ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С КЛИЕНТИ НА “ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ”АД

(​изменени с решение на Съвета на директорите от 24.08.2022 г., в сила от 03.10.2022 г.)

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г., изм. с решение от 24.08.2022) Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и “Евър Файненшъл” АД, наричан по-нататък “ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК” или ИП, във връзка с предлагането от последния на инвестиционните услуги и дейности, посочени по-долу, предмет на Закон за пазарите за финансови инструменти (ЗПФИ).

(2) ИП сключва конкретен договор с клиент на основата на прилаганите от него настоящите общи условия, които са неразделна част от договора.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Общите условия съдържат информацията, която ИП трябва да предостави на своите клиенти (професионални или непрофесионални) съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, вкл. информация за начините за разумно и справедливо уреждане на споровете и за основните права и задължения на ИП и на клиента.

(4) (Изм. с реш. на СД от 09.08.2017 г. и изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Тарифата за стандартното комисионно възнаграждение по различните договори с клиенти, както и вида и размера на разходите за клиенти, ако те не се включват във възнаграждението на ИП, както и настоящите Общи условия, прилагани при сключване на договори с клиенти, се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ИП приема клиенти и се публикуват на интернет страницата му.

(5) (Изм. с реш. на СД от 09.08.2017 г.  и изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) При сключване на договор инвестиционният посредник предоставя на клиента общите условия и тарифата, като клиентът удостоверява, че е запознат с тях и ги приема. Общите условия обвързват клиента само ако са му били предоставени и той се е съгласил с тях съгласно изискванията на законодателството.

(6) (Нова с реш. на СД от 09.08.2017 г.) При сключване на договор с клиент при общи условия се спазват и другите изисквания на законодателството в тази връзка.

 

Раздел II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ

Чл. 2. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Съгласно изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, инвестиционният посредник предоставя в настоящия раздел на общите условия на клиентите обща информация относно идентификацията си, предлаганите услуги, начините на комуникация с клиентите и начините за приемане на нареждания от клиенти.

(2) Информацията по ал. 1 е относно:

 1. Идентификационни данни за ИП, за неговия адрес, телефони и друга информация за контакт:

(изм. с решение от 24.08.2022) Наименование: Акционерно дружество “Евър Файненшъл” АД

Седалище и адрес на управление: (Изм. с реш. на СД от 31.01.2020 г.) 1303 гр. София, район Възраждане, бул. Стамболийски, 84-86, етаж 10, офис 52

Адрес за контакти (Изм. с реш. на СД от 31.01.2020 г.) 1303 гр. София, район Възраждане, бул Стамболийски, 84-86, етаж 10, офис 52

Телефон и друга информация за контакт (Изм. с реш. на СД от 31.01.2020 г., доп. с решение от 09.10.2020 г., доп. с решение от 18.02.2022 г.) +35924003339; имейл: [email protected], [email protected], [email protected]; интернет страница: www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.voyafx.com.

 1. Езици, на които клиентът може да комуникира и да води кореспонденция с инвестиционния посредник и да получава документи и друга информация от него – за клиенти български граждани езикът е български, за клиенти чуждестранни граждани езикът е български, ако го владеят писмено и говоримо в достатъчна степен, или английски в останалите случаи.
 2. Предлагани от ИП услуги

а) ИП предлага следните инвестиционни услуги и дейности:

 1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
 2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
 3. сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
 4. управление на портфейл;
 5. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
 6. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
 7. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

б) ИП може да предоставя и следните допълнителни услуги:

 1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
 2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
 3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
 4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
 6. свързани с поемане на емисии финансови инструменти;
 7. по б. “а” и т. 1-6 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 4, т. 5,5, 7 и 10, доколкото са свързани с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги.

в) извън услугите по букви “а” и “б” дружеството извършва и сделки с чуждестранни средства за плащане, съгласно лиценз от Българска народна банка, които не са предмет на настоящите общи условия.

 

4. Издадени лицензи и други регистрации на дружеството

4.1. Лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник

-> № 225 – ИП/ 18.12.1996 г. на Държавната комисия по ценните книжа и фондовите борси

-> № 668 – ИП/13.12.2000 на Държавната комисия по ценни книжа

-> РГ-03-0008/ 26.05.2009 г. на Комисия за финансов надзор (КФН).

(Изм. с реш. на СД от 25.04.2014 г.) КФН е с адрес гр. София 1000, ул. “Будапеща” № 16.

4.2. Разрешение (лицензия) за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане по Закона за банките (сега Закон за кредитните институции) № 015/16.02.2000 г., издадена от Българска народна банка (БНБ).

БНБ е с адрес пл. “Княз Батенберг I” № 1.

4.3. Номер на вписване в регистъра на КФН – РГ-03-08/18.12.2000 г.

4.4. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с БУЛСТАТ (ЕИК): 831649724.

Чл. 3. (1) Съгласно настоящите общи условия начините на комуникация, които се използват между инвестиционния посредник и неговите клиенти са:

 1. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г. ) лично – между клиента, респ. неговия представител и ИП, чрез лице, което работи по договор за ИП, като разменената между тях информация е на хартиен носител или устно (ако и при условията, при които ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително регламентите с пряко действие, позволяват съответната информация да се предостави на ИП, респ. клиента, устно).
 2. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) по телефон – ако и при условията, при които ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително регламентите с пряко действие, респ. настоящите общи условия позволяват съответната информация да се предостави на ИП, респ. клиента по телефона.
 3. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) размяна на кореспонденция, като за случаите, при които съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително регламентите с пряко действие, и настоящите общи условия се изисква предоставяне на информация на траен носител, инвестиционният посредник предоставя информация на хартиен носител или по друг начин, за който са спазени следните изисквания:

– предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;

– клиентът изрично е предпочел този начин за предоставяне на информация пред предоставянето й на хартиен носител.

3.1. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Когато информацията се предоставя на клиенти чрез интернет страницата на посредника и не е адресирана до конкретен клиент, тя отговаря на следните условия:

–  ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително регламентите с пряко действие, да позволяват предоставянето на съответната информация чрез и посредством интернет страницата на посредника, когато тя не отговаря на изискванията за траен носител;

– предоставянето на информацията по този начин е подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента;

–  клиентът изрично се е съгласил с този начин на предоставяне на информацията;

–  клиентът е уведомен чрез електронен способ за адреса на интернет страницата на посредника и мястото на страницата, където се намира тази информация;

–  информацията е актуална;

– информацията е достъпна непрекъснато на интернет страницата на посредника за времето, обикновено необходимо на клиентите да се запознаят с нея.

(2) Предоставянето на информация чрез електронни средства за комуникация се счита за подходящо с оглед съществуващите или предстоящите отношения с клиента, ако са налице данни, че клиентът има редовен достъп до интернет. Счита се, че клиентът има редовен достъп до интернет, ако предостави адрес на електронна поща за нуждите на установените отношения с инвестиционния посредник.

 

Раздел III. НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ

Чл. 4. (1) Съгласно настоящите общи условия начините за изпращане и приемане на нареждания, когато е приложимо, са следните:

 1. Лично от клиента, който подава нареждането в адреса на управление на ИП, негов клон или офис на хартиен носител.
 2. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г. )Подаване на нареждане по т. 1 чрез пълномощник. Подаване на нареждане по предходното изречение се извършва само ако той се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти и декларация  от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди подаване на поръчката.

2.1. (Нова с реш. на СД от 14.04.2016 г. и изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.)  При подаване на нарежданията по т. 1 и 2 в адреса на управление, клон или офис на ИП, ако при проверка на самоличността на клиента се установи, че има промяна в личните данни и/или му е издаден нов документ за самоличност, нареждането може да бъде подадено след като бъде проверена отново самоличността на клиента или представителя му от оправомощен служител на ИП.

 1. Подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти по факс, телефон, електронна поща или чрез друг дистанционен способ за комуникация от клиенти.

3.1. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В този случай ИП до края на работния ден съставя документ, с който удостоверява съдържанието на дистанционно подаденото нареждане. Документът съдържа реквизити, определени в действащото законодателство и включващи минималните реквизити на поръчката, както и нормативно изискуемите декларации.

