(Утвърдена от Съвета на директорите с протоколно решение от 15.08.2012 г., изм. и допълнена с решение на Съвета на директорите от 17.02.2014 г., изм. и допълнена с решение на Съвета на директорите от 05.06.2018 г., изм. с решение от 24.08.2022 г. и изм. с решение от 31.01.2024 г., в сила от 04.03.2024г.)

 

 

I.

ПО ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

1.

Сделки с финансови инструменти, сключени на Регулиран пазар на БФБ-София АД за сметка на клиенти 

1.1.

Сделки, сключени чрез подадено нареждане в офиса на Евър Файненшъл АД

 

 

2.0% от стойността на сделката, минимум 100.00 лв

1.2.

Сделки с финансови инструменти, осъществени през онлайн система за търговия на БФБ

 

 

– покупки и продажби на ФИ

0.4% от стойността на сделката*

 

– издаване на клиентски сертификат

200 лв.

 

– подновяване на клиентски сертификат /при изтичане на 

стария/

 

72 лв.

 

2.

Сделки с финансови инструменти, сключени на ОТС пазар на БФБ-София АД за сметка на клиенти 

 

– репо сделки

по договаряне

 

– други договорени сделки

по договаряне

3.

Сделки с финансови инструменти, сключени на извънрегулиран пазар за сметка на клиенти 

 

 

по договаряне 

 

 

 II. 

ПО ДОГОВОРИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА (CFD) ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННИ ЦЕННИ КНИЖА И ИНДЕКСИ СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕНА ГАРАНЦИОННА СУМА (MARGIN) 

 

 

1.

 

 

Търговия с валута

без такси и комисиони, свързани с изпълнението 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

Оставане на позиция за следващия работен ден по откритите позиции във валута

начислява се положителен или отрицателен лихвен суап при условията, обявени на уебсайта/уебсайтовете ни.

2.

Търговия с чуждестранни акции и индекси 

 

– за индекси

без комисиони

 

– за акции

без комисиони

2.1.

Оставане на позиция за следващия работен ден 

 

 

 

 

 

 

 

– по откритите позиции в ценни книжа 

начислява се положителен или отрицателен лихвен суап при условията, обявени на уебсайта/уебсайтовете ни.

 

 

3.

 

 

Търговия със CFD върху фючърси (Crude Oil, Natural Gas)

без такси и комисиони, свързани с изпълнението 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

Оставане на позиция за следващия работен ден по откритите позиции 

върху енергийни фючърси (Crude Oil, Natural Gas) 

начислява се положителен или отрицателен лихвен суап при условията, обявени на уебсайта/уебсайтовете ни.

III.

ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ**

 

 

Съхраняване на парични средства 

 

 

5% годишно от стойността на паричните средства

 

 

Съхраняване на други клиентски активи /без парични средства/ 

5% годишно от стойността на активите

IV.

РЕГИСТРАЦИОННИ УСЛУГИ

1.

Издаване на депозитарна разписка

100 лв.

2.

Издаване на дубликат на депозитарна разписка 

 

– за физически лица

100 лв.

 

– за юридически лица

100 лв.

3.

Справка за портфейл на финансови инструменти в ЦД 

 

 

– за физически лица

100 лв.

 

– за юридически лица

200 лв.

4.

Регистрация на процедура по наследство

200 лв.

5.

Регистрация на процедура по дарение

200 лв.

6.

Промяна на лични данни 

 

 

– за физически лица

100 лв.

 

– за юридически лица

200 лв.

V.

ПО ДОГОВОРИ ЗА ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

по договаряне

 

VI.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗИ , КОНСУЛТАЦИИ И ДР.

 

по договаряне

VII.

ПОЕМАНЕ И/ИЛИ ПЛАСИРАНЕ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

 

по договаряне

VIII.

ОПЕРАЦИИ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1.

Касови операции

 

 

– внос на суми в брой

без комисиона

 

– теглене на суми в брой

без комисиона

2.

Безкасови операции 

– превод на парични средства по сметка на клиент в лева

 

без комисиона***

 

– превод на парични средства по сметка на клиент в друга 

валута 

разходите по превода са за сметка на клиента

IX.

ДРУГИ УСЛУГИ 

1.

Трансфер на ФИ към Евър Файненшъл АД

без комисиона

2.

Трансфер на ФИ от Евър Файненшъл АД към друг ИП

без комисиона 

X.

ТАКСА ПОДДРЪЖКА НА СМЕТКА

 

1.

Ако клиент не е правил никакви сделки при Евър Файненшъл АД три поредни месеца, се начислява такса за поддръжка на сметката

таксата е 1% месечно върху паричните средства на клиента, но не по-малко от 10 лева месечно

 

Забележка: 1. Посочените в тарифата комисиони не включват ДДС.

                     2.Евър Файненшъл АД си запазва правото да коригира посочените комисиони. 

 

* Посочената комисиона включва разходите за Централен Депозитар АД, но не включва комисионите на БФБ-София АД.

** Изчислява се към последно число на всеки месец, а се удържа веднъж на тримесечие (в случай, че таксата надхвърля 20.00 лв.). Таксата се събира само на клиенти, подлежащи на компенсиране от Фонда за гарантиране на инвеститорите.

*** За преводи до 100 лв. по договори за ТЪРГОВИЯ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА (CFD) ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННИ ЦЕННИ КНИЖА И ИНДЕКСИ СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕНА ГАРАНЦИОННА СУМА (MARGIN) се удържат по 2 лв.