Договор с клиенти

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. “Евър Файненшъл” АД е инвестиционен посредник, лицензиран от Комисия за финансов надзор /РГ 03-0008/ 26.05.2009г./. Дружеството е регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831649724, с адрес на управление: гр. София, Бул. „Aл. Стамболийски” № 84-86, етаж 10, офис 52, представлявано заедно от Росен Караджов и Нелина Мечкова.

1.2. Настоящият договор представлява споразумение между “Евър Файненшъл” АД (наричана по-долу „компанията“, “дружеството”, „ние“, „нас“) и Вас (наричани по-долу още „Вие“ или “клиента”), което определя нашите услуги за търговия на финансовите пазари и всички сделки, които сключваме с клиента. Гореспоменатото споразумение се състои от следните документи:

-> Заявление за реална сметка – онлайн заявление от нашия уебсайт или мобилни уеб приложения;

-> Настоящият договор за сделки с клиенти чрез електронна платформа за търговия;

-> Общи условия, приложими към договорите с клиенти;

-> Таблици с инструментите за търговия, които предоставят детайли относно търгуването на всеки финансов инструмент, включително време за търговия, маржин, комисиони, такси и други изисквания за търговия на различните финансови пазари. Тази информация е достъпна на платформата за търговия;

-> Политика за изпълнение на клиентски нареждания и за предаване/подаване на нареждания;

-> Уведомление за риск;

-> Политика за поверителност;

-> Правила за категоризация на клиентите;

-> Тарифа за разходи, такси и комисиони;

-> Политика за формиране на възнагражденията на персонала в ИП “Евър Файненшъл” АД;

-> Политика за управление на жалби на клиенти;

-> Правила за третиране на конфликтите на интереси;

-> Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на “Евър Файненшъл” АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар;

-> Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на “Евър Файненшъл” АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар;

-> Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от “Евър Файненшъл” АД инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях;

-> Информация относно инвестиционен посредник “Евър Файненшъл” АД и неговите услуги, предназначена за клиенти и потенциални клиенти.

 

1.3.Всяко изменение и допълнение на Общите условия и/или Тарифата, както и информация за датата на приемането им и датата на влизане в сила ще бъдат своевременно публикувани на нашия уебсайт. Публикуването на Общите условия се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането на измененията и допълненията в сила. Публикуването на Тарифата се извършва в срок не по-кратък от тридесет дни преди влизането на промените в сила. С подписването на настоящия договор, Клиентът се съгласява цялата дължима информация по чл. 71 от ЗПФИ да му бъде предоставяна чрез уебсайта на дружеството.

1.4. Заедно горепосочените документи представляват „Споразумението“ /”Договорът”/ и  са публикувани на нашия уебсайт: www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.voyafx.com.

1.5. Нито една част от Споразумението не изключва или ограничава нашата отговорност към Вас съгласно приложимите нормативни изисквания. При евентуално противоречие между Споразумението и приложимите нормативни изисквания, последните имат превес.

1.6. Във Ваш интерес е да се запознаете внимателно с Договора и да обсъдите с нас възникнали въпроси или неясноти. Чрез подписване на заявлението за реална сметка или чрез електронното подаване на Вашето заявление на уебсайта ни или чрез мобилно уеб приложение, Вие потвърждавате, че приемате условията на Договора. От момента на откриване на Ваша сметка при нас, Вие сте обвързани от всички условия на Договора. Някои информационни материали на уеб-сайта ни са само на английски език и Вие се съгласявате, че за вас това не е проблем и разбирате английски език на достатъчно добро ниво.

1.7. Основна терминология:

Следните термини, използвани в настоящия Договор имат съответното значение, съгласно описаното, освен ако в контекста не е посочено друго:

Уебсайт” – Нашата интернет страницата www.ever.bg, www.fxmeridian.comwww.voyafx.com, включително нашата платформа за търговия, чрез която клиентът може да търгува онлайн;

Електронна платформа за търговия” – платформата за търговия, чрез която клиентът може да търгува онлайн, която е на уебсайта: www.fxmeridian.com www.voyafx.com,  или чрез нашето мобилно уеб приложение.

„Сметка” означава сметка, открита на Ваше име при нас, която Ви дава достъп до платформата за търговия и Ви позволява да търгувате валутни двойки, акции, фючърси върху индекси и стоки. Тази сметка се използва от Вас. По тази сметка се извършват записвания единствено при изпълнение на предмета на настоящия Договор;

„Клиент” е физическо или юридическо лице или организация, които са открили сметка при Нас и приемат настоящия Договор. Клиентите могат да бъдат професионални, непрофесионални и приемливи насрещни страни, определят се като такива съгласно приложимите нормативни изисквания и критериите, заложени в нашата Политика за определяне на клиентите като професионални/ непрофесионални и приемлива насрещна страна, която е на Ваше разположение на нашия уебсайт.

Валутна двойка“ – означава инструмент за търговия на валутните пазари. Валутната двойка представлява съотношението, в което се търгуват две валути, например EUR/USD. Сделките с валутни двойки са без реална доставка на валута.

Договор за разлика“ (или CFD) – има значението, посочено в т. 10.1. от настоящия договор.

