Политика за поверителност

“Евър Файненшъл” АД се ангажира със защитата на Вашите лични данни и ние не ги използваме за друга цел, освен предоставянето, поддържането и подобряването на нашите услуги и както изисква закона. За да сключите договорни отношения с нас, ние събираме и съхраняваме лични данни. Настоящата политика описва как обработваме такава информация, за да гарантираме, че изпълняваме задълженията си и че цялата такава информация остава поверителна. Ние сме обвързани от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) и всяко приложимо законодателство за защита на личните данни.

 

Информация за Евър Файненшъл” АД

 

Настоящата Политика за поверителност се прилага относно обработването на лични данни от “Евър Файненшъл” АД

Тел.: + 359 2 400 33 39

(изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и доп. изм. с решение от 15.02.2024г.) Имейл: [email protected], [email protected], [email protected], ever@24yield.com.

(изм. с решение от 09.10.2020) Адрес:

1303 гр. София,  бул. Александър Стамболийски 84-85, ет.10, офис 52;

 

“Евър Файненшъл” АД е дружество, регистрирано в България, ЕИК: 831649724. “Евър Файненшъл” АД е дружество, лицензирано и регулирано от Комисията за финансов надзор (КФН) (регистрационен номер РГ-03-0008).

 

От каква информация имаме нужда?

(изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 г. и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.). Когато влизате в нашите уебсайтове на адрес www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com. ние можем да събираме лични данни за Вас. Ние също така обработваме личните данни, които сме получили от Вас като част от договорните отношения, които имаме с Вас или за целите на законните интереси, следвани от “Евър Файненшъл” АД. Ние също така обработваме данни, които сме получили законно от обществено достъпни източници.

  1. В хода на сключването на договор с Вас, ние трябва да съберем лична информация от Вас, която да ни позволи да установим самоличността Ви. За да направим това, ще поискаме някои лични данни, включващи Вашето пълно име, Вашия адрес, дата на раждане, данни за контакт и други. С цел предотвратяване на измами може да събираме информация за финансовото Ви състояние (т.е. доходи и спестявания).
  2. Като лицензиран инвестиционен посредник, ние сме задължени по закон да идентифицираме всеки клиент чрез неговата или нейната лична карта, както и документи, които могат да бъдат използвани като доказателство за адреса (например сметка за комунални услуги, банково извлечение). Надлежната идентификация при откриване на сметка в “Евър Файненшъл” АД е необходима и за Вашата собствена сигурност.
  3. За да оценим целесъобразността на нашите услуги за Вашите обстоятелства и опит, както и за да се извърши преценка дали сте професионален или непрофесионален клиент, може да поискаме допълнителна информация, като например, но не само, търговски опит, подробности за трудовата заетост, знания и опит в областта на финансовите услуги и продукти.

 

Обработването и съхранението на Вашите лични данни е необходимо, за да ви предоставим услугите, описани в Клиентския договор с “Евър Файненшъл” АД, и за да спазваме нашите нормативни задължения. Ако изберете да не ни предоставите някоя от исканата информация, може да бъдем принудени да не сключим договор с Вас или да откажем изпълнението на съществуващ договор и съответно да го прекратим, тъй като няма да можем да изпълним нашите договорни и нормативни задължения.

Ние поддържаме информацията възможно най-актуална и ще променяме своевременно всякакви данни, като например Вашия адрес, когато ни уведомите, че са се променили. Личните данни, които могат да бъдат обработвани от “Евър Файненшъл” АД, също така включват всякакъв вид електронни съобщения като писма, имейли, чат съобщения, телефонни разговори, данъчен идентификационен номер и всяка свързана с него данъчна информация, всяка лична информация, получена от проверките KYC/AML (Познавай клиента си/Предотвратяване на изпирането на пари), извършвани от “Евър Файненшъл” АД съгласно приложимото законодателство, свързано с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Използването на Уебсайта включва автоматизирано събиране на определени видове информация, някои от които могат да се считат за лична информация или при конкретни обстоятелства. Тази информация включва: IP адрес, тип браузър и операционна система. Освен това Уебсайтът използва набор от „бисквитки“, за да подобри и персонализира Вашето изживяване. Повече информация за тях може да намерите в нашата Политика за използване на бисквитки.

Защо ни е необходима тази информация и на какво основание обработваме данните?

