ал. 1, т. 2 с предмет акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, което не се изпълнява незабавно съгласно действащите пазарни условия, ИП е длъжен, освен ако клиентът изрично е дал други нареждания, да улесни възможно най-ранното изпълнение на подаденото нареждане, като го оповести публично по начин, достъпен и за другите участници на пазара.

(3) Задължението по ал. 2 се счита за изпълнено от инвестиционния посредник с предаване на лимитираното нареждане на регулиран пазар и/или многостранна система за търговия.

(4) Съгласно настоящата политика ИП може да не спазва задължението по ал. 3 само ако обемът на нареждането не съответства на нормалния пазарен обем и това отклонение от задължението на ИП по ал. 3 е изрично предвидено в наредбата.

Чл. 14. (1) Съгласно настоящата политика ИП не може:

 1. да извършва сделки за сметка на клиенти в обем или с честота, на цени или с определена насрещна страна, за които според обстоятелствата може да се приеме, че се извършват изключително в интерес на инвестиционния посредник;
 2. да купува за своя сметка финансови инструменти, за които негов клиент е подал нареждане за покупка, и да ги продава на клиента на цена, по-висока от цената, на която ги е купил;
 3. (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г.) да извършва действия с пари и финансови инструменти на клиента, за които не е оправомощен от клиента;
 4. да продава за своя или за чужда сметка финансови инструменти, които инвестиционният посредник или неговият клиент не притежават, освен при условията и по реда на наредба;
 5. да участва в извършването, включително като регистрационен агент, на прикрити покупки или продажби на финансови инструменти;
 6. да получава част или цялата изгода, ако инвестиционният посредник е сключил и изпълнил сделката при условия, по-благоприятни от тези, които е установил клиентът;
 7. да извършва дейност по друг начин, който застрашава интересите на неговите клиенти и изпълнението на техните нареждания или стабилността на пазара на финансови инструменти.

(2) Забраната по ал. 1, т. 1 не се прилага за сделки, за извършването на които клиентът е дал изрични инструкции по своя инициатива.

(3) Забраната по ал. 1, т. 2 се отнася и за членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник, за лицата, които управляват дейността му, както и за всички лица, които работят по договор за него, както и за свързани с тях лица.

(4) Когато в изпълнение на нареждане на клиент ИП установи конфликт на интереси, той изпълнява нареждането, спазвайки стриктно политиката си за третиране на конфликт на интереси, за която клиентът е информиран в общите условия на ИП.

Чл. 15. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) (1) Инвестиционният посредник не може да сключва договори за сделки за финансиране с ценни книжа по смисъла на чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 337/1 от 23.12.2015 г.) по отношение на финансовите инструменти, държани от него от името на клиент, или да използва по друг начин тези финансови инструменти за своя собствена сметка или за сметка на друго лице или клиент на инвестиционния посредник.

(2) Ограничението по ал. 1 не се прилага, ако едновременно са налице следните условия:

 1. клиентът е дал своето предварително изрично съгласие за използване на финансовите инструменти, което е в писмена форма;
 2. използването на финансовите инструменти на този клиент се ограничава до определените условия, с които клиентът предварително се е съгласил.

(3) Инвестиционният посредник съхранява на траен носител документа, с който клиентът е дал съгласие да бъдат използвани финансовите му инструменти при определени условия.

(4) Инвестиционният посредник няма право да сключва сделки за финансиране с ценни книжа по отношение на финансови инструменти, които се държат от името на клиент по омнибус сметка, поддържана от лице по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, или да използва по друг начин финансови инструменти, държани на такава сметка.

(5) Ограничението по ал. 4 не се прилага, ако освен условията, посочени в ал. 2, е спазено поне едно от следните условия:

 1. всеки клиент, чиито финансови инструменти се държат заедно по омнибус сметка, е дал предварително изрично съгласие в съответствие с ал. 2, т. 1;
 2. инвестиционният посредник е въвел системи и механизми за контрол, които гарантират, че се използват само финансови инструменти на клиенти, които са дали предварително изрично съгласие в съответствие с ал. 2, т. 1.

(6) Инвестиционният посредник води отчетност, съдържаща подробни данни за клиента, чиито финансови инструменти използва, броя и вида на използваните финансови инструменти на всеки клиент, който е дал съгласие. Данните в отчетността трябва да позволят правилно разпределение на евентуална загуба.