GTC“ („Good until Cancelled“ или „Поръчка, валидна до отмяна“) – означава, че поръчката ще остане в сила, докато бъде изпълнено някое от следните условия: a) бъде изпълнена, б) Вие я отмените, в) съответната позиция изтече, или г) Вие ръчно затворите съответната позиция;

Време за търговия” означава времевият диапазон за търговия на финансовите пазари, който е посочен на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com. През времето за търговия клиентът има право да подава поръчки за изпълнение за тези финансови инструменти, чиито пазари са отворени;

Минимален депозит“ – означава минималната сума, която трябва да бъде депозирана от клиента, а именно: 200 BGN, 100 USD, 100 GBP, 100 EUR или 100 CHF;

Общо средства“ (или наличност) – означава всички парични средства на клиента, депозирани при нас съгласно настоящия Договор;

Свободни средства“ – означава всички средства на клиента, които не са блокирани като гаранция за отворените позиции и поръчките за ограничаване на загубите („Стоп“ поръчките). Свободните средства могат да бъдат теглени или инвестирани;

Дата на изтичанедатата, на която изтичат правата и задълженията на страната спрямо финансовия инструмент;

Гаранционна сума“ (маржин) – има значението, посочено в точка 5.1 от настоящия договор;

„Нареждане“ – означава поръчка за покупка или продажба, подадена от клиента чрез електронната платформа за търговия на www.fxmeridian.com,  www.voyafx.com  или чрез нашето мобилно уеб приложение;

Минимална поръчка“ – означава минималният размер единици от съответния финансов инструмент, за които Дружеството предлага котировки. Минималният размер за поръчка за покупко-продажба на чуждестранна валута и договори за разлика (CFD) е посочен на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com или на нашето мобилно уеб приложение;

„Индекс“ – означава договор за разлика за борсово търгуван индекс върху акции;

Фючърс” -означава договор за разлика, базиран върху фючърс договор за доставка на суровини или финансови инструменти. Всеки фючърс договор изтича на определена бъдеща дата.

Дълга позиция“ – представлява покупката на финансов инструмент от клиента;

Къса позиция“ – представлява продажбата на финансов инструмент от клиента;

„Акция“ – представлява акция на публична компания, регистрирана за търговия на чуждестранна борса, върху която акция е базиран договорът за разлика (CFD);

Роловър таблица“ – представлява таблица, намираща се на уебсайта или на нашето мобилно уеб приложение, която показва графиците с датите на изтичане на всички фючърсни контракти;

„Лот“ – Обичайно на финансовите пазари един лот от търгувания инструмент се равнява на 100 000 USD или равностойността на 100 000 USD в друга валута;

Пазарни дни” – дните от понеделник до петък, когато те са работни за съответния пазар.

Явна грешка“ означава явна грешка в котировките на финансовите инструменти, която значително се отклонява от общата пазарна цена и която е възникнала в резултат на системна или техническа грешка.

„Скалпинг” означава спекулативен вид търговия, при който отварянето и затварянето на позиция се извършва в много кратък интервал от време (като например пет минути или по-малко);

 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Клиентът възлага, а Дружеството се задължава, при условията на настоящия Договор, да приема и изпълнява нареждания за сделки с договори за разлика (CFD) чрез електронната платформа за търговия на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com или нашето мобилно уеб приложение, за сметка и риск на клиента.

2.2. Въз основа на нормативните изисквания и критерии, Дружеството класифицира клиента като „непрофесионален”. Като “непрофесионален клиент”, Вие ще се ползвате от най-високата степен на регулаторна защита, вкл. като имате право на обезщетение от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в случай, че в законоустановените случаи не сме в състояние да изпълняваме нашите задължения.

2.3. Всички сделки, предмет на настоящия договор, се сключват чрез сметката на клиента, открита при Дружеството.

2.4. Всяка сделка се сключва само по преценка и нареждане на клиента и е изцяло за негова сметка и риск. Дружеството не предоставя съвети на клиента и не носи отговорност относно инвестиционните решения на клиента. Предлаганите от Дружеството услуги не са подходящи за всеки. Търговията с договори за разлика носи висока степен на финансов риск. Клиентът може да загуби всички пари по сметката си.

 

3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КОМПАНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ

3.1. Услугите, които Дружеството предоставя на клиента, съгласно предмета на настоящия договор, са приемане и изпълнение на нареждания за:

а) Търговия с договори за разлика (CFD) върху валутни двойки;

б) Търговия с договори за разлика (CFD) върху акции;

в) Търговия с договори за разлика (CFD) върху фючърси на индекси;

г) Търговия с договори за разлика (CFD) върху фючърси на стоки.

3.2. Дружеството открива сметка на името на клиента в лева (BGN), евро (EUR), щатски долари (USD), британски паундове (GBP) или швейцарски франкове (CHF). Настоящият договор влиза в сила след постъпване на минимален депозит при Дружеството, който не може да бъде по-малък от, 200 BGN, 100 USD, 100 GBP, 100 EUR или 100 CHF.

3.3. Клиентът реализира печалби и загуби вследствие на сключените от него сделки съгласно т. 3.1. Всички печалби или загуби се преизчисляват в момента на тяхното реализиране във валутата, в която е открита сметката, съгласно т. 3.2.

3.4. Клиентът декларира, че подава всички нареждания за извършване на сделки по настоящия Договор от свое име и за своя сметка.

3.5. Нареждането се счита за подадено от страна на клиента само когато Дружеството е потвърдило получаването му чрез електронната система за търговия или по телефона, при спазване на нормативните изисквания.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ОТГОВОРНОСТ

4.1. Клиентът има право да получава котировки през времето за търговия на пазарите. Клиентът има право да подава нареждания в електронната платформа за търговия през времето за търговия на пазарите и да получава потвърждения за сключените сделки, както и извлечение за състоянието на сметката си в електронната платформа за търговия.

4.2. Дружеството има право по свое усмотрение да:

а. да променя изискванията за приложим маржин, лихвени суапове, комисионни, минимални и максимални суми за търговия, времето за търговия, минимален и максимален брой единици от всеки финансов инструмент и други подобни;

б. да въвежда нови финансови инструменти за търгуване на платформата за търговия и да спира и / или да премахва от електронната платформата за търговия всеки финансов инструмент по своя преценка.