3.2. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Точка 3 не се прилага спрямо нареждане, подавано от представител, който не е удостоверил пред инвестиционния посредник представителната си власт, или от пълномощник, който предварително не е представил пред инвестиционния посредник документите доказващи неговата представителна власт, а именно нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти, както и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди подаването на нареждането.

3.3. Точка 3 не се прилага относно прехвърляне на безналични финансови инструменти от лична сметка по клиентска подсметка към инвестиционния посредник в Централния депозитар.

3.4. При приемането на нареждането от страна на ИП лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител.

3.5. (Изм. с реш. на СД от 30.01.2012 г.) Когато нарежданията се подават по телефон, ИП е длъжен да направи запис на разговора с клиента. Когато нарежданията се подават по друг дистанционен способ, ИП е длъжен да съхрани на електронен носител данните, предоставени от клиента във връзка с нарежданията. Факс съобщенията се съхраняват на хартиен носител.

 1. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Подаване на нареждания за сделки с финансови инструменти чрез електронна система за търговия, която гарантира спазването на изискванията на ЗПФИ и актовете по прилагането му, както и регламентите с пряко действие, и осигурява достъп на клиента до определено място за изпълнение.

4.1. (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016г.) Достъпът до системата по т. 4 и въвеждането на нареждания от клиента се осъществява чрез уеб, компютърни и/или мобилни приложения, които осигуряват надеждна идентификация на клиента.

4.2. При приемането на нареждането от страна на ИП лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител.

(2) (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г. и изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.)  При приемане на нареждането ИП предоставя на клиента подписан екземпляр от приетото нареждане, освен ако съгласно ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително в регламентите с пряко действие, изрично е позволено обратното. В случаите когато клиентът е подал нареждането си чрез електронна платформа за търговия, той има достъп и може да провери всички данни за нареждането си след влизане в платформата чрез неговите идентификационни данни: потребителско име и парола.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Инвестиционният посредник отказва да приеме нареждане, което не отговаря на изискванията по ЗПФИ и актовете по прилагането му, включително в регламентите с пряко действие.

(4) (Изм. с реш. на СД от 30.01.2012 г. и изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.)   Инвестиционният посредник предоставя инвестиционни и допълнителни услуги, вкл. приема нареждания за сметка на клиенти само въз основа на сключен между тях договор.

 

Раздел IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

Чл. 5. (1) Съгласно настоящите общи условия клиентите се информират, че ще получават  текущо и периодично информиране относно вида, периодичността и срока за предоставяне на отчети и потвържденията до клиента във връзка с извършваните инвестиционни услуги и дейности, указано в настоящия раздел.

(2) (Доп. с реш. на СД от 14.04.2016г.) Съгласно настоящия раздел, отделно от уведомяването по чл. 6 и 7, клиентите на ИП се уведомяват и получават информация:

 1. в случаите, когато инвестиционният посредник извършва сделки във връзка с управление на портфейл за сметка на непрофесионален клиент или води сметки за такива клиенти, които включват непокрити позиции по сделки или прехвърляния, зависещи от бъдещи условни събития. ИП уведомява непрофесионалния клиент, когато загубите надхвърлят предварително определените по споразумение с клиента прагове. Уведомлението по изречение второ се извършва не по-късно от края на работния ден, в който тези прагове са надхвърлени, а когато това е станало в неработен ден – до края на следващия работен ден.
 2. когато за клиента възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за негова сметка, включително при управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари. ИП уведомява клиента при условия и по ред, определени в договора.
 3. (Нова с реш. на СД от 14.04.2016 г., изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.) Инвестиционният посредник, когато държи пари или финансови инструменти на клиент, му предоставя веднъж на тримесечие справка на траен носител за тези финансови инструменти или пари, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка. При поискване от клиента ИП предоставя тази справка на по-малък времеви интервал срещу възнаграждение.

3.1 Справката по т.3 съдържа следната информация:

а) подробности за всички финансови инструменти или средства, държани от инвестиционния посредник за клиента в края на периода, обхванат от справката;

б) степента, в която всеки финансов инструмент или средства на клиента са били предмет на сделки за финансиране с ценни книжа;

в) размера на всяка полза, постигната за клиента в резултат на участие в сделки за финансиране с ценни книжа, както и основата, на която са постигнати тези ползи;

г) изрично посочване на активите или средствата, които са предмет на правилата на Директива 2014/65/ЕС и мерките за нейното прилагане, и на тези, които не са, например които са предмет на договор за финансово обезпечение с прехвърляне на права;

д) изрично посочване на активите, които са засегнати от определени особености по отношение на правата на собственост, например които подлежат на обезпечителен интерес;

е) пазарната или оценената стойност, ако пазарната стойност не е налична, на финансовите инструменти, включени в справката, с изрично посочване на факта, че отсъствието на пазарна цена може да е показателно за липса на ликвидност. Оценената стойност се определя от инвестиционния посредник въз основа на принципа на полагане на максимални усилия.

3.2. В случаите, когато портфейлът на клиента съдържа постъпления от една или повече неуредени сделки, информацията по т.3.1., буква „а“ може да се основава или на датата на сключване на сделката, или на датата на сетълмента, при условие че една и съща основа се използва последователно за цялата такава информация в справката.

3.3. Периодичната справка за активите на клиента по т.3. не се предоставя отделно, когато клиентът подава нареждания и ползва електронна система за търговия, доколкото системата предоставя актуални справки за финансовите инструменти и/или средствата на клиента и същите са лесно достъпни за клиента и ИП разполага с доказателства, че клиентът е осъществил достъп до тази справка поне веднъж през съответното тримесечие.

3.4. В случаите когато ИП държи финансови инструменти или парични средства на клиенти и извършва услуга за управление на портфейл за клиент, то ИП има право да включи справката за активите на клиента по т.3. в периодичната справка, която предоставят на този клиент по член 7, ал. 1 и 2 от настоящите Общи условия.

Чл. 6. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В случаите, когато ИП изпълни нареждане за сметка на клиент, което не е в изпълнение на договор за управление на портфейл, той:

а) незабавно предоставя на клиента на траен носител основната информация относно изпълнението на това нареждане;

б) изпраща на клиента съобщение на траен носител, потвърждаващо изпълнението на нареждането възможно най- рано, но не по-късно от първия работен ден след изпълнението, или когато инвестиционният посредник е получил потвърждението от трета страна — не по-късно от първия работен ден след получаване на потвърждението от третата страна.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Буква „б“ на предходната алинея не се прилага, когато потвърждението би съдържало същата информация, както и потвърждението, което се изпраща незабавно на клиента от друго лице.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Букви „а“ и „б“ на ал. 1 не се прилагат, когато нарежданията, изпълнени от името на клиенти, са свързани с облигации за финансиране на договори за ипотечен кредит със споменатите клиенти, като в този случай докладът за сделката се извършва едновременно със съобщаването на условията на ипотечния кредит, но не по-късно от един месец след изпълнение на нареждането.

(4) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г. ) В случай на нареждания на клиенти, свързани с дялове или акции в предприятие за колективно инвестиране, които се изпълняват периодично, ИП предприема мярката, посочена в ал. 1, буква „б“, или предоставя на клиента поне веднъж на всеки шест месеца информацията, посочена в ал. 5, по отношение на тези сделки.

(5) (Нова, с реш. на СД от 27.09.2018 г. )Потвърждението, посочено в ал. 1, буква „б“, включва тази част от следната информация, която е подходяща, и когато е приложимо в съответствие с регулаторните технически стандарти относно задълженията за докладване, приети в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014:

а) идентификация на инвестиционния посредник, който дава съобщението;

б) име или друго обозначаване на клиента;

в) ден за търговия;

г) час на търгуване;

д) вид на нареждането;

е) идентификация на мястото за изпълнение на нареждането;

ж) идентификация на инструмента;

з) индикатор „купува“/„продава“;

и) естество на нареждането, ако е различно от „купува“/„продава“;

й) количество;

к) единична цена;

л) съвкупна стойност;

м) обща сума на начислените комисиони и разходи и при поискване от клиента — подробна разбивка, която включва, когато е приложимо, всяко наложено увеличение или намаление, ако сделката е изпълнена от инвестиционния посредник при търгуване за собствена сметка и инвестиционният посредник дължи най-добро изпълнение на клиента;

н) полученият обменен курс, ако сделката включва обмен на валута;

о) отговорности на клиента във връзка със сетълмента на сделката, включително срок за плащане или доставка, както и подходящи подробности за сметката, когато тези подробности и отговорности не са били съобщени преди това на клиента;

п) когато контрагентът на клиента е бил самият инвестиционен посредник или което и да е лице от групата на инвестиционния посредник, или друг клиент на инвестиционния посредник — посочването на този факт, освен ако нареждането не е било изпълнено чрез система за търговия, която улеснява анонимното търгуване.