(7) Инвестиционният посредник създава механизми срещу непозволено използване на финансовите инструменти на клиентите за своя сметка или за сметка на друго лице, като:

 1. сключване на споразумение относно действията, които да бъдат предприети от инвестиционния посредник, ако клиентът не разполага с достатъчно средства в сметката си на датата на сетълмента, като сред уговорените действия може да бъде вземане в заем на съответните финансови инструменти от името на клиента или закриване на позицията;
 2. наблюдение и прогнозиране от страна на инвестиционния посредник на способността на клиента да изпълни задълженията си на датата на сетълмента и въвеждането на корективни мерки, ако това не може да бъде направено;
 3. наблюдение и своевременно изискване от клиента да осигури финансовите инструменти, които не са били доставени на датата на сетълмента и след тази дата.

(8) Инвестиционният посредник приема и прилага в дейността си процедури, които да гарантират, че:

 1. заемателят на финансови инструменти на клиента предоставя подходящо обезпечение, и
 2. посредникът следи това обезпечение да остане подходящо, като поддържа съответствието му със стойността на заетите от заемателя инструменти.

 

Ограничения и изисквания относно обединяване на нареждания

Чл. 16. (1) Съгласно настоящата политика ИП няма право да изпълнява нареждане на клиент или сделка за собствена сметка, като ги обединява с други клиентски нареждания, освен когато са спазени следните условия:

 1. обединяването на нарежданията и сделките няма да е във вреда на който и да е от клиентите, чиито нареждания се обединяват;
 2. инвестиционният посредник е разяснил на всеки клиент, чиято поръчка се обединява, че обединяването може да е неизгодно за клиента във връзка с конкретното нареждане;
 3. инвестиционният посредник е приел и ефективно прилага политика за разделяне на нареждания, която съдържа достатъчно подробни и ясни условия за справедливото разделяне на обединените нареждания и сделки, включително указваща как обемът и цената на нарежданията определят разделянето им и уреждането на случаите на частично изпълнение. Политиката по предходното изречение е указана по-долу в настоящата политика;
 4. клиентското нареждане позволява частично изпълнение като инструкция от клиента;
 5. самото обединено нареждане се подава за изпълнение като частично.

(2) Съгласно настоящата политика в обединеното нареждане по ал. 1, могат да се включват само нареждания, при които в резултат на обединяването не се нарушават изискванията, установени в настоящата политика за изпълнение на нарежданията, вкл. на изискванията по чл. 13 относно изпълнение на нареждането при първа възможност и определената от клиента цена при лимитирано нареждане.

 

Раздел IV. ПОЛИТИКА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ, КОГАТО Е НАЛИЦЕ ОБЕДИНЯВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ, ВКЛ. СДЕЛКА ЗА СОБСТВЕНА МЕТКА НА ИП

Чл. 17. (1) В случаите по предходния член, когато обединеното нареждане е изпълнено съгласно настоящата политика, ИП прилага правила за справедливото разделяне на обединените нареждания и сделки, установени в настоящия и следващите членове.

(2) В случаите, когато инвестиционният посредник обединява нареждане на клиент с едно или повече други клиентски нареждания и така обединеното нареждане е изпълнено изцяло, той разпределя свързаните сделки – резултат от изпълнение на нареждането, съгласно следните правила:

 1. Резултатът от сделката – резултат от изпълнение на обединеното нареждане, се разпределя само и единствено между нарежданията, които са били включени в обединеното нареждане;
 2. Обединеното нареждане се разпределя съобразно точния обем (брой) финансови инструменти на подадените нареждания, включени в него. Така при разпределението клиентите, чиито нареждания са били включени в обединеното нареждане, тъй като обединеното нареждане е изпълнено изцяло, получават като изпълнение точния брой (обем) финансови инструменти, който отговаря на подаденото от тях нареждане;
 3. сделката – резултат от изпълнение на обединеното нареждане, е изпълнена при точно определена цена, като цената е валидна за всички сделки, включени в обединеното нареждане. Така при разпределението клиентите, чиито нареждания са били включени в обединеното нареждане, тъй като обединеното нареждане е изпълнено изцяло и в случаи по чл. 13, ал. 1, т. 2 от настоящата политика при стриктно спазване на това правило, получават при разпределението като изпълнение цената на сделката, резултат от изпълнението на обединеното нареждане, като тази цена отговаря точно на подаденото от тях нареждане или е по-добра. В случаите по предходното изречение, когато е постигната по-добра цена, изгодата принадлежи на клиента.