Законосъобразност на обработването

Ние ще обработваме Вашите лични данни (включително събиране, използване, съхраняване и предаване, ако е приложимо):

(i) за изпълнението на Клиентския договор (наричан „Договора“) сключен между Вас като Клиент и “Евър Файненшъл” АД и за предоставянето на услугите, описани в Договора;

(ii) за спазването на правните и нормативни задължения, на които “Евър Файненшъл” АД е обект (включително, но без ограничение до задълженията, произтичащи от Директивата относно пазарите на финансови инструменти MIFID 2, нормативните задължения за борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, всяко приложимо данъчно законодателство и др.) Примерите за такива нормативни задължения включват, наред с другото: задълженията за докладване към КФН; предоставяне на информация на ДАНС относно подозрителни сделки за изпиране на пари или във връзка с финансови наказателни производства; предоставяне на информация на данъчните органи.

(iii) В случай, че обработването на лични данни е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от “Евър Файненшъл” АД – например, ако сме длъжни да предоставим справка за вас на публичен орган или агенция, за да спазим правно задължение, да Ви изпращаме анкети за аналитични и статистически цели, както и да гарантираме, че Ви предоставяме най-добрите търговски услуги и информация, които можем, и да продължим да подобряваме нашите продукти във Вашия най-добър интерес.

(iv) В обхвата на съгласието Ви – например за маркетингови и промоционални цели. Ако сте ни дали съгласието си да обработваме Вашите лични данни за маркетингови цели, обработването ще се извършва само в съответствие с целите, посочени в декларацията за съгласие и до степента, договорена в нея. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас с бъдещо действие.

Цели на обработването

“Евър Файненшъл” АД ще обработва Вашите лични данни за целите на:

(i) предоставяне на Услугите, заявени от Вас и извършвани във връзка със сключения Договор, включително наред с другото, да потвърдим самоличността Ви. Това може да включва трети страни, извършващи проверки на самоличността от наше име. Освен това обработването на данни включва обработване на вашите заявки за депозити и теглене, електронна, телефонна или чат комуникация, сключване и изпълнение на сделки с финансови инструменти.

(ii) провеждане на имейл комуникация;

(iii) извършване на оценка на риска, както е предписано от приложимите законови разпоредби, чрез събиране и архивиране на необходимите документални доказателства относно Вашата самоличност; извършване на контрол на управлението на риска, анализ на данните и глобален надзор на Вашите текущи нужди и подобряване на предлаганите Ви услуги;

(iv) подобряване и персонализиране на нашите Услуги;

(v) предотвратяване на злоупотреби и измами, доказване на бизнес сделки и комуникации; управление на наблюдението и надзора на сделките, и спазване на задълженията за отчитане; управление на рискове, спорове, жалби, съдебни спорове или в контекста на наказателното преследване;

(vi) маркетингови комуникации с Вас за актуализации на нашите продукти и услуги и информиране за всички предлагани от нас промоции, доколкото е в легитимен интерес или сте се съгласили да получавате такива съобщения, и освен ако не изберете да се откажете от тях. Можете да изберете да се откажете от получаването на такива съобщения по всяко време, като се свържете с нас. Ние можем да продължим да Ви предлагаме Услугите без тази допълнителна услуга.

Кои са получателите на Вашите лични данни?

Вашите лични данни се получават и обработват от служителите на “Евър Файненшъл” АД, които се нуждаят от тази информация за изпълнение на договорни, законови и нормативни задължения. Освен това можем да ги разкриваме, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на посочените по-горе цели, на следните получатели:

(i) Всички адвокати, външни одитори или съветници, професионални консултанти, нотариуси, съдебни изпълнители, както и всички съдилища, регулаторни, правителствени, административни или други официални органи, както е договорено или което може да бъде изисквано от закона (i) за да се спазят приложимите закони или разпоредби; (ii) да прилагат приложимите условия и политики; (iii) да се защитят сигурността или целостта на нашите услуги; и (iv) да се защитят нашите права и интереси;

(ii) трети страни доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги, съветнически и консултантски услуги, проверки на самоличността, услуги по обработка на плащания, застраховки или други услуги за “Евър Файненшъл” АД, които са упълномощени да обработват личните Ви данни стриктно само за целите на предоставянето на тези услуги и в съответствие с нашите указания. Ако е приложимо, ще влезем с такива трети страни доставчици на услуги в съответните договорни споразумения или стандартните клаузи за защита на данните, които ще се изискват съгласно Общия регламент относно защитата на данните, за да се гарантира спазването на нашите инструкции;