4.3. Дружеството предоставя на клиента информация чрез електронната платформа за търговия относно графики, текуща информация за състоянието на даден инструмент или съответния му пазар на търгуване, икономически календар, новини, анализи, обучителни материали, пазарни настроения, технически индикатори, както и всякаква подобна информация. Клиентът се уведомява изрично, че предоставянето на информацията по предходното изречение не е препоръка, нито съвет за сключване/несключване на сделки.

4.4. Клиентът се задължава да следи самостоятелно отворените си позиции. Клиентът декларира, че е е наясно, че съществува риск да претърпи загуби от търговията до размера на наличните средства в неговата сметка. Клиентът се съгласява, че тежестта на установяването дали дадена сделка е подходяща за него пада единствено върху него и клиентът разчита само на собствената си преценка при вземането на решение дали да сключи или да се въздържи от сключването на сделка или при вземането на решение за това как да избегне загуба или да си осигури печалба.

4.5. Дружеството предоставя на клиента ежедневно чрез електронната платформа за търговия извлечение и потвърждение за сключените сделки и отчет за наличностите и операциите по сметката на клиента. Клиентът се задължава да проверява всекидневно получените в електронен вид извлечения и веднага да уведоми Дружеството при някаква неточност в тях.

4.6. Клиентът декларира, че е съгласен всички подадени от него нареждания по телефона да бъдат записвани от Дружеството и впоследствие прослушвани при възникнали спорове между страните.

4.7. Всички сделки по настоящия договор, които се отнасят до инструменти, търгувани на борса или друг регулиран пазар, ще бъдат изпълнявани съобразно правилата на съответния пазар. Дружеството не носи отговорност за понесените от клиента загуби в резултат на промяна в правилата за търговия на съответната борса или валутен пазар.

4.8. Дружеството не приема нареждания за сключване на сделки, когато:

а. съответният пазар е затворен за търговия;

б. клиентът няма достатъчно средства по сметката си, с които да гарантира сделката;

в. са налице форсмажорни обстоятелства.

4.9. Дружеството може да прекрати всички или част от услугите, без предварително предизвестие, в случаите, когато:

а. установи, че са налице форсмажорни обстоятелства;

б. има подозрение или са налице обстоятелства, уличаващи клиента в пране на пари и/или финансиране на тероризъм;

в. има подозрение или са налице доказателства за злонамерено отношение на клиента към Дружеството;

г. подозира, че клиентът използва/е използвал фронт-рънинг практики или е придобил и злоупотребил с вътрешна информация или друга информация, защитена от закон или от приложимите пазарни практики; сключил е сделка, която може да се квалифицира като пазарна злоупотреба, манипулация на пазара, скалпинг или ползвал съгласувани практики съвместно с трета страна; злоупотреба с платформата, манипулиране на цени, манипулиране на време или подобни практики. В такива случаи Дружеството има право да откаже изпълнението на поръчките или инструкциите на клиента и да отмени всички транзакции на клиента, дори и ако вече са били потвърдени от Дружеството, без да посочва причини за решението си. В този случай Дружеството има право да не заплати сумите, получени в сметката на клиента в резултат от такива транзакции, както и да прекрати договора с клиента по свое усмотрение.

д. в описаните по-горе случаи Дружеството не носи отговорност за претърпени от клиента щети.

4.10. Клиентът се съгласява, че понякога е възможно да има технически проблеми или неизправности с платформата за търговия. В такъв случай клиентът следва да се свърже незабавно с Дружеството и да поиска информация за цените на инструментите или да подаде нареждане по телефона.

4.11. Клиентът се съгласява, че всяка чакаща поръчка за отваряне на позиция, открита от него, може да бъде изпълнена на цена, различна от посочената от него, ако има резки колебания в цената на инструмента.

4.12.1. С подписването на договора, клиентът се уведомява, че е възможно котировките на определени финансови инструменти, до които има достъп чрез електронната платформа за търговия, да съдържат грешки в резултат на закъснения или технически грешки при получаване на необходимата информация, което прави съответна котировка неправилна (грешна), защото котировките съгласно настоящия договор се формират, като се използват котировки на множество чуждестранни инвестиционни посредници и банки, които се получават чрез API или DDE протокол.

4.12.2. Ако съгласно хипотезата от предходната точка се установи наличие на явна грешка в конкретна котировка, то Дружеството има право да анулира сключената при съответната грешна котировка сделка и съответните последици от нея, изразяващи се или в печалба, или в загуба за клиента не по-късно от 3 (три) дни след сключване на сделката. Ако анулирането се извърши след срока по предходното изречение, Дружеството носи отговорност за претърпените от клиента вреди в резултат на анулирането (ако са налице такива в конкретния случай) и е длъжно да го компенсира до размера на претърпяната вреда.

4.12.3. Дружеството отговаря (включително и в предвидения по предходната точка тридневен срок) за претърпените от клиента вреди (ако са налице такива в конкретния случай) до размера на претърпяната вреда, вследствие на всяка грешка в котировките, която е можело да бъде предотвратена в резултат на дължимата грижа или е причинена от виновно поведение на служители на Дружеството, вкл. и когато грешката е породена от недостатъци на софтуера на електронната платформа или от влязла грешна цена, съгласно т. 4.12.1.

4.13. С подписване на договора клиентът се уведомява и се съгласява, че Дружеството може да не предоставя котировки в определени моменти, при условие че са налице временни технически затруднения или обстоятелства, при които не могат да се извършват сделки на даден пазар и оттам невъзможността да се формират котировки. В този случай Дружеството не носи отговорност за вреди, претърпени от клиента.