(3) В случаите, когато инвестиционният посредник обединява нареждане на клиент с едно или повече други клиентски нареждания и така обединеното нареждане е изпълнено частично, той разпределя свързаните сделки – резултат от изпълнение на нареждането, съгласно следните правила:

 1. При разделянето на обединеното нареждане резултатът от сделката – резултат от изпълнение на обединеното нареждане, се разпределя по реда на постъпване на клиентските нареждания, като се прилагат правилата по ал. 1 до изчерпване на обема (броя) на финансовите инструменти на сключената в резултат на обединеното нареждане сделка, във връзка с изискването на ЗПФИ за изпълнение на нарежданията на клиентите по реда на тяхното постъпване. Така при разпределението клиентите, в зависимост от реда на постъпване на техните нареждания в ИП получават обем (брой) и цена до изчерпване на обема (броя) на финансовите инструменти на сключената в резултат на обединеното нареждане сделка съгласно правилата на ал. 2, като след изчерпване на обема (броя) на финансовите инструменти на сключената в резултат на обединеното нареждане сделка, останалите нареждания не се включват в разпределението (разделянето на обединеното нареждане);
 2. При разделянето в резултат на частично изпълнение на обединеното нареждане е възможно едно нареждане да попада в хипотезата, че част от обема му (броя) на финансовите инструменти е включен в обема на обединената сделка, а останалата част е извън този обем (брой). В този случай то попада в разпределението и такова се извършва за това нареждане по правилата на т. 1, но частично по отношение на обема – до обема (броя) финансови инструменти, който е възможен съгласно т. 1.

Чл. 18. (1) Съгласно настоящата политика за разделяне на нареждания, в случай, че ИП е обединил сделка за собствена сметка с едно или повече нареждания на клиенти, той няма право да разделя сключените сделки по начин, който е във вреда на клиента.

(2) В случаите, когато ИП обединява клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така обединеното нареждане е изпълнено частично, задължението по предходната алинея се изпълнява като ИП разпределя сделките за сметка на клиента с предимство. Ако инвестиционният посредник може обосновано да докаже, че без обединяването не би могъл да изпълни нареждането на клиента при такива изгодни за него условия или че въобще не би могъл да го изпълни, той може да разпредели сключената сделка пропорционално между себе си и клиента съобразно политиката по предходния член.

(3) Инвестиционният посредник не осъществява повторно разпределяне на сделки за собствена сметка, изпълнени съвместно с клиентски нареждания, когато това е във вреда на клиента. Процедурата по изречение първо е част от политиката за разделяне на нареждания.

 

Раздел V. МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ НАРЕЖДАНИЯ

Чл. 19. (1) Съгласно настоящата политика местата за изпълнение на клиентските нареждания, на които посредникът разчита в голяма степен за постигане на най-добро изпълнение на нареждания на клиенти, могат да бъдат:

 1. регулиран пазар;
 2. многостранна система за търговия;
 3. извън регулиран пазар.

(2) Изпълнение на нареждане на извън регулиран пазар се извършва, само ако нормативната база позволява търгуването на съответния финансов инструмент, за който се подава нареждането и на извън регулиран пазар, ако клиентът е предварително уведомен и е дал изрично съгласие за това и ако там може да се постигне по-добра цена и има по-малки разходи по изпълнение на нареждането според обема, цената и разходите за изпълнение при изпълнение на конкретно нареждане на клиента.

Чл 20. (1) Регулиран пазар е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС.

(3) Предимствата на мястото за изпълнение по предходните алинеи е, че то осигурява прозрачни и недискреционни правила, които правят възможна справедлива и надлежна търговия и обективни критерии за ефективното изпълнение на нарежданията за сключването на сделки с финансови инструменти и има правила и процедури за клиринг, сетълмент и гарантиране на сделките, сключени на регулиран пазар, както и че гарантира наличие на публично достъпна информация. В определени случаи мястото по изр. първо заради обема, цената и разходите за изпълнение за конкретно нареждане може да се окаже неподходящо.