(iii) трети страни като част от сливания и придобивания, при условие че бъдещият купувач или продавач се съгласява да уважава личните Ви данни по начин, съответстващ на нашата Политика за поверителност

Ние ще изискаме от всяко лице, на което разкриваме Вашата информация или което може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да се борави с нея в съответствие с легитимната цел, за която имат достъп и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. Няма да споделяме или продаваме информацията Ви с трети страни за тяхна собствена независима маркетингова или бизнес цел без Вашето съгласие.

Колко време ще бъдат съхранявани Вашите данни?

 

Ние обработваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на Договора, който сте сключили с нас и ги съхраняваме за период от пет години след прекратяването му, за да се съобразим с приложимото законодателство за борба с изпирането на пари, както и със законовите задължения за съхранение. Освен това, ничий лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго от времето, необходимо за удовлетворяване на целите на тяхната обработка, при спазване на общите законоустановени давностни срокове и посочения период на съхранение, когато приложимите закони изискват запазването на личните данни за определен период от време след прекратяването на нашите бизнес отношения с Вас.

Какви са Вашите права, свързани с обработването на лични Ви данни?

Вие имате право на:

(i) достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да поискате от нас каква информация (ако има такава) обработваме за Вас и ако е така, да ви предоставим информация съдържаща личните Ви данни и копие от тези лични данни, които са в процес на обработване. За да изискате информация, ще трябва да потвърдим самоличността Ви. Ако имате нужда от допълнителни копия, може да се наложи да таксуваме разумна такса за администриране на искания, които считаме, че са явно неоснователни. При получаване на искане от Вас и/или при получаване на съответната такса, ние ще потвърдим Вашето искане и ще Ви отговорим в рамките на един месец от подаването на искането Ви.

(ii) корекция на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни – Ако личните данни, които съхраняваме за Вас, са неточни или непълни, може да поискате от нас да ги коригираме. При получаване на такова искане от Вас, ние ще го потвърдим и ще Ви отговорим в рамките на един месец от подаването на искането Ви. В случай, че сме споделили Ваша лична информация с други, ние ще ги информираме за коригирането, когато това е възможно.

(iii) изтриване на лични данни – може да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни в случаите, когато те вече не са ни необходими. Моля имайте предвид, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие че нямаме правно задължение да съхраняваме тези данни и ще бъде под условие на всички давностни срокове, които сме задължени да спазваме в съответствие с приложимите закони и разпоредби, посочени в раздел „Колко време ще бъдат съхранявани Вашите данни” по-горе.

(iv) да поискате ограничаване на обработването – може да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства, като например когато оспорвате верността на данните, за период, в който “Евър Файненшъл” АД трябва да провери верността им или в случай, че считате, че обработването е без правно основание. Подобно възражение обаче не може да ни възпрепятства да съхраняваме Вашите лични данни.

(v) възражение срещу обработването на личните Ви данни от “Евър Файненшъл” АД – може да поискате да прекратим обработването на Вашите лични данни и ние ще се съобразим с такова искане когато личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг или изследвания (ако е приложимо) или ако ние се позоваваме на нашия легитимен интерес да обработваме Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването.

(vi) преносимост на данни – имате право, когато е приложимо, да поискате личните данни, които сте ни предоставили, в организиран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да предадем, тези данни на друго лице (администратор на лични данни) по Ваш избор, когато това е технически възможно.

(vii) жалба до надзорен орган – имате право да подадете жалба до надзорния орган във връзка с обработването на Вашите лични данни.

 

Моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за връзка, за да направите искане във връзка с Вашите права. Ще използваме разумни търговски усилия, за да отговорим на Вашето искане в рамките на 30 дни от получаването му. Ако не можем да удовлетворим Ваше искане в рамките на 30-дневния период, ще Ви уведомим защо и кога очакваме да можем да го изпълним.

Как управляваме и защитаваме Вашите лични данни?