4.14. С подписването на настоящия договор, клиентът декларира, че:

а. е запознат и приема целия Договор, включително Общите условия, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, Политиката за определяне на клиентите, уведомлението за риск и Правилата на ползване, които са достъпни на уебсайта, както и всички други посочени в т.1.2 от този Договор документи;

б. е запознат и приема Тарифата на Дружеството;

в. е запознат с Таблиците на Дружеството с инструменти за търговия, включващи всички разходи по изпълнение на нарежданията;

г. дава съгласие да предостави на Дружеството личните си данни, необходими за сключването на настоящия договор, и е съгласен същите да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни.

4.15. Клиентът декларира, че желае да получава чрез електронни средства за комуникация, вкл. чрез уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com, осигуряващ достъп до електронната платформа за търговия, чрез мобилно уеб приложение и/или на електронната си поща, цялата информация, която Дружеството е длъжно да му предоставя.

4.16. Дружеството не носи отговорност за резултатите от инвестиционните решения (нареждания) на клиента при ползване на услугите, предмет на настоящия договор. Дружеството носи пълна отговорност пред клиента за точното изпълнение на неговите нареждания. Съгласно нормативните изисквания Дружеството следи за осигуряване и защита на най-добрия интерес на клиента.

4.17. Клиентът е длъжен самостоятелно да следи и да спазва данъчното законодателство относно реализираните доходи от сделки с договори за разлика (CFD).

4.18. Дружеството не предоставя консултации относно данъчно третиране на приходи, реализирани от сделки с договори за разлики. Дружеството издава, при поискване, служебна бележка на клиента за реализираните доходи във връзка с точка 4.17.

4.19. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от четиринадесет (14) дни от датата на сключване на договора, в който случай трябва да затвори отворените си позиции.

4.20. За всяка от сключваните сделки в изпълнение на нареждане на клиент по настоящия договор, Дружеството действа като насрещна страна независимо от вида на клиентското нареждане – „купува“ или „продава“.

4.21. Дружеството не носи отговорност за претърпени от клиента вреди, ако последният наруши или не изпълни техническите изисквания за използване на платформата или прехвърли на трети страни своето потребителско име и парола, предоставяйки им по този начин достъп до платформата за търговия.

4.22. Дружеството не носи отговорност за претърпени от клиента вреди, ако това е в резултат на технически срив при интернет доставчиците и хостинг центровете, ползвани от дружеството.

4.23. Дружеството не носи отговорност за претърпени от клиента вреди, ако те са резултат от загуба на интернет връзка от клиента или са вследствие на хардуерни или софтуерни проблеми с компютъра/телефона/таблета на клиента.

4.24. В случай, че клиентът поддържа сметката си неактивна в период от 3 поредни месеца, като не е извършвал никакви транзакции и/или сделки, дружеството има право да удържи от салдото по сметката такса, съгласно Тарифата, в размер на 1% на месец върху паричните средства на клиента, но не по-малко от равностойността на 10 BGN месечно, изчислени във валутата, в която е открита сметката на клиента.

4.25. С настоящото клиентът декларира и се задължава, че:

а. всяка информация, предоставена от него, е пълна, вярна, точна и не е подвеждаща по никакъв начин;

б. е навършил минимум 18 години и е пълнолетен съгласно приложимото за него законодателство, както и че има правоспособността да сключи настоящия Договор от свое име и за своя собствена сметка, а не като представител или пълномощник на друга страна.

в. спрямо него не са приложими никакви закони или разпоредби, които да го възпрепятстват да изпълнява задълженията си по настоящия Договор.

 

5. ГАРАНЦИОННА СУМА. РАЗПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

5.1. За всяка отворена позиция Дружеството блокира като обезпечение част от внесените от клиента средства. Тези средства се наричат „гаранционна сума” (маржин) и не могат да бъдат теглени от клиента. Ако клиентът отвори позиция с договори за разлика върху акции, по неговата сметка трябва да има поне двойно повече средства, отколкото са блокирани като гаранционна сума за сделката. Информация за актуалните проценти за обезпечение има на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com.

5.2. С подписването на настоящия договор клиентът се съгласява всички печалби и загуби от търговията да бъдат отразявани по сметката му.

5.3. С подписването на настоящия договор клиентът се съгласява, че следва във всеки един момент да поддържа съответното ниво на гаранционната сума по точка 5.1. и е длъжен самостоятелно да следи за спазване на изискванията за размера на гаранционната сума и да я възстановява незабавно, когато тя падне под необходимия минимум.

5.4. Ако клиентът не успее да осигури наличие на необходимата гаранционна сума по точка 5.1. (т.е ако общият размер на средствата по сметка на клиента падне под нивото на минимално изискуемата гаранционна сума, доколкото това се изисква за съответния инструмент), Дружеството незабавно уведомява клиента за недостига чрез електронната платформа за търговия, която предоставя достъп до състоянието на неговата сметка и чрез автоматично генериране на съобщение на електронната поща на клиента.

5.5. Клиентът се съгласява безусловно, че след получаване на информацията по предходната точка, Дружеството има правото да затвори отворените от клиента позиции на текущи пазарни цени без предварително уведомление за това, с оглед предпазване на клиента от реализиране на загуби, надвишаващи салдото в сметката му. Съгласно настоящия договор клиентът се съгласява с ценовите равнища на сделките по закриване на позициите. За затворените позиции клиентът се уведомява незабавно чрез електронната платформа за търговия, която му предоставя достъп до състоянието на неговата сметка и чрез автоматично генериране на съобщение на електронната поща на клиента.

5.6. Мерките по точка 5.5. се прилагат, когато недостигът на средства достигне над 70% от съответно изискуемата гаранционна сума, и всички отворени позиции на клиента ще бъдат затворени поетапно или едновременно в зависимост от динамиката на финансовите пазари.