За целите на буква „к“, когато дадено нареждане е изпълнено на части, ИП може да предостави на клиента информация за цената на всяка сделка или средна цена. Когато представи средна цена, ИП при поискване предоставя на непрофесионален клиент информация за цената на всяка сделка поотделно.

(6) (Предишна ал.5, изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Когато сделката по ал. 1 е сключена за сметка на професионален клиент, инвестиционният посредник незабавно му предоставя на траен носител съществената информация за сключената сделка.

(7) (Предишна ал.6, изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Ако сетълментът не бъде извършен на посочената дата или възникне друга промяна в информацията, съдържаща се в потвърждението, инвестиционният посредник уведомява клиента по подходящ начин до края на работния ден, в който посредникът е узнал за промяната.

(8) (Предишна ал.7, изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) При поискване на клиента се предоставя информация за статуса на поръчката и за нейното изпълнение.

(9) (Предишна ал.8, изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Алинеи 1 и 6 не се прилагат за поръчки на клиенти с предмет облигации за финансиране на споразумения за ипотечни заеми, по които страна са тези клиенти, при които потвърждението за сделката ще се направи в същия момент, когато се съобщават условията по ипотечния заем, но не по-късно от един месец от изпълнението на поръчката.

(10) (Предишна ал.9, изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Съгласно настоящите общи условия предоставянето на информацията по настоящия член може да се извършва чрез използване на стандартни кодове, при условие че ИП представи на клиента обяснения на използваните кодове.

(11) (Предишна ал.10, изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В случаите на подадени поръчки за непрофесионален клиент с предмет дялове или акции на предприятия за колективно инвестиране, които се изпълняват периодично, инвестиционният посредник предприема действията по ал. 1 или предоставя на клиента най-малко веднъж на 6 месеца информацията по ал. 5 във връзка с тези сделки.

(12) (Предишна ал.11, изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В случая на нареждане, подадено и прието чрез електронна система за търговия,  потвърждението по ал. 1, съответно информацията по настоящия член, се предоставят на клиента чрез електронната система.

Чл. 7. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Инвестиционният посредник, когато предоставя на клиенти услуга за управление на портфейл, предоставя на всеки такъв клиент периодична справка на траен носител за дейностите по управление на портфейла, извършвани от името на този клиент, освен ако такава справка не се предоставя от друго лице.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Периодичната справка, изисквана по ал. 1, предоставя на клиента коректен и балансиран преглед на извършените дейности и на резултатите от портфейла през отчетния период и включва, когато е приложимо, следната информация:

а) наименование на инвестиционния посредник;

б) наименование или друго обозначаване на сметката на клиента;

в) описание на съдържанието и оценката на портфейла, включително подробности за всеки държан финансов инструмент, неговата пазарна или справедлива стойност, когато пазарната стойност не е налична, и салдо на паричните средства в началото и в края на отчетния период, както и резултатите от портфейла през отчетния период;

г) общия размер на начислените такси и задължения през отчетния период, като се разбият по пера поне общите такси по управлението и общите разходи, свързани с изпълнението, и при необходимост съобщение, че при поискване ще се предостави по-подробна разбивка;

д) сравнение на резултатите през периода, обхванат от справката, с целевия показател за ефективност на инвестицията (ако има такъв), договорен между инвестиционния посредник и клиента;

е) общия размер на дивидентите, лихвите и другите плащания, получени през отчетния период във връзка с портфейла на клиента;

ж) информация относно други корпоративни действия, пораждащи права във връзка с финансовите инструменти, държани в портфейла;

з) за всяка извършена сделка през периода — информацията по член 59, параграф 4, букви „в“—„л“ от Регламент (ЕС) № 2017/565, доколкото е приложимо, освен ако клиентът избере да получава информацията относно изпълнените сделки на индивидуална основа, като в този случай се прилага ал. 5 от настоящия член.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Периодичната справка по ал. 1 се предоставя веднъж на три месеца, с изключение на следните случаи:

а) когато инвестиционният посредник предоставя на своите клиенти достъп до онлайн система, отговаряща на критериите за траен носител, ако актуалните оценки на портфейла на клиента са достъпни и ако клиентът има лесен достъп до информацията за активите на клиента, изисквана от член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2017/565, и инвестиционният посредник разполага с доказателства, че клиентът е осъществил достъп до оценката на своя портфейл поне веднъж през съответното тримесечие.

б) в случаите, когато се прилага ал. 5, периодичната справка трябва да се предоставя поне веднъж на всеки 12 месеца;

в) когато договорът между инвестиционния посредник и клиента за управление на портфейл разрешава финансиран с дълг портфейл, периодичната справка трябва се предоставя поне веднъж месечно.

(4) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г. ) Изключението, предвидено в буква „б“ на ал. 3, не се прилага в случай на сделки с финансови инструменти, обхванати от член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС или попадащи в някоя от точки 4—11 в раздел В от приложение I на посочената директива.

(5) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Клиентът има право да избере да получава информацията относно изпълнените сделки на индивидуална основа, ИП незабавно предоставя на клиента при изпълнение на сделка основната информация относно тази сделка на траен носител. Инвестиционният посредник изпраща на клиента съобщение, потвърждаващо сделката не по-късно от първия работен ден след изпълнението или когато инвестиционният посредник получава потвърждението от трета страна — не по-късно от първия работен ден след получаването на потвърждението от третата страна. Предходното изречение не се прилага, когато потвърждението би съдържало същата информация като потвърждение, което незабавно се изпраща до клиента от друго лице.

(6) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалния клиент, за чиято сметка управлява портфейл, когато има непокрити отворени позиции по условни сделки.

(7) (Нова, с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В случаите, когато инвестиционен посредник извършва управление на портфейл за сметка на клиент  той е длъжен да информира клиента, ако общата стойност на портфейла, оценена в началото на всеки отчетен период, се обезцени с 10 % и впоследствие с кратни на 10 % стойности, не по-късно от края на работния ден, в който този праг е преминат, или ако прагът е преминат в неработен ден — до края на следващия работен ден. В случаите когато ИП държи сметка на непрофесионален клиент, включваща позиции във финансирани с дълг финансови инструменти или сделки с условни задължения, той е длъжен да информира клиента, когато първоначалната стойност на всеки инструмент се обезцени с 10 % и впоследствие с кратни на 10 % стойности. Докладването по настоящата алинея се извършва за всеки отделен инструмент, освен ако с клиента е договорено друго, и до края на работния ден, в който този праг е преминат, или ако прагът е преминат в неработен ден — до края на следващия работен ден.

 

Раздел V. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КЛИЕНТСКИТЕ АКТИВИ, ВКЛ. СИСТЕМИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 8. Съгласно настоящите общи условия ИП предприема мерки, за да гарантира финансовите инструменти или пари на клиенти, ако държи такива за клиента, за които клиентът се счита информиран съгласно настоящия раздел.

Чл. 9. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Във връзка с опазването и съхраняването на паричните средства и финансовите инструменти на своите клиенти, ИП е длъжен да уведомява непрофесионалните си клиенти за следните обстоятелства и хипотези, в случаите, когато те са налични:

а) от кое трето лице и къде могат да бъдат съхранявани предоставените на ИП пари и/или финансови инструменти, вкл. и посочване на отговорността на ИП по националното законодателство за всяко действие или бездействие на лицето, което държи клиентските пари и/или финансови инструменти, и последиците за клиента от несъстоятелност на това лице;

б) за възможността финансовите инструменти  на клиента да бъдат съхранявани в обща сметка при трето лице, когато националното законодателство допуска такава възможност. ИП уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за случаите, когато националното законодателство не позволява финансовите инструменти на клиента, държани от трето лице, да бъдат отделени от финансовите инструменти на това трето лице или на ИП;

в) когато сметките, които съдържат пари и финансови инструменти на клиента, подлежат или ще подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка, вкл. че правата на клиента, свързани с финансовите инструменти или паричните средства, могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава.