Чл. 21. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Многостранна система за търговия е многостранна система, организирана от инвестиционен посредник или пазарен оператор, която обединява многобройни интереси на трети лица за покупка и продажба на финансови инструменти в рамките на самата система и в съответствие с нейните недискреционни правила – по начин, който води до сключването на договор в съответствие с глави втора – девета от ЗПФИ.

(2) Предимствата на мястото за изпълнение по предходната алинея са, че то осигурява организирана търговия, обективни критерии за изпълнение на нарежданията, публично достъпна информация, позволяваща вземане на информирано инвестиционно решение и предлага условия за улесняване на сетълмента на сключените чрез него сделки. В определени случаи мястото по изр. първо, заради обема, цената и разходите за изпълнение за конкретно нареждане, може да се окаже неподходящо. Друг недостатък е, че ако ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, се търгуват и на многостранна система за търговия без съгласието на емитента, той не е длъжен да разкрива предвидената в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и в актовете по прилагането им финансова информация по отношение на тази многостранна система.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДАВАНЕ / ПОДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ДРУГО ЛИЦЕ

 

Раздел VI. ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ/ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ

 

Чл. 22. Установените в настоящия раздел правила се отнасят за случаите когато:

 1. ИП управлява портфейл и подава нареждания за изпълнение на друго лице по взети от него решения за търговия с финансови инструменти за сметка на свои клиенти.
 2. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018г.)ИП извършва дейността по чл.6, ал. 2, т. 1 ЗПФИ и предава на други лица нареждания на свои клиенти за изпълнение.

Чл. 23. Съгласно настоящата политика, когато извършва действия по чл. 22, ИП трябва да действа съобразно най-добрия интерес на клиента, което включва и подаването/предаването на трето лице за изпълнение при първа възможност в случай, че:

-> съществува или възникне обстоятелство, което прави невъзможно изпълнението на нареждането по чл. 22, т. 2, респ. на взетото от ИП решение при управление на портфейл по чл. 22, т. 1 от самия ИП или

-> ИП прецени, че именно така ще осигури на клиента постигане на най-добър резултат.

Чл. 24. (1) За изпълнение на задължението си по предходната алинея и настояща политика ИП е длъжен да положи всички разумни усилия за постигане на най-добър резултат за своите клиенти, отчитайки факторите: най-добрата за клиента цена (в случая по чл. 22, т. 2 това е цената съгласно условията на нареждането на клиента), размер на разходите, вероятността за изпълнение на нареждането и всички други обстоятелства, свързани с изпълнение на нареждането от третото лице, на което нареждането се подава/предава за изпълнение.

(2) Съгласно правилата по този раздел относителната значимост на всеки един от факторите по ал. 1 се определя посредством критериите по раздел трети, чл. 8, ал. 2, а за непрофесионалните клиенти допълнително и съобразно изискванията, установени в чл. 12, като ИП отчита дали другото лице, на което подава/предава нареждането за изпълнение е в състояние да осигури спазването на тези критерии при изпълнението.

(3) В изпълнение на ал. 1 и ал. 2, когато ИП предава/подава нареждане за изпълнение на друго лице, той отчита вкл. дали третото лице има достъп до съответно място на изпълнение, където може да се изпълни нареждането с предмет конкретен финансов инструмент, както и самите комисионни възнаграждения на третото лице за изпълнението.

(4) В изпълнение на ал. 1 и ал. 2 ИП предава/подава нареждане за изпълнение на друго лице само ако това лице разполага с необходимите споразумения и механизми за изпълнение, които да осигурят, че инвестиционният посредник изпълнява задълженията си по този раздел от настоящата политика.

(5) изпълнение на ал. 1 и ал. 2 ИП предава/подава нареждане за изпълнение на друго лице само ако това лице разполага с механизми за ефективен вътрешен контрол.

Чл. 27. (1) Съгласно настоящата политика, когато ИП предава/подава нареждане за изпълнение от друго лице, то има право да получи информацията за клиента, събрана от ИП, като ИП носи отговорност за пълнотата и точността на предоставената информация.

(2) Съгласно настоящата политика, когато ИП предава/подава нареждане за изпълнение от друго лице, то има право да получи и да се позове на препоръките (ако такива са давани), предоставени от ИП на клиента.