5.7. Процедурата и действията по точки 5.5. и 5.6. при недостиг на гаранционната сума са автоматично заложени в платформата за електронна търговия и се осъществяват без човешка намеса и без възможност за субективно отношение или недобросъвестно поведение от страна на служители на Дружеството.

5.8. Процедурата и действията по точки 5.5. и 5.6. се предприемат, за да се предпази клиента от натрупване на големи загуби, които биха се изразили в негативно салдо по сметката му. По този начин клиентът избягва поемане на допълнителни задължения, надхвърлящи наличните парични средства по сметката му при Дружеството.

5.9. Клиентът има право да тегли пари от сметката си до размера на свободните средства по нея и при спазване на изискванията по т.4.24 и т.4.25 от този Договор. Изплащане на суми на трети лица от парите на клиента не се допуска. Не се допуска и захранване на сметка на клиент по банков път от трети лица. Клиентът няма право да превежда парични суми по сметки на Дружеството преди да е сключил договор с него и да е получил потребителско име и парола за достъп до електронната платформа за търговия.

 

6. ИНСТРУКЦИИ И КОМУНИКАЦИИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

6.1. Клиентът подава нарежданията си в електронната платформа за търговия на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com или чрез мобилно уеб приложение, след като се идентифицира с потребителското си име и парола.

6.2. Клиентът може също така да подава нарежданията си и на указаните от Дружеството  телефонни номера, след като се идентифицира със своите имена, както и потребителско име.

6.3. Дружеството не носи отговорност за претърпени от клиента загуби вследствие на неточно подадено нареждане, прекъсване на интернет връзката или повреда в средствата за комуникация.

 

7. ПОДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ. ВИДОВЕ НАРЕЖДАНИЯ

7.1. Подаването и приемането на нареждания между страните се осъществяват чрез средствата за комуникация, изброени в точка 6.

7.2. За всяка сделка клиентът получава котировка от уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com или чрез мобилно уеб приложение. Котировката е валидна до замяната ѝ с нова. В случай, че клиентът подава нареждане по телефона, същият е длъжен да провери актуалната котировка непосредствено преди подаване на нареждането.

7.3. Дружеството и клиентът нямат право да откажат извършването на сделка, ако при наличието на валидна котировка, клиентът е потвърдил, че „купува” или „продава” исканото количество от съответния инструмент.

7.4. Чрез уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com или чрез мобилно уеб приложение на клиента се предоставят две цени за всеки инструмент – цена „КУПИ” и цена „ПРОДАЙ”. Клиентът купува на цена „КУПИ (BUY)” и продава на цена „ПРОДАЙ (SELL)”.

7.5. Клиентът може да подава следните видове нареждания:

7.5.1. „Пазарна поръчка“ – това нареждане се изпълнява незабавно на текущата пазарна цена. Ако има промяна в пазарната цена преди изпълнението, то тогава Дружеството ще изпълни нареждането на новата пазарна цена. Клиентът се съгласява, че е уведомен, че новата цена може да бъде по-висока или по-ниска от първоначалната цена, на която е избрал да купи или да продаде.

7.5.2. „Асоциирана поръчка“ – това нареждане се изпълнява, ако пазарната цена достигне нивото, указано в нареждането. Този вид поръчка се асоциира с отворена позиция. Ако позицията бъде затворена, тогава Асоциираната поръчка се отменя автоматично. През времето за търговия на пазарите на финансови инструменти Асоциираната поръчка се изпълнява на посочената цена. Дадена Асоциирана поръчка може да се изпълни на различна цена при отваряне на съответния пазар. Има два вида Асоциирани поръчки:

  1. „Поръчка за ограничаване на загубата“– използва се за затваряне на отворена позиция на определена загуба. В платформата може да има зададено ниво на загуба във валутата на клиентската сметка, но тази информация има указателен характер и не е гарантирана.
  2. „Поръчка за желана печалба“ – използва се за затваряне на отворена позиция с определена печалба. В платформата може да има зададено ниво на печалба във валутата на клиентската сметка, но тази информация има указателен характер и не е гарантирана.

7.5.3. „Поръчка за отваряне на позиция“ – това нареждане се изпълнява, когато пазарната цена достигне цената, зададена в поръчката. Използва се за отваряне на нова позиция или за изменение на съществуваща отворена позиция. Цената на изпълнение на този вид поръчка не е гарантирана. Тази поръчка може да се изпълни на различна цена особено когато пазарът е волатилен или неликвиден. Има два вида Поръчки за отваряне на позиции: „Лимит“ и „Стоп“. Платформата за търговия автоматично определя вида на поръчката в зависимост от настоящата пазарна цена и зададената цена за отваряне на позицията.

 

8. РАЗХОДИ ЗА КЛИЕНТА – ЛИХВИ, ТАКСИ, КОМИСИОНИ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

8.1. За предоставяне на услугите по настоящия договор Дружеството получава от клиента възнаграждение, такси или комисионни, подробно определени в Таблиците с инструментите за търговия и Тарифата за такси и комисионни.

8.2. Дружеството не дължи лихва върху средствата, депозирани от клиента по неговата сметка при Дружеството.

8.3. За всеки ден, през който клиентът има отворена позиция, той ще плаща или получава лихвен суап, определен в Таблиците с инструментите за търговия.

8.4. Определените в Таблиците с инструментите за търговия суми или проценти по точка 8 могат да бъдат променяни и промяната влиза в сила от обявяването им на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com вкл. в Таблиците с инструментите за търговия, публикувани на същия уебсайт.