г) наличието на право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти за ИП и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;

д) наличието на право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти за ИП и за условията, при които възниква или може да възникне такова право;

е) съществуването и условията, при които ИП има или може да има право на прихващане по отношение на клиентските финансови инструменти или пари;

ж) възможността депозитарната институция да има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, когато това е приложимо.

з) преди да сключи сделка за финансиране на ценни книжа с предмет финансови инструменти, държани за сметка на непрофесионален клиент, или преди да използва по какъвто и да е друг начин тези финансови инструменти за своя сметка или за сметка на друг клиент, ИП предоставя на непрофесионалния клиент на траен носител и в разумен срок преди използването на финансовите инструменти ясна, пълна и точна информация за задълженията и отговорностите на ИП във връзка с използването на финансовите инструменти, включително условията за тяхното връщане и свързаните с това рискове.

Чл. 10. Инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, както и с ценни книжа, които са базови спрямо депозитарни разписки.

Чл. 11. (1) Финансовите инструменти на  клиенти се съхраняват в депозитарна институция по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице. Депозитарна институция по предходното изречение е лице, което осъществява дейност по регистриране на финансови инструменти и по прехвърляния на такива инструменти чрез откриване и водене на сметки на техните емитенти и/или притежатели.

(2) Когато ИП съхранява финансови инструменти на клиенти при трето лице, стриктно се спазват изискванията, ограниченията, респ. забраните, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

Чл. 12. (1) (Доп. с реш. на СД от 30.01.2012 г., изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г., изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.) ИП не може да съхранява при себе си парични средства на своите клиенти. Дружеството депозира паричните средства, предоставени от клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в лице по чл. 93, ал. 1 ЗПФИ най-късно до края на следващия работен ден, като предприема необходимите действия за диверсифициране на средствата към лицата по същия член. ИП предприема и необходимите действия, за да осигури, че депозираните съгласно предходното изречение парични средства на клиенти се водят по индивидуални сметки или сметка на клиентите, отделно от паричните средства на инвестиционния посредник. В договора, сключен между ИП и лицето по чл. 93, ал. 1 ЗПФИ, изрично се посочва, че в откритата сметка се съхраняват клиентски парични средства и че тези средства не подлежат на запориране за задължения на дружеството. ИП приема плащания в брой от клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, както и парични средства, необходими за плащане по сделка с финансови инструменти, съответно извършва плащания към клиенти, при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

(2) ИП може да депозира паричните средства на своите клиенти в лице по ал. 1, изр. второ, с което се явява свързано лице, само ако клиентите са дали писмено съгласие за това.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.)При изпълнение на задължението по настоящия раздел ИП стриктно спазва изискванията, ограниченията и забраните, установени в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

(4) Съхранението и регистрацията на държавни ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар, се осъществява при условията и по реда на Закона за държавния дълг и актовете по прилагането му

Чл. 13. При сключване на договор с клиент дружеството:

 1. открива и аналитични сметки за финансовите инструменти и паричните средства на клиента, в съответствие със счетоводното законодателство;
 2. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) спазва стриктно правилата за водене на отчетност, установени в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.
 3. редовно уведомява клиентите си за наличностите и операциите по сметките за парични средства и за финансовите инструменти, които съхранява, и за условията на договорите за тяхното съхраняване.
 4. присвоява на клиентите си уникален номер и води за тях регистър, като открива и води клиентски сметки на аналитично ниво.

Чл. 14. Разпореждането с финансови инструменти или парични средства за сметка на клиенти се осчетоводява и отразява незабавно в клиентските подсметки на синтетично ниво.

Чл. 15. (1) ИП няма право да използва, освен в случаи, изрично определени с наредба:

 1. за своя сметка паричните средства и финансовите инструменти на своите клиенти;
 2. за сметка на свой клиент парични средства или финансови инструменти на други клиенти;
 3. за сметка на клиент свои парични средства или финансови инструменти.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В изрично определените случаи, когото се допуска извършването на действия по ал. 1, т. 1-3, се прилагат правилата, ограниченията и забраните, установени в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

Чл. 16. (Изм. с реш. на СД от 30.01.2012 г.) В помещенията, в които се извършва дейността, се осигурява сигнално-охранителна техника. Същите следва да отговарят и на нормите за противопожарна безопасност.

Чл. 17. (1) С настоящите общи условия клиентът се информира, че съществува система – Фонд за компенсиране на инвеститорите. Системата за компенсиране на инвеститорите обхваща случаите по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК.

(2) Компенсация на клиента се изплаща от Фонда за компенсиране на инвеститорите и обхваща негови вземания, възникнали в резултат на невъзможност посредникът да върне клиентски активи в съответствие със законовите и договорните условия, като под клиентски активи се разбират посочените в чл. 77в, ал. 2 от ЗППЦК.

(3) Компенсацията по предходните алинеи е в размер на 90 на сто от стойността на вземанията, но не повече от 40 000 лева. Размерите на компенсациите в предходното изречение са определени от закон (ЗППЦК).

(4) От системата за компенсация са изключени лицата, изброени в чл.77г, ал. 2 на ЗППЦК, както и вземания на клиенти, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи “изпиране на пари”, съгласно ал. 3 на чл. 77г ЗППЦК.

(5) В случаите, когато клиентските активи са в чуждестранна валута или финансови инструменти, на клиента се изплаща левовата равностойност на вземането му към ИП в размера по ал. 3.

 

Раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ, ПРИЛАГАНА ОТ ИП

Чл. 18. Съгласно настоящите общи условия клиентът се информира подробно за прилаганата от ИП политика за третиране на конфликти на интереси, описана в настоящия раздел.

Чл. 19. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) При извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ дружеството предприема всички необходими действия за установяване на потенциалните конфликти на интереси между:

 1. инвестиционния посредник, вкл. лицата, които са членове на съвета на директорите или управляват дейността му лицата и всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството, всички други лица, които работят по договор за него, както и свързаните с него чрез контрол лица, от една страна, и клиентите му, от друга страна;
 2. отделните му клиенти.

Чл. 20. Съгласно настоящата политика конфликт на интереси е ситуация, която възниква във връзка с предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги от инвестиционния посредник и може да накърни интереса на клиент. Политиката съдържа обстоятелствата, които представляват конфликт на интереси или които могат да доведат до конфликт на интереси, пораждащ риск от увреждане на интересите на клиент или клиенти на инвестиционния посредник, вкл. такива обстоятелства, които са или следва да бъдат известни на инвестиционния посредник и които могат да доведат до конфликт на интереси в резултат на структурата на групата, част от която е инвестиционният посредник, и дейността на останалите членове на групата и процедурите и мерките за третиране на такива конфликти.

Чл. 21. Обстоятелства, които дружеството приема съгласно настоящата политика за конфликт на интереси или които могат да доведат до такива конфликти, са:

 1. Всички случаи, в резултат на които от предоставянето на инвестиционни и/или допълнителни услуги или по друг начин дружеството, лице, което работи по договор за него, или лице, пряко или непряко е свързано с него чрез контрол, попада в някоя от следните хипотези:

1.1. има възможност да реализира финансова печалба или да избегне финансова загуба за сметка на клиента;

1.2. има интерес от резултата от предоставяната услуга на клиента или от осъществяваната сделка за сметка на клиента, който е различен от интереса на клиента от този резултат;

1.3. има финансов или друг стимул да предпочете интереса на клиент или група от клиенти пред интереса на друг клиент;

1.4. осъществява същата дейност като клиента;

1.5. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) получава или ще получи от лице, различно от клиента, облаги във връзка с услуга, предоставена на клиента, под формата на парични средства, стоки или услуги в нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, или различни от стандартното възнаграждение или комисиона за тази услуга.