 

Ние полагаме много усилия и прилагаме най-високите технически и организационни стандарти, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени и запазени поверителни. Всички лични данни, които ни предоставяте, се съхраняват като използваме строги процедури за защита срещу загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, промяна, разкриване или унищожаване на Вашите лични данни. Ние защитаваме Вашите лични данни като поддържаме физически, електронни и процедурни предпазни мерки в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват наред с други:

(i) Псевдонимизация – обработваме Вашите лични данни по такъв начин, че да не могат повече да бъдат свързвани с конкретно лице, без да се използва допълнителна информация, която се съхранява отделно и е предмет на специални технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

(ii) Криптиране – прилагаме криптографски методи, които превръщат определена информация или данни в код, за да станат нечетливи за неупълномощени потребители;

(iii) Минимизиране – личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;

(iv) Строг вътрешен контрол върху достъпа до личните данни – достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения;

(v) Осигуряване на непрекъснато прилагане на почтеност, поверителност и обучение на всички наши служители.

 

Ние поддържаме планове за сигурност и действие при инциденти в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от такъв инцидент. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки опит за неразрешен достъп, използване или разкриване на лични данни.

Как ще съхраняваме Вашите лични данни?

 

Информацията Ви ще се съхранява на нашите защитени компютърни системи. Ние разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неразрешен достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Трябва да съхраняваме Вашата информацията за известно време, след като ни я предоставите, дори и ако вече нямаме договорни правоотношения с Вас. Щом сметнем, че тази информация вече не е необходима, ще я унищожим.

Как да се свържете с нас и как да подадете жалба?

Ако имате въпроси относно Вашите права или настоящата политика, или ако смятате, че не сме запазили Вашата поверителност, можете да се свържете с нас чрез:

 

Тел.: +359 2 400 33 39

(изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Имейл: [email protected], [email protected], [email protected] , ever@24yield.com.

(изм. с решение от 09.10.2020) Адрес: 1303 гр. София,  бул. Александър Стамболийски 84-85, ет.10, офис 52;

 

Информираме Ви, че използваме видеонаблюдение в нашия офис и ако посетите нашето офис помещение, може да бъдете обект на видеозапис. Също така сме задължени по закон да записваме всичките си телефонни разговори с клиенти.

 

Ако не сте доволни от нашия отговор на която и да е молба, свързана с Вашите лични данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган, а именно:

Комисията за защита на личните данни на адрес

https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Имейл: [email protected]

Свързване с други уебсайтове

 

Ако на Уебсайта има връзки към уебсайтове на трети страни, които не са собственост на “Евър Файненшъл” АД, или ако влезете в Уебсайта чрез връзки от други уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не поемаме никаква задължение и отговорност за тези политики за поверителност. Трябва да проверите и прегледате тези правила за поверителност преди да предоставите каквито и да е лични данни на тези уебсайтове.

Могат ли деца да ползват нашите услуги?

 

Услугите, предлагани от “Евър Файненшъл” АД са забранени за ползване от лица под 18-годишна възраст. Ние не събираме умишлено лична информация от деца на възраст под 18 години без съгласието на родителя или настойника на детето. Ако научите, че лице под 18- годишна възраст ни е предоставило незаконосъобразно свои лични данни, моля, свържете се с нас и ще предприемем стъпки за изтриването на такава информация.

Промени в тази Политика за поверителност

 

Ние можем да променяме тази Политика за поверителност от време на време, като публикуваме актуализираната версия на нашия Уебсайт. Законите, нормативните актове и стандартите на индустрията се развиват, което може да направи тези промени необходими или може да направим промени в нашата дейност. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате тази страница, за да сте информирани и да сте сигурни, че сте съгласни с промените. Ако промените са съществени, ще Ви уведомим по по-явен начин, като например известие по имейл. Ако не сте съгласни с промените в настоящата Политика за поверителност, трябва да преустановите използването на Уебсайта или свързаните с него Услуги. Ако променим тази Политика за поверителност по начин, който ще повлияе върху начина, по който използваме Вашите лични данни, ние ще Ви уведомим за вариантите, които имате в резултат на тези промени.

 

Тази нова Политика за поверителност е приета с решение на Съвета на директорите от 23.05.2018 г., влиза в сила считано от 25.05.2018 г. Политиката е изменена с решение на СД от 09.10.2020 г. и изменена с решение на СД от 18.02.2022 г., и изм. с решение от 24.08.2022 г. и изм. с решение от 15.02.2024 г.)