8.5. Дължимите от клиента суми по точка 8 се събират, като бъдат изваждани от сметката му, а ако лихвеният суап по точка 8.3 е положителен, той се превежда по сметката на клиента при Дружеството.

8.6. Клиентът е съгласен, че при депозиране на средства по сметката си при нас или при тегления от същата сметка, банката или съответният доставчик на платежни услуги може да начисли такси/комисиони. Когато Дружеството бъде начислено с такива такси/комисиони от съответната банка или платежен оператор, тогава Дружеството има право да си приспадне тези разходи от сметката на клиента.

 

9. ОТЧЕТНОСТ

9.1. С подписването на настоящия договор клиентът декларира, че има постоянен достъп до интернет и заявява желанието си информацията, която Дружеството е длъжна да му предоставя на траен носител, да бъде предоставяне чрез електронни средства за комуникация, включително чрез уебсайта за достъп до платформата –  www.fxmeridian.com, www.voyafx.com и/или електронната поща на клиента.

9.2. Потвържденията за изпълнени нареждания ще бъдат изпращани на клиента по посочения в т.9.1 начин, като освен това електронната платформа за търговия предоставя възможност клиентът да разполага с извлечения в реално време и потвърждение на транзакциите си.

9.3. Клиентът трябва да проверява извлеченията при получаването им и да уведоми Дружеството, ако в тях има допусната грешка или неточност. Извлеченията стават окончателни и не могат да се коригират, ако клиентът не уведоми Дружеството за неточност в срок от един (1) работен ден от датата на получаване на извлечението.

 

10. ТЪРГОВИЯ С ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА ВЪРХУ ВАЛУТНИ ДВОЙКИ

10.1. Договорът за разлика (или CFD) е деривативен Финансов инструмент, създаден на базата на акции, индекси, фючърси или друг Финансов инструмент (базов инструмент). Договорите за разлика са създадени, за да позволят на клиента да спекулира по отношение на цената на акции, индекси, фючърси или друг финансов инструмент без физически да купува базовия инструмент. При договор за разлика върху валутни двойки, цената на дадена валутна двойка показва съотношението, в което се търгуват двете валути. Покупката на валутна двойка представлява покупката на първата валута в двойката и продажбата на втората. Продажбата на валутна двойка представлява продажбата на първата валута в двойката и покупката на втората. Сделките с валутни двойки са без реална доставка на валута. Те се извършват само със спекулативна цел.

10.2. Преди да търгувате с договори за разлика (CFD), трябва да сте сигурни, че напълно разбирате свързаните с това рискове. Договорите за разлика са сложни инструменти и вървят с голям риск от внезапна загуба на пари заради използвания ливъридж. Ние сме задължени да уведомяваме непрофесионалните клиенти за процента на непрофесионални клиенти, които са загубили пари от търговия със CFD през последните 12 месеца. Това уведомление е налично на нашия сайт: www.fxmeridian.com, www.voyafx.com. Вие следва да прецените, дали разбирате как функционират договорите за разлика и дали сте в състояние да си позволите да изгубите своите пари. Със сключването на настоящия Договор Вие приемате, че можем да Ви предоставяме описание на някои от рисковете, свързани с търгуването с договори за разлика, на нашия уебсайт и в уведомлението за оповестяване на риска. Търгуването с договори за разлика (CFD) може да не е подходящо за всички инвеститори поради високия риск и сложния му характер. Може да загубите цялото си първоначално плащане или по-голямата част от него и може да се наложи да извършите допълнителни плащания. Вие носите отговорност за собствените си търговски решения. Ако имате някакви съмнения, трябва да потърсите независим съвет. Търговията, осъществявана от вас в нашата Платформа за търговия, не се осъществява на фондова борса или на пазар и по отношение на нея не се извършва клиринг в централна клирингова къща. Сделките с договори за разлика (CFD) са договори с нас като ваш контрагент.

10.3. Минималните количества на поръчките са посочени в Таблицата с инструментите за търговия на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com. Клиентът е наясно, че цените на валутните двойки се посочват в Таблицата с инструментите за търговия на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com или мобилното уеб приложение и могат да се различават минимално от цените на други инвестиционни посредници.

10.4. Печалбите и загубите от търговията с валутни двойки са винаги във втората валута от двойката. Например при търговия с EUR/USD печалбата или загубата на клиента ще е в щатски долари.

10.5. Сделките с валутни двойки се сключват по начина, посочен в точка 7, като се използват средствата за комуникация, описани в точка 6.

10.6. Дружеството може да определи Забранени зони, в които клиентът няма да може да поставя чакащи поръчки. Обикновено това са цени, които са твърде близо или твърде далеч от пазарната цена на даден инструмент. Дружеството има право да променя тези Забранени зони преди предстоящи важни събития без предварително предизвестие до клиента.

10.7. В случай на резки промени в цената на дадена валутна двойка Дружеството може да промени нивото на гаранционната сума, необходима за този инструмент, което да наложи депозиране на допълнително средства от клиента. Промяната може незабавно да влезе в сила без предварително уведомление.

 

11. ТЪРГОВИЯ С ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА ВЪРХУ АКЦИИ И ИНДЕКСИ

11.1. Договорът за разлика върху акции и индекси позволява на клиента да спекулира с цената на дадена акция или индекс, без да се налага физически да купува инструмента. Сключването на договор за разлика върху акция, не Ви предоставят никакви права, права на глас, права на собственост върху или дялове от който и да е базов инструмент, нито ви дават право или задължават да придобивате, получавате, притежавате, гласувате, предоставяте, да се разпореждате или да участвате пряко в корпоративни действия във връзка с който и да е базов инструмент.