 1. Хипотезите, при които лице, което работи по договор за инвестиционния посредник и участва в извършването на дейности, които могат да породят конфликт на интереси, или поради осъществяваната от него дейност за инвестиционния посредник има достъп до вътрешна информация по смисъла на Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или до друга поверителна информация за клиенти или сделки със или за клиенти.
 2. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Хипотеза, при която ИП, отчитайки професионалните качества и пазарната репутация на лицата по чл. 93, ал. 1, т. 2-4 ЗПФИ и нормативните изисквания и пазарните практики, свързани с държането на паричните средства, установи, че могат да бъдат накърнени правата на клиента.
 3. Съгласно настоящата политика сделки и/или услуги с конфликтен потенциал са:

4.1. когато ИП обединява клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така обединеното нареждане е изпълнено частично;

4.2. поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти (акции) на емитенти, с които се придобива, съответно загубва съответното дялово участие в него, посочено в чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК от клиента;

4.3. (изм. с решение от 24.08.2022)извършване на услуги от “Евър Файненшъл” АД като регистрационен агент, когато сделките с безналични финансови инструменти са сключени пряко между страните и последните са клиент на ИП и негов служител;

4.4. може да възникне или е възникнал конфликт на интереси между двама клиенти на посредника.

Чл. 22. ИП при наличие на посочените по чл. 21 обстоятелства, спазва следните мерки и процедури за третиране на конфликтите на интереси:

 1. спазва се строга поверителност по отношение на извършваните сделки с конфликтен потенциал, с цел избягване на реално възникване на конфликти и на риск от извършване на сделки на основата на вътрешна информация;
 2. разясняват се на всеки клиент общите условия, приложими към договорите с клиенти преди сключването на договор;
 3. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) стриктно се спазват мерките и изискванията по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие;
 4. спазва се стриктно приетата от ИП политика за изпълнение на нарежданията, дадени от клиенти, вкл. не се изпълняват нареждания на клиент, ако последният не е дал изричното си предварително съгласие със следваната от ИП политика;
 5. лицата, които работят по договор за ИП и извършват дейности, включващи конфликт на интереси, действат при степен на независимост на изпълнението, подходяща с оглед големината и дейността на ИП, както и на значимостта на риска от увреждане на клиентски интерес, като задължително се спазват следните мерки в обема, необходим, за да се осигури нужната степен на независимост:

5.1. спазване на пълна поверителност и предотвратяване на обмена на информация между тях и останалите служители на ИП, когато обменът на тази информация може да накърни интересите на един или повече клиенти;

5.2. върху лицата, чиито основни функции включват извършването на услуги от името и/или за сметка на клиенти или предоставянето на услуги на клиенти, когато между интересите на клиентите може да възникне конфликт, или които по друг начин представляват различни конфликтни интереси, между които може да възникне конфликт, включително върху интереса на ИП се упражнява контрол;

5.3. липса на пряка обвързаност между възнаграждението на лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на лицата, извършващи основно друга дейност за ИП, или приходите, реализирани от последните, ако може да възникне конфликт на интереси във връзка с тези дейности;

5.4. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) забранява се на служителите, вкл. на членовете на СД, да оказват неподходящо въздействие върху начина, по който друго лице, което работи по договор за ИП, извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ;

5.5. забранява се на служителите, вкл. на членовете на СД, едновременното или последователното им участие (на едно лице), в извършването на отделни инвестиционни или допълнителни услуги или дейности, когато това участие може да навреди на надлежното управление на конфликти на интереси, а ако това е невъзможно се упражнява контрол върху това;

Чл. 23. ИП при третирането на конфликти на интереси прилага допълнително и следните мерки:

 1. осигурява равностойно и справедливо третиране на клиентите, като се действа в интерес на клиента при най-добрите за него условия. ИП избягва ситуации, при които интересът на негов клиент би влязъл в конфликт със задължението му към друг негов клиент;
 2. стриктно се прилагат правилата за сключването на лични сделки, като всяко лице, което работи по договор за ИП, още при сключване на договора получава на траен носител същите и декларира, че е запознато с правилата;
 3. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) дава се предимство на интереса на клиента пред собствения интерес, вкл. когато е обединено клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така обединеното нареждане е изпълнено частично, ИП разпределя сделките за сметка на клиента с предимство и в интерес на клиента, освен в изрично посочените в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, изключения;
 4. уведомява се лице от отдела за вътрешен контрол за такива сделки, което следва да окаже съдействие за разрешаването на конфликта, ако е възникнал;
 5. стриктно се спазват правилата за отделяне на собствения портфейл от финансови инструменти от този на инвеститорите.
 6. ИП съхранява и актуализира информация за видовете инвестиционни или допълнителни услуги или инвестиционни дейности, извършвани от инвестиционния посредник или за негова сметка, при които възниква или може да възникне в процеса на осъществяване на услугата или дейността конфликт на интереси, който води до съществено накърняване на интереса на клиент или клиенти на инвестиционния посредник.

Чл. 24. Ако въпреки прилагането на правилата за вътрешната организация на ИП, продължава да съществува риск за интересите на клиента, то ИП не може да извършва дейност за сметка на клиент, ако не го  информира за общото естество и/или източници на потенциалния конфликт на интереси. В случаите по предходното изречение преди извършването на дейност за сметка на клиент, във връзка с която е налице конфликт на интереси, ИП предоставя на клиента на траен носител информация относно конфликта на интереси, която е достатъчна в съответствие с характеристиките на клиента същият да вземе информирано решение относно инвестиционната или допълнителната услуга, във връзка с която възниква конфликт на интереси.

 

Раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛИЕНТА КАТО ПРОФЕСИОНАЛЕН

Чл. 25. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Финансови инструменти, които могат да бъдат предмет на предоставяните от ИП услуги и дейности по чл. 6 ЗПФИ спрямо клиентите по смисъла на ЗПФИ, са:

 1. ценни книжа. Ценните книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в Централния депозитар, а държавните ценни книжа – регистрирани по сметки в Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като:

а) акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции;

б) облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа;

в) други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели.

 1. инструменти, различни от ценни книжа:

а) инструменти на паричния пазар. Това са инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар, като краткосрочни държавни ценни книжа (съкровищни бонове), депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти. Държавните ценни книжа са дългови инструменти, издавани и гарантирани от държавата.

б) дялове на предприятия за колективно инвестиране. Това са финансови инструменти, издадени от колективна инвестиционна схема, които изразяват правата на техните притежатели върху активите на колективната инвестиционна схема.

в) опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения и всякакви други деривативни договори, свързани с ценни книжа, с валути (с изключение на определените съгласно чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент (ЕС) 2017/565) (OB, L 87/1 от 31 март 2017 г.), с лихвени проценти или с доходност, с квоти за емисии или с други деривативни инструменти, финансови индекси или финансови показатели, за които може да бъде извършен сетълмент с физическа доставка или паричен сетълмент;

г) опции, фючърси, суапи, форуърдни договори и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, за които трябва да се извърши паричен сетълмент или за които може да се извърши паричен сетълмент по искане на една от страните извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора;

д) опции, фючърси, суапи и всеки друг деривативен договор, свързан със стоки, по който може да се извърши сетълмент с физическа доставка, когато те се търгуват на регулиран пазар, многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (OCT), с изключение на енергийни продукти на едро, търгувани на OCT, за които трябва да се извърши сетълмент с физическа доставка, определени съгласно чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;

е) опции, фючърси, суапи, форуърдни договори и всякакви други деривативни договори, свързани със стоки, по които може да се извърши сетълмент с физическа доставка, извън посочените по т. 6, които не са за търговски цели и имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти съгласно чл. 7, параграфи 1, 2 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565;

ж) деривативни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск;

з) договори за разлики;

и) опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения, както и всякакви други деривативни договори, свързани с изменения в климата, ставки за навло или инфлационни проценти или други официални икономически статистически показатели, за които трябва да се извърши паричен сетълмент или за които може да се извърши паричен сетълмент по искане на една от страните (извън случаите на неизпълнение или друго основание за прекратяване на договора), както и всякакви други деривативни договори, свързани с активи, права, задължения, индекси и показатели, извън посочените по този член, които имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти в зависимост от това, дали се търгуват на регулиран пазар, МСТ или OCT, определени съгласно чл. 7, параграф 3 и чл. 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565;

й) квоти за емисии, състоящи се от всякакви единици, признати за съответстващи на изискванията на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО (схема за търговия с емисии).