(3) ИП носи отговорност за правилността на препоръките по предходната алинея, предоставени на клиента (ако такива са предоставяни), а другото лице носи отговорност за изпълнение на нареждането въз основа на получените информации и препоръки по предходните алинеи.

Чл. 26. Раздел шести не се прилага, когато ИП управлява клиентски портфейл и/или приема и предава нареждания и същевременно изпълнява получените нареждания или решенията за сключване на сделки при управление на портфейлите. В тези случаи се прилагат правилата на раздел втори-пети от настоящата политика.

 

Раздел VII. (Нов – с реш. на СД по протокол от 20.09.2013г, отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.)

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО НАРЕЖДАНИЯТА НА КЛИЕНТИ ПРИ ТЪРГОВИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА

Чл. 27. (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Когато дружеството предоставя възможност на клиентите си за търговия с договори за разлики, вкл. валута и деривати с базов актив стоки, акции, фючърси и индекси посредством платформа за електронна търговия, освен установените в досегашните раздели правила и политики, се прилагат и установените в настоящия раздел специфични правила.

Чл. 28. (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г., изм. с решение от 24.08.2022) За да се търгува чрез платформата и да се ползват нейните функции е необходимо да се сключи договор по реда на чл. 35 от Общите условия с “Евър Файненшъл” АД, респ. с друг ИП, предоставящ достъп до платформата, реда и начина за което е указан в Общите условия. При сключването на договора клиентът получава потребителско име и парола, които му осигуряват достъп до електронната платформа по настоящия раздел.

Чл. 29. (1) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г., изм. с решение от 24.08.2022) Съгласно настоящия раздел нарежданията на клиентите се приемат от “Евър Файненшъл” АД, респ. от друг ИП, предоставящ достъп до платформата (приемащ нареждания на клиенти ИП), когато договорът е сключен с последния и нарежданията се изпълняват от “Евър Файненшъл” АД посредством електронната платформа за търговия.

(2) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) Клиентите имат директен достъп до платформата и могат да подават нарежданията си чрез нея като се идентифицират с потребителско име и парола, като платформата въз основа на това ги регистрира като клиенти на “Евър Файненшъл” АД, съотв. клиенти на друг ИП, чиито нареждания “Евър Файненшъл” АД изпълнява. Когато договорът е сключен с “Евър Файненшъл” АД, неговите клиенти могат да подават поръчките си и на указания в Общите условия телефон на дружеството или на указаните на уеб сайта на платформата, телефони, като се идентифицират с имената си и потребителското си име. В случай, че се използват телефоните на платформата, клиентите на “Евър Файненшъл” АД, след като бъдат идентифицирани чрез потребителското им име като клиенти на дружеството, се прехвърлят чрез телефонната централа към “Евър Файненшъл” АД. Когато договорът е сключен с друг ИП, предоставящ достъп до платформата, неговите клиенти подават нареждания по телефон по начина, указан в общите условия и политики на последния.

(3) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г., изм. с решение от 24.08.2022) Нарежданията на клиентите чрез предлаганата платформа за търговия се изпълняват веднага щом пазарът достигне посочената в нареждането цена, без значение дали са подадени от клиент на “Евър Файненшъл” АД или клиент на друг ИП, предоставящ достъп до платформата. Нареждането на клиента винаги се изпълнява изцяло, като винаги се изпълнява целия заявен в нареждането на клиента обем щом пазарът достигне посочената в нареждането цена, тоест електронната платформата за търговия не допуска частично изпълнение на нареждането. Нареждането на клиента съгласно този раздел не се обединява никога и при никакви условия или обстоятелства с други клиентски нареждания (без значение дали те са на клиенти на “Евър Файненшъл” АД или на друг ИП, предоставящ достъп до платформата) или сделки за собствена сметка на приемащия нареждането ИП и на изпълняващия нареждането ИП “Евър Файненшъл” АД.

(4) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) Спорове, възникнали по отношение на изпълнение/неизпълнение на нареждания по този раздел, се отнасят от клиентите единствено към ИП, с когото са сключили договор, независимо от това дали нарежданията се предават за изпълнение на “Евър Файненшъл” АД. Когато договорът е сключен с “Евър Файненшъл” АД, спорът се отнася към него.