11.2. При търговията с договори за разлика клиентът и Дружеството приемат като изрично условие следното:

  1. при изпълнение на нарежданията нито една от страните не придобива в наличност закупения чрез договора за разлика базов инструмент;
  2. при изпълнение на нарежданията никоя от страните не е задължена да купи, продаде или да достави съответния базов инструмент, който търгува под формата на договор за разлика.

11.3. Цени, лихви и комисиони:

11.3.1. Цената на договора за разлика се променя всекидневно и е близка или равна на борсовата цена на съответния базов актив – акция, индекс или фючърсен контракт върху индекс.

11.3.2. За подаване на нареждане за покупката или продажбата на договори за разлика клиентът трябва да има достатъчно свободни средства по сметката си, съгласно актуалните проценти за гаранционна сума, обявени на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com. За всички отворени позиции важат изискванията на точки от 5.3 до 5.7.

11.3.3. Когато клиентът е открил дълга позиция, от сметката му ще бъде събран лихвен суап за всеки изминал ден, в който позицията е отворена, съгласно Таблиците с инструментите за търговия.

11.3.4. Когато клиентът е открил къса позиция, по сметката му ще бъде плащана или събиран лихвен суап за всеки изминал ден, в който позицията е отворена, съгласно Таблиците с инструментите за търговия.

11.3.5. От сметката на клиента ще бъдат таксувани разходи за всяка сделка с договори за разлика съгласно Таблиците с инструментите за търговия.

11.3.6. Изплащане на дивидент по акция, предмет на договора за разлика:

  1. когато клиентът е на дълга позиция, той се съгласява, че по сметката му ще бъдат плащани 100% от нетната стойност на дължимия дивидент;
  2. когато клиентът е на къса позиция, той се съгласява, че от сметката му ще бъдат събирани 100% от брутната стойност на дължимия дивидент.

11.4. Когато дадена компания направи сплит или обратен сплит на акциите си, то клиентът е наясно и се съгласява, че ще бъде увеличено или намалено количеството на отворената му позиция в тази акция.

11.5. Когато дадена компания фалира или бъде свалена от търговия на съответната борса, то позициите на клиента в договори за разлика върху нейните акции ще бъдат служебно затворени, като последният се съгласява с цените на затваряне.

11.6. В случай на големи колебания в цената на даден инструмент може да бъде променен процентът на гаранционната сума за този инструмент и от клиента може да бъде поискано да депозира допълнително парични средства. Промяната може незабавно да влезе в сила без предварително уведомление.

11.6.1. Дружеството си запазва правото да увеличи значително процента на гаранционна сума спрямо договори за разлика върху акции един ден преди предстоящи важни корпоративни събития без предварително предизвестие до клиента. Увеличението може да бъде от 2 до 3 пъти над стандартното изискване за маржин за съответния инструмент.

11.6.2. Дружеството може да определи Забранени зони, в които клиентът няма да може да поставя чакащи поръчки. Обикновено това са цени, които са твърде близо или твърде далеч от пазарната цена на даден инструмент. Дружеството има право да променя тези Забранени зони преди предстоящи важни събития без предварително предизвестие до клиента.

 

11.7. ТЪРГОВИЯ С ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА ВЪРХУ ФЮЧЪРСИ НА СТОКИ И ИНДЕКСИ

11.7.1. Всички разпоредби от точки 11-11.3.6 важат за търговията с договори за разлика върху фючърси.

11.7.2. Всеки фючърсен договор има начална и крайна дата на търговия. Клиентът се съгласява, че ако има отворена позиция в договори за разлика върху фючърси, той трябва да я затвори преди деня, посочен в Роловър таблицата, налична на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com.

11.7.3. Клиентът се съгласява, че ако не затвори сам позициите, споменати в точка 11.7.2., то в края на посочения в Роловър таблицата ден ние автоматично ще затворим всички отворени позиции с този фючърс и клиента се съгласява с цената на която ще бъдат затворени те автоматично.

11.7.4. Клиентът се съгласява, че при затваряне на позициите съгласно точка 11.7.3., всички Асоциирани поръчки ще бъдат отменени и някои или всички поръчки за отваряне на позиция за този инструмент може да бъдат отменени.

11.7.5. В случай на големи колебания в цената на даден фючърс, Дружеството може да промени процентът на гаранционна сума за този инструмент и от клиента може да бъде поискано да депозира допълнително парични средства. Промяната може незабавно да влезе в сила без предварително уведомление.

11.7.6. Дружеството може да определи Забранени зони, в които клиентът няма да може да поставя чакащи поръчки. Обикновено това са цени, които са твърде близо или твърде далеч от пазарната цена на даден инструмент. Дружеството има право да променя тези Забранени зони преди предстоящи важни събития без предварително предизвестие до клиента.

 

11.8. ТЪРГОВИЯ С ДОГОВОРИ ЗА РАЗЛИКА ВЪРХУ ЦЕННИ МЕТАЛИ

11.8.1. Търговията с договори за разлика върху злато, сребро и други ценни метали се извършва на базата на спот цена, а сделките с тях са без реална доставка на закупените или продадени количества.

11.8.2. При търговията с договори за разлика върху ценни метали, цената на ценния метал показва съотношението, в което той се търгува спрямо валутите.

11.8.3. Минималното търгувано количество е посочено на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com .

11.8.4. Клиентът е наясно, че цените на договорите за разлика върху ценни метали се посочват на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com или чрез мобилно уеб приложение и могат да се различават минимално от цените на други инвестиционни посредници.

11.8.5. Приемането на нареждания за сделките с договори за разлика върху ценни метали се осъществява по начина, посочен в точка 7, като се използват средствата за комуникация, описани в точка 6.