2.1. Опция по б. „в”–„и” е деривативен финансов инструмент, който изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.

2.2. Фючърс по б. „в”–„и” е деривативен финансов инструмент, който изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена на определена дата.

2.3. Договори за разлики по б. „в”–„и” са деривативен финансов инструмент, който изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане, на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти и предварително фиксираната им в договора цена.

Чл. 26. (1) С настоящите общи условия клиентът се уведомява, че инвестирането във финансови инструменти по предходния член носи рискове. Търсенето на по-висока доходност от тези инструменти предполага и по-висок риск, включително риска да се изгуби цялата направена инвестиция.

(2) Всеки от описаните в чл. 25 инструменти е свързан с риск в по-голяма или по малка степен. При всички инструменти има пазарен риск – възможността от загуби в резултат на изменението на цената на финансовия инструмент и/или на лихвения процент, валутния курс и други фактори, определящи стойността на финансовия инструмент, както и ликвиден риск – възможността инвеститорът да не разполага с достатъчно средства за посрещане на задълженията си, когато те станат изискуеми и невъзможността да реализира свои активи при подходяща цена и в приемливи срокове. При всеки от инструментите може да възникне и системен риск – риск от невъзможност на един участник в сетълмента да изпълни своите задължения, предизвикващ други участници да не могат да изпълнят своите задължения в срок. При инструменти, които са деноминирани в чуждестранна валута има и валутен риск – риска от всяка промяна в стойността на съответната валута и влошаване на условията на валутния режим в дадената страна. Освен това всеки инструмент има и специфични за него рискове. Акциите носят риск от: понижаване на цената си в бъдеще; риск да не могат да бъдат трансформирани изцяло или отчасти в пари закупените акции; риск да не се получи ликвидационен дял при евентуалното прекратяване на дружеството; риск дружеството да бъде отписано като публично дружество или инвеститорът да пропусне, ако не следи пазара, отправено търгово предложение. Държавните ценни книжа по принцип са много по нискорискови, но и при тях може да възникне риск от влошаване на макроикономическото положение в държавата, което да не й позволява да посрещне задълженията си по емитираните от нея дългови книжа. При облигациите рискът се свързва със структурата и финансовото състояние на емитента на облигацията, като колкото повече тези показатели се влошават, толкова повече се повишава риска при самата облигация. Рискът при дяловете в схема за колективно инвестиране са свързани с рисковия профил на схемата на колективно инвестиране, с лошо управление на инвестициите и с всички останали рискове, характерни за инструментите, в които тази схема е инвестирала парите на инвеститорите. При опциите рискът за купувача е от загуба на платената премия, ако той не упражни опцията, а при продавача рискът е неограничен. При дериватните инструменти – опции, фючърси, форуърдни договори, суапове, има и базов риск- риска от колебания в базата, тъй като стойността им зависи от стойността и динамиката на базовия актив. От друга страна при тях ливъриджът (това е т.н. ефект на лоста) може да мултиплицира загубите, защото дори малки промени в пазарната цена могат да доведат до големи отклонения в цената на инструмента, от което възниква риск да се загуби цялата инвестиция. Освен това при тези инструменти има риск от неизпълнение на задълженията на насрещната страна по сделката, от неплатежоспособността й. Риск за инвеститора е и това, че в резултат от сделки с финансови инструменти той може да поеме финансови и други допълнителни задължения, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите. При търговията на маржин, рискът идва от възможността да се търгува със средства, надхвърлящи депозираните суми като маржин изискванията за депозирана сума варират в зависимост от регулирания пазар, където се търгуват фин. инструменти, от рисковата категория, в която попадат съответните инструменти, от ликвидността, като особено при договорите за разлики като инструмент може значително се увеличава лостовия ефект (обяснен по-горе) или ливъриджа до нива около 10 пъти наличните средства, което води до риска инвеститора не само да изгуби направената инвестиция, но и дори да поеме допълнителни непредвидени задължения.

Чл. 27. С настоящите общи условия ИП  уведомява всички свои клиенти за възможността по тяхна инициатива или по инициатива на ИП те да бъдат определени като професионални или непрофесионални, както и като приемлива насрещна страна.

Чл. 28. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Условията и критериите, по които един клиент се определя като професионален или непрофесионален, са критериите, установени в приложението на ЗПФИ и политиката на ИП за определянето на клиентите като професионални/непрофесионални. Така съгласно настоящите общи условия, прилаганата от ИП политика и критериите и условията, установени в ЗПФИ за определянето на клиентите като професионални/непрофесионални:

 1. Професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, дейности и финансови инструменти са тези, които притежават опит, знания и умения, за да вземат самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането, и които отговарят на критериите съгласно Раздел I от Приложението към § 1, т. 10 от Закона за пазарите на финансови инструменти, респ. на политиката на ИП.
 2. Непрофесионален клиент е клиент, който не е определен като професионален клиент или като приемлива насрещна страна.

Чл. 29. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Съгласно настоящите общи условия приемлива насрещна страна е инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионноосигурително дружество, пенсионен фонд, други финансови институции, които имат лиценз или са регулирани от законодателството на Европейския съюз и на държавите членки, националните правителства, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива лица от трети държави, спрямо които се прилагат изисквания, еквивалентни на изискванията на законодателството на Европейския съюз. За приемливи насрещни страни могат да се считат и други лица, които отговарят на определените с чл. 71 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 изисквания, включително лица от трети държави.

Чл. 30. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) С настоящите общи условия клиентите, категоризирани като професионални, се уведомяват изрично за правото им да поискат да бъдат определени по различен начин, като поискат по свое искане и преценка промяна в условията на договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита. По-високата степен на защита по предходното изречение означава, че клиентът няма да се смята за професионален за целите на приложимия режим към дейността на ИП и същата се предоставя въз основа на писмено споразумение.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) С настоящите общи условия клиентът, който е категоризиран като непрофесионален, се уведомява, че при условие, че отговаря на критериите съгласно Раздел II от Приложението към § 1, т. 10 от Закона за пазарите на финансови инструменти, може да поиска да бъде определен като професионален клиент. В този случаи, клиентът се уведомява чрез настоящите Общи условия, че при определянето му като професионален клиент е ограничена степента на неговата защита, а именно определени хипотези, задължения, изисквания към ИП, вкл. и за предоставяне на информация, които осигуряват по-висока степен на защита, се прилагат само по отношение на непрофесионалните клиенти, , т.е. ИП не е длъжен да осигурява на професионалните клиенти тази по-висока степен на защита, характерна за непрофесионалните клиенти. Ограничената степен на защита на професионалните клиенти е свързана и с това, че същите са изключени от системата за защита на инвеститорите, за която клиентите са информирани в чл. 17 от настоящите общи условия, като те са изрично изключени от кръга на лицата по чл. 77, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 77г, ал. 2, т. 14 от ЗППЦК).

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Клиентите на инвестиционния посредник, определени като професионални , се информират за това, че са длъжни да уведомяват инвестиционния посредник за всяка промяна в данните, послужили като основание за определянето им като професионални клиенти.

(4) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В случай, че в хода на извършваната от ИП дейност същият установи, че клиент, определен като професионален, е престанал да отговаря на условията, установени в ЗПФИ и политиката на ИП за определяне на клиентите като професионални по тяхно искане, при които е определен като професионален клиент, инвестиционният посредник предприема необходимите мерки за прилагане на по-високата степен на защита по отношение на този клиент.

Чл. 31. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Клиентите се информират, че при сключването на сделки със или за приемливи насрещни страни инвестиционният посредник спазва изискванията по чл. 71 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565. ИП, когато извършва инвестиционни услуги по чл. 6, ал. 2, т. 12 и 3 от ЗПФИ, може да извършва или да сключва сделки с приемлива насрещна страна, без да спазва изискванията по чл. 70чл. 71, ал. 1чл. 727374777882848586 и 87 от ЗПФИ по отношение на конкретните нареждания или съответната допълнителна услуга, пряко свързана с тези нареждания.