Чл. 30. (1) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.) С настоящата разпоредба клиентите се уведомяват и се съгласяват, че електронната платформа за търговия представлява софтуер, при който е възможно да възникнат технически недостатъци, технически сривове и други технически неизправности, свързани с начина на функциониране, които да доведат до закъснение или неизпълнение на нареждания.

(2) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) При настъпване на обстоятелство по предходната алинея клиентът следва да се свърже незабавно с “Евър Файненшъл” АД, респ. приелия нареждането друг ИП и да не предприема действия преди да е извършил това по подадени от него нареждания или по открити позиции.

(3) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) В случай на  неправилно изпълнение/неизпълнение на клиентско нареждане в резултат на техническа неизправност в платформата, “Евър Файненшъл” АД, респ. приелият нареждането друг ИП извършва проверка и оценка относно сключената/несключената сделка и дава становището си на клиента в 5 – дневен срок чрез платформата или друг способ на комуникация (имейл, телефон) с информация дали приема сделката за окончателна или недействителна.

(4) (изм. и доп. с реш. на СД от 04.01.2014 г. и отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) В случая по предходните алинеи отговорност за претърпени от клиента вреди носи ИП, с който е сключен договора (“Евър Файненшъл” АД, респ. приелия нареждането друг ИП), независимо от това, че нареждането е изпълнено от “Евър Файненшъл” АД. Отговорността възниква при условие, че настъпят кумулативно следните условия:

 1. налице е вреда в следствие на неправилно функциониране на софтуера на електронната платформа, породено от виновно поведение на служител на приелия нареждането ИП или на “Евър Файненшъл” АД или технически проблеми, които последните са могли да предотвратят,

и

 1. нареждането е изпълнено на цена, различаваща се значително от пазарната. „Цена, различаваща се значително от пазарната” по смисъла на предходното изречение, е цена, която се различава с поне 3 пъти размера на спреда за съответния финансов инструмент от цените на минимум трима водещи световни брокери и банки. В този случай ИП, с който е сключен договора (“Евър Файненшъл” АД, респ. приелия нареждането друг ИП) предприема действия по отстраняване на грешката (чрез сторно, респ. възстановяване на средства по сметката на клиента до размера на претърпяната вреда).

(5) (доп. с реш. на СД от 04.01.2014 г. и отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) Клиентът се уведомява и се съгласява, че “Евър Файненшъл” АД, респ. приелият нареждането друг ИП, не носят отговорност за претърпени от клиента вреди, ако неправилното функциониране на софтуера и използваните комуникации е причинено от външни фактори или същото е причинено от намеса на трети лица в софтуера на платформата или използваните комуникации, респ. други програми, влияещи върху функционирането на електронната платформа. “Евър Файненшъл” АД, респ. приелият нареждането друг ИП не носят отговорност за претърпени от клиента вреди, ако последният нарушава или не изпълнява техническите изисквания за ползване на платформата или предоставя на трети лица потребителското си име и парола, даващи му възможност за достъп до платформата. Освобождаването от отговорност по предходните изречения е ограничено само до действията на трети лица, които “Евър Файненшъл” АД, респ. приелият нареждането друг ИП, не са били в състояние да предотвратят.

(6) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) Инвестиционният посредник, с който е сключен договора (“Евър Файненшъл” АД, респ. приелият нареждането друг ИП), носи отговорност, ако в резултат на виновно поведение на служител на съответното дружество, клиентът претърпи вреди във връзка с предоставяните услуги посредством електронната платформа като отговорността е до размера на претърпените вреди.

(7) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) Инвестиционният посредник, с който е сключен договора (“Евър Файненшъл” АД, респ. приелия нареждането друг ИП), не носи отговорност за претърпени от клиенти вреди, ако това е в резултат на технически срив при интернет доставчиците и хостинг центровете, ползвани от дружеството, защото това са обстоятелства, които не зависят от посредника и той не разполага с възможност да ги предотврати.

(8) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) Инвестиционният посредник, с който е сключен договора (“Евър Файненшъл” АД, респ. приелият нареждането друг ИП), не носи отговорност за претърпени от клиенти вреди, ако това е в резултат на: непълно/ неточно подадено от клиента нареждане, прекъсване на връзката на клиента с интернет или повреда в други използвани от клиента средства за комуникация, технически проблеми в използвани от клиента технически средства или хардуерни и софтуерни проблеми в компютъра на клиента.