11.8.6. Дружеството може да определи Забранени зони, в които клиентът няма да може да поставя чакащи поръчки. Обикновено това са цени, които са твърде близо или твърде далеч от пазарната цена на даден инструмент. Дружеството има право да променя тези Забранени зони преди предстоящи важни събития без предварително предизвестие до клиента.

11.8.7. В случай на големи колебания в цената на даден ценен метал, Дружеството може да промени процентът на гаранционна сума за този инструмент и от клиента може да бъде поискано да депозира допълнително парични средства. Промяната може незабавно да влезе в сила без предварително уведомление.

 

12. СРОК, ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Настоящият договор е безсрочен и влиза в сила от датата на постъпване на парични средства (размерът на минималния депозит) на клиента при Дружеството чрез някой от методите за плащане, посочени на уебсайта www.fxmeridian.com, www.voyafx.com.

12.2. Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:

12.2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

12.2.2. с четиринадесетдневно писмено предизвестие на всяка една от страните по него. В случай че клиентът има отворени позиции, клиентът се съгласява, че същите ще бъдат служебно затворени към момента на прекратяване на договора.

12.2.3. без предизвестие, ако клиентът наруши някое от задълженията си по настоящия договор.

12.2.4. без предизвестие, в случай на несъгласие на клиента с измененията и допълненията в Общите условия и/или Тарифата за таксите и комисионите и/или всеки друг документ, който е неразделна част от този Договор;

12.2.5. едностранно, без предизвестие от Дружеството в случаите по т. 4.9. от този договор;

12.2.6. едностранно, без предизвестие, от страна на Дружеството, в случаите, когато Дружеството основателно подозира, че има пазарна злоупотреба. В такива случаи Дружеството си запазва правото да откаже да изпълнява подадени от клиента нареждания и да анулира всички негови транзакции, дори ако те вече са потвърдени. В такъв случай Дружеството ще има правото да не плаща сумите, получени в клиентската сметка в резултат на такива транзакции. В тези случаи Дружеството няма да носи отговорност за каквито и да е вреди, претърпени от клиента.

12.3. Дружеството може да изменя разпоредбите на настоящия Договор по всяко време, чрез изпращане на 14-дневно писмено предизвестие до клиента относно промените. Уведомлението се изпраща чрез методите за комуникация по т.6.

 

13. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Настоящият договор може да бъде преведен на различни езици, като при неточности на превода за верен се счита вариантът на български език.

13.2. Комуникацията между страните по настоящия договор ще се извършва на български и английски език.

13.3. С подписването на настоящия договор клиентът се задължава да уведоми Дружеството при всякакви промени в декларираната информация.

13.4. Дружеството се задължава да спазва всички свои задължения съгласно съответните регулации, включително да осигури на клиента ефективно и надеждно изпълнение на договора, както и непрекъснатост и качество на предоставяните му по настоящия договор услуги.

13.5. В изпълнение на настоящия договор, Дружеството се задължава и гарантира, че клиентските активи ще бъдат идентифицирани и съхранявани отделно от активите на Дружеството.

13.6. В случаи, когато Дружеството подозира злоупотреба с платформата, ние си запазваме правото да търсим възстановяване на средства от клиента или всяка свързана сметка, ако сделки, извършени по клиентската сметка, вероятната свързана сметка или сметката на друго лице, действащо заедно с клиента, водят до повтаряща се необходимост Дружеството да покрива загуби. Ние може да си възстановим средства чрез таксуване на клиентската сметка за търговия или на всяка свързана сметка, като приспаднем сумите от бъдещи плащания, дължими към клиента или към свързана сметка, или по друг законен начин.

13.7. Дружеството си запазва правото да нетира наличностите по сметки, за които имаме основания за смятаме, че са притежание или са контролирани от един и същ човек или се управляват съвместно.

13.8. Когато клиент депозира средства е възможно съответният доставчик на услугата за картови плащания или електронен портфейл да ни начисли такса до 4% от размера на депозита. В такъв случай Дружеството ще начисли тази такса по сметката на клиента.

13.9. Ние сме задължени да идентифицираме и да удостоверим самоличността на нашите клиенти, а при определени обстоятелства и тази на други лица, като директори или действителни собственици, в съответствие със законодателството срещу изпирането на пари, както и да актуализираме тази информация. Вие се съгласявате, че можем да направим проверки, използвайки електронни системи за проверка или други бази данни по наша преценка. Също така може да докладваме на официалните ведомства всяка информация, която води до съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

13.10. Ние ще получим и съхраняваме вашите лични данни в съответствие със съответното законодателство за защита на личните данни и борба с изпирането на пари. Като ни инструктирате да Ви предоставяме Услугите, Вие давате съгласието си и позволявате на Нас и нашите внимателно подбрани доставчици, консултанти и подизпълнители да използваме тези данни единствено, за да спазим задълженията ни по отношение на отчетността и идентификация на клиентите, да наблюдаваме, разработваме и подобряваме нашите услуги, включително ИТ системите, използвани във връзка с предоставянето на такива услуги.

13.11 Ние няма да сме отговорни за загуби, вреди или закъснения, произтичащи от спазването на нашите законови или регулаторни изисквания и задължения.

13.12 Настоящият Договор и всеки въпрос или спор, произтичащи от или свързани с предмета на Договора, се уреждат, тълкуват и изпълняват в съответствие със законите на Република България.

13.13. Всички спорове се уреждат по взаимно съгласие между страните. Ако страните не могат да постигнат съгласие, спорът се отнася за решаване Арбитражния съд към БТПП.

13.14. Ако някой съд или компетентен орган установи, че дадена разпоредба на настоящия Договор (или част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за заличена, доколкото това се изисква, и приложимостта на другите разпоредби на настоящия Договор не се засяга.

13.15. Този Договор е подписан от разстояние, чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис съгласно чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.