(2) Всеки субект, определен като приемлива насрещна съобразно законовите изисквания, може изрично да поиска да не се смята за такава страна изцяло или за конкретна сделка.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Съгласно настоящите общи условия ИП по собствена инициатива или по искане на клиента може:

 1. да определи като професионален или непрофесионален клиент, който в други случаи би бил определен като приемлива насрещна страна;
 2. да определи като непрофесионален клиент, клиент, който се счита за професионален клиент по смисъла на настоящите общи условия.

(4) Когато лице, определено като приемлива насрещна страна, поиска да не бъде третирано като такава и ИП се съгласи, това лице ще се третира като професионален клиент, освен ако изрично не е поискало да бъде третирано като непрофесионален клиент.

Чл. 32. (1) Инвестиционният посредник предоставя на непрофесионалните си клиенти и на потенциалните непрофесионални клиенти следната информация за разходите и таксите по сделките, доколкото е приложима:

 1. общата цена, която ще бъде платена от клиента във връзка с финансовия инструмент или предоставената инвестиционна или допълнителна услуга, включително всички възнаграждения, комисиони, такси и разноски, както и всички данъци, платими чрез инвестиционния посредник; в случай че точната цена не може да бъде определена, се посочва основата за изчислението й по начин, по който клиентът може да я провери и потвърди; комисионите на инвестиционния посредник се посочват отделно във всеки отделен случай. Информацията по изречение първо се съдържа в тарифата на ИП за стандартното му комисионно възнаграждение по различните видове договори с клиенти, както и вида и размера на разходите за клиентите (таксите, които се дължат към съответното място на изпълнение – регулиран пазар, многостранна система за търговия и т.н., таксите за сетълмент към депозитарна институция), ако те не се включват във възнаграждението, както и в конкретно нареждане, изпълнявано в резултат на сключен договор с ИП, респ. в периодичните отчети при управление на портфейл.
 2. когато някоя от частите от общата цена по т. 1 следва да бъде платена в чужда валута или равностойността на тази валута, се посочват валутата на плащане, курса и разходите за обмяната;
 3. С настоящите ОУ клиентът се уведомява, че при получаване на дивиденти се удържа данък още при източника. Клиентът се уведомява за възможността да възникнат и други разходи, включително данъци, свързани със сделките с финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги, които не се плащат чрез посредника и не са наложени от него.
 4. (Нова с реш. на СД от 14.04.2016г.)  Задължението по предходните точки не се прилага относно дялове и акции на колективни инвестиционни схеми, ако ИП предостави на клиента информацията, съдържаща се в проспекта съгласно чл. 69 от Директива 2009/65/ЕО.

(2) Съгласно правилата и начините за плащане на ИП, установени в настоящия член и алинея на общите условия, клиентът се информира, че:

 1. ИП изисква от клиент, който подава нареждане за покупка на финансови инструменти, да му предостави паричните средства, необходими за плащане по сделката – предмет на нареждането, при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба.
 2. Ако правилата на мястото на изпълнение, на което ще бъде сключена сделката, допускат сключване на сделка, при която плащането на финансовите инструменти не се осъществява едновременно с тяхното прехвърляне, ИП може да не изиска плащане от купувача при наличие на изрично писмено съгласие на продавача. Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с финансови инструменти.
 3. (Изм. с реш. на СД от 30.01.2012 г. и изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.) Начинът на плащане може да бъде депозиране на паричните средства при ИП при спазване на изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой, или по банков път, като в този случай ИП стриктно спазва правилата за съхранение на клиентските пари, установени в чл. 12 от настоящите общи условия и тези в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

Чл. 33. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Съгласно настоящите общи условия непрофесионалните клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти на ИП се уведомяват, че предоставените на посредника пари и/или финансови инструменти могат да бъдат съхранявани само на местата и при трети лица, които са посочени в раздел пети на настоящите общи условия. Клиентът се уведомява, че при несъстоятелност на лице по чл. 93, ал. 1, т. 2 или 3 ЗПФИ, когато парите му се съхраняват в обща сметка, той може да понесе вреди, поради това, че ИП не се ползва със защита за гарантиране на влоговете. Съгласно настоящите общи условия ИП носи отговорност за съхраняването на депозираните пари и/или финансови инструменти и придобитите резултати от сделките с грижата на добър търговец при спазване на нормативните изисквания и настоящите общи условия. С оглед специфичната роля на ИП на капиталовия пазар, той носи и административно-наказателна отговорност съгласно действащата нормативна уредба при неспазване на свое задължение, установено с нормативен акт.

(2) С настоящите общи условия ИП уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за възможността финансовите му инструменти да бъдат съхранявани в обща сметка при трето лице, когато националното законодателство допуска такава възможност. Инвестиционният посредник уведомява непрофесионалните си клиенти или потенциалните непрофесионални клиенти за случаите, когато националното законодателство не позволява финансовите инструменти на клиента, държани от трето лице, да бъдат отделени от финансовите инструменти на това трето лице или на инвестиционния посредник. Рисковете за клиента, произтичащи от обстоятелствата по предходните изречения са свързани с възможността това лице да изпадне в несъстоятелност или неплатежоспособност, както и в случаите по изречение второ възниква риск третото лице да отговаря пред кредиторите си (ако има такива) и с финансовите инструменти на клиента.

(3) Инвестиционният посредник изрично уведомява клиента или потенциалния клиент, когато сметките, които съдържат негови пари и финансови инструменти, подлежат или ще подлежат на уредба от правото на държава, която не е държава членка. В този случай правата на клиента, свързани с финансовите инструменти или паричните средства по изр. първо могат да се различават поради приложимостта на правото на трета държава.

Чл. 34. (1) (Изм. с реш. на СД от 30.03.2012 г.) Чрез настоящите общи условия ИП изрично уведомява клиента за:

 1. наличието на право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник.

-> Условията, при които възниква или може да възникне право на обезпечение съгласно нормативните изисквания, са следните: клиентът с бездействието си да заплашва удовлетворението на ИП в качеството му на кредитор, освен ако се касае за такова право, упражняване на което зависи от чисто личната преценка на клиента в качеството му на длъжник, при което ИП има право да се удовлетвори съгласно нормативните изисквания.

-> Условията, при които възниква или може да възникне право на задържане са следните: ИП да има срещу клиента си в качеството му на кредитор изискуемо вземане от същото правно отношение, от което произтича и неговото задължение, при което ИП може да откаже да изпълни своето задължение, докато клиента не изпълни своето задължение. Друго условие, при което възниква или може да възникне право на задържане, е когато изискуемото вземане на ИП спрямо клиента е свързано със запазване или поддържане на негова движима вещ или вреди, причинени от нея и това вземане на ИП произтича от същото правно отношение, от което произтича и задължението му, както и ИП владее движимата вещ на клиента и е добросъвестен, ИП има право да задържи вещта, докато бъде удовлетворен. Съгласно нормативните изисквания обаче, право на задържане не се допуска ако клиентът представи надлежно обезпечение.

 1. наличието на право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник.

-> Условията, при които възниква или може да възникне правото на прихващане и същото е допустимо, съгласно нормативните изисквания, са: да е налице идентичност на субектите (ИП и клиента да си дължат взаимно), да е налице идентичност на насрещните престации (парично вземане или еднородни и заместими вещи) и вземането да е ликвидно и изискуемо. В този случай всеки един от субектите може да прихване вземането си срещу задължението си.

-> С настоящите общи условия клиентът се счита за изрично уведомен за това, че ИП има или може да има право на прихващане по отношение на клиентските финансови инструменти или пари от страна на ИП, като условията, при които това право възниква, са посочени в предходната подточка на точка 2.

 1. това, че е възможно депозитарната институция да има право на обезпечение, право на задържане или на прихващане върху клиентските финансови инструменти или пари, когато това е приложимо.

(2) Преди да сключи сделка за финансиране на ценни книжа с предмет финансови инструменти, държани за сметка на непрофесионален клиент, или преди да използва по какъвто и да е друг начин тези финансови инструменти за своя сметка или за сметка на друг клиент, ИП предоставя на непрофесионалния клиент на траен носител и в разумен срок преди използването на финансовите инструменти ясна, пълна и точна информация за задълженията и отговорностите на посредника във връзка с използването на финансовите инструменти, включително условията за тяхното връщане и свързаните с това рискове.