Чл. 31. (1) (доп. с реш. на СД от 04.01.2014 г. и отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Чрез настоящия раздел клиентите се уведомяват, че е възможно котировките на определени активи, до които те имат достъп чрез електронната платформа за търговия, да съдържат грешки. Тъй като котировките, предоставяни чрез електронната платформа за търговия съгласно настоящия раздел, се формират, като се използват котировки на множество чуждестранни инвестиционни посредници и банки, които се получават чрез DDE протокол, то грешки в котировките могат да се появят в резултат на закъснения или технически грешки при получаване на необходимата информация, а това прави котировките неправилни (грешни). Грешки в котировките се установяват като се сравняват котировките от платформата с котировки на минимум трима водещи световни брокери и банки.

(2) (Отм. с реш. на СД от 13.05.2015г., нова с реш. на СД от 27.09.2018г.,изм. с решение от 24.08.2022) Ако в хипотезата на ал. 1 се установи наличие на явна фактическа грешка в конкретна котировка, то “Евър Файненшъл” АД (независимо дали договорът е сключен с него или действа само като изпълняващ нареждане, прието от друг ИП), респ. приелият нареждането и дал достъп до платформата на клиента друг ИП има право да анулира сключената при съответната грешна котировка сделка и съответните последици от нея, изразяващи се или в печалба или в загуба за клиента най-късно до 2 дни след сключване на сделката. Ако анулирането се извърши след срока по предходното изречение отговорност за претърпените от клиента вреди в резултат на анулирането (ако са налице такива в конкретния случай) носи този ИП, с който е сключен договора; в този случай ИП и е длъжен да компенсира клиента до размера на претърпяната вреда.

(3) (нова – с реш. на СД от 04.01.2014 г. отм. с реш. на СД от 13.05.2015г. нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) “Евър Файненшъл” АД, респ. приелият нареждането друг ИП отговарят (включително и в предвидения по ал. 2 двудневен срок) за претърпените от клиента вреди (ако са налице такива в конкретния случай) до размера на претърпяната вреда вследствие на всяка грешка в котировките, която е можело да бъде предотвратена в резултат на дължимата грижа или е причинена от виновно поведение на служители на: “Евър Файненшъл” АД, ИП, поддържащ ел. платформа и системата, или на приелия нареждането ИП, вкл. и когато грешката е породена от: недостатъци на софтуера на електронната платформа или автоматизиран процес; влязла грешна цена, съгласно ал. 1.

(4) (предишна ал. 3 с реш. на СД от 20.09.2013, отм. с реш. на СД от 13.05.2015г., нова с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) С настоящия раздел клиентът се уведомява и се съгласява, че електронната платформа, респ. “Евър Файненшъл” АД или другият ИП, даващ достъп до платформата на клиента, могат да не предоставят котировки в определени моменти, при условие че са налице временни технически затруднения или обстоятелства, при които не могат да се извършват сделки на даден пазар, водещи до невъзможността да се формират котировки. В този случай те не носят отговорност за вреди, претърпени от клиента.

Чл. 32. (нов – с реш. на СД от 04.01.2014 г., отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нов с реш. на СД от 27.09.2018 г.,изм. с решение от 24.08.2022) Отговорността на ИП, различен от “Евър Файненшъл” АД по настоящия раздел (другият ИП, предоставящ достъп до платформата, с който е сключен договора) се ангажира само респективно, а именно ако общите условия и политики на съответния ИП го допускат и предвиждат и ако самият той поеме отговорността. В случай, че някое от условията по предходното изречение не е налице, то “Евър Файненшъл” АД, който само изпълнява нарежданията на клиенти на ИП по предходното изречение, поема и носи изцяло отговорността, когато такава е предвидена в съответните текстове по настоящия раздел и към клиентите на другия ИП, предоставящ достъп до платформата.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящата политика е приета от Съвета на директорите с протокол от 30.10.2007 г., изм. с протокол на СД от 20.09.2013 г., 04.01.2014 г., 13.05.2015г. , изм. и доп. с протокол на СД от 14.04.2016 г., изм. и доп с протокол на СД от 27.09.2018 г., изм. с решение на СД от 24.08.2022 г.