 

Раздел  VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИП

Чл. 35. (1) (Изм. с реш. на СД от 30.01.2012 г., изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г., изм с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Инвестиционният посредник сключва договора с клиента и приема документите във връзка с него само във вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор адрес на управление, клон или офис, освен ако договорът не се сключва по реда на ал. 4, 5 и 6 от настоящия член. Договорът по предходното изречение се сключва в писмена форма.

(2) (Нова – с реш. на СД от 14.04.2016 г. и изм. с реш. на СД от  27.09.2018 г.) Клиентът, съответно неговият представител, подписва договора по ал. 1 в присъствието на оправомощено от ИП лице, след като бъде проверена самоличността на клиента или представителя му, освен ако договорът не се сключва по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), когато проверката за самоличност се извършва по реда на ал. 6 по-долу.

(3) (предишна ал. 2 – изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г.)  При сключване на договор ИП има право по собствена инициатива (или по искане на клиента) да го определи като професионален или непрофесионален, съгласно условията и при спазване на изискванията, за които клиентът е информиран в чл. 27-31 от настоящите общи условия.

(4) (предишна ал. 3, изм.– с реш. на СД от 14.04.2016 г. и изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) При сключване на договор ИП изпълнява изискванията на чл. 13  от настоящите общи условия както и всички изисквания на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, касаещи съхраняването на документи в архива си, представени от клиента, съответно неговия представител, включително касаещите тяхната самоличност.

(5) (нова – с реш. на СД от 14.04.2016 г., изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.)  Сключване на договор по ал. 1 чрез пълномощник е допустимо, само ако се спазят изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, относно доказателствата, които пълномощникът трябва да предостави за представителната си власт и съответните декларации, изискуеми от него.

(6) (нова – с реш. на СД от 30.01.2012 г., изм. и доп. с реш. на СД от 14.04.2016 г., изм с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Договорът с клиента може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на електронни изявления, подписани с електронен подпис съгласно чл. 13 ЗЕДЕУУ. Не се допуска сключване на договор по реда на настоящата алинея чрез пълномощник. В случаите по настоящата алинея:

 1. ИП проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител, чрез предоставените от клиентите по реда, по който се сключва договора, документи, включително, но не само:

а/ копие от документ за самоличност, а за клиенти – юридически лица – и копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството; и

б/ документ, включително съдържащ данни от кредитна и/или дебитна карта, издаден от кредитна институция, отговаряща на изискванията на ал. 7, т. 2 от настоящия член, и/или документ, удостоверяващ начисляване или плащане на комунална услуга; от документите по предходното изречение трябва да е виден титулярят на сметката, съответно партидата. Когато договорът е сключен чрез квалифициран електронен подпис, изискването на настоящата разпоредба може да не се прилага.

в/ ИП има право да  изисква от клиента и допълнителни данни и/или документи.

 1. Лицето, което сключва договора от страна на ИП, проверява дали са спазени изискванията по предходната точка.
 2. ИП съхранява цялата документация и информация, свързана с електронното изявление по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.
 3. Предоставянето на цялата необходима информация от клиента, както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може да бъде направено чрез електронно изявление, подписано от клиента с електронен подпис.
 4. Когато договорът не е сключен чрез използване на квалифициран електронен подпис, преводите на парични средства във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги на клиента се правят само от и към платежна сметка, водена от кредитна институция отговаряща на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, по която клиентът е титуляр.

(7) (предишна ал. 5, нова – с реш. на СД от 30.01.2012 г., изм. и доп. с реш. от 14.04.2016 г., изм с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Договорът с клиента може за бъде сключен неприсъствено чрез размяна на необходимите документи, подписани от страните, при условие че клиентът е титуляр на банкова сметка, открита в кредитна институция,  отговаряща на изискванията по т. 2 от настоящата алинея. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на ИП подписания договор, документ в оригинал, издаден от съответната кредитна институция, че клиентът е титуляр на банкова сметка и заверено копие от документа си за самоличност, а за клиенти – юридически лица – и заверено копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството. Заверката се извършва с полагане на надпис “Вярно с оригинала”, дата и подпис на клиента.  В случаите по настоящата алинея се прилагат всички изисквания и ограничения, посочени в приложимото законодателство, включително:

 1. Не се допуска сключване на договор по тази алинея чрез пълномощник;
 2. Банковата сметка, посочена по-горе, трябва да е открита в кредитна институция получила лиценз в държава – членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Кредитната институция, издала документа, може да е със седалище и от държава – членка на Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), на Азиатско-тихоокеанската група срещу изпирането на пари (APG), на Евразийската група за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (EAG) или на Комитета от експерти по оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа.
 3. Преводите на парични средства във връзка с получаване и предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги от клиента по сключен договор се правят само от и към платежна сметка, водена от кредитна институция по т.2, по която клиентът е титуляр.

(8) (предишна ал. 6, нова – с реш. на СД от 30.01.2012 г., изм. и доп. с реш. от 14.04.2016 г., изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.)  Договорът с клиента може да бъде сключен от разстояние чрез размяна на необходимите документи на хартиен носител, подписани от страните, като клиентът полага подписа си в присъствието на нотариус, който удостоверява това обстоятелство. При сключване на договор по предходното изречение предоставянето на цялата необходима информация от клиента съобразно общите условия, както и предоставянето на информация от клиента, необходима за извършването на оценка за подходяща услуга, може да бъде направено от клиента дистанционно чрез подписване на необходимите документи пред нотариус при спазване на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

Чл. 36. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) При предоставяне на инвестиционни консултации или извършване на управление на портфейл инвестиционният посредник изисква от клиента или потенциалния клиент информация, която му е необходима за установяването на съществените факти относно клиента и дава разумни основания на посредника да счита, отчитайки същността и обхвата на предлаганата услуга, че сделката, която ще бъде препоръчана или ще бъде сключена при управление на портфейл, отговаря на следните критерии:

 1. отговаря на инвестиционните цели на клиента;
 2. клиентът има финансовата възможност да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съвместими с неговите инвестиционни цели;
 3. клиентът има необходимия опит и познания, за да разбере рисковете, свързани със сделката или с управлението на неговия портфейл.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Когато в случаите по ал. 1 ИП не е събрал изискуемата по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, информация от клиента, той е длъжен да спазва ограниченията, предвидени в закона и наредбата за това и няма право да препоръчва съответните инвестиционни услуги или финансови инструменти на клиента или потенциалния клиент. При предоставяне на информацията по ал. първа от клиента, ИП е длъжен да се ръководи от нея при предоставяне на услугите си на клиента.

Чл. 37. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Когато инвестиционният посредник преценява дали инвестиционна услуга, различна от инвестиционни консултации и управление на портфейл, е подходяща за клиента, той трябва да установи дали клиентът притежава необходимите опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с продукта или инвестиционната услуга, която се предлага или иска, като изисква от клиента такава част от информацията, която е подходяща с оглед характеристиките на клиента, същността и обхвата на услугите, които ще се предоставят, и видовете продукти или сделки, които се предвиждат, включително тяхната комплексност и свързаните с тях рискове. ИП се ръководи от предоставената от неговите клиенти или потенциални клиенти информация, освен ако знае или е трябвало да знае, че информацията е неточна, непълна или неактуална.

Чл. 38. (1) ИП приема клиентски нареждания по начините, за които клиентът е информиран в чл. 4 на настоящите общи условия. ИП изпълнява нарежданията на своите клиенти в най-добър интерес на клиента и при стриктно спазване на политиката за изпълнение на нарежданията на клиенти, която прилага в дейността си.

(2) ИП изпълнява клиентски нареждания като:

 1. незабавно и точно регистрира и разпределя нарежданията за изпълнение;
 2. незабавно изпълнява по реда на постъпването им на идентични клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента изискват друго;
 3. информира непрофесионалния клиент за възникналите обективни трудности, препятстващи точното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) ИП не може да изпълни нареждания на клиент, който не е дал своето предварително съгласие със следваната от ИП политика за изпълнение на нарежданията на клиенти и за подаване/предаване на нареждания. Инвестиционният посредник няма право да изпълнява нареждане на клиент или сделка за собствена сметка, като ги обединява с други клиентски нареждания, освен когато са спазени  условията по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

(4) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В изпълнение на задълженията си по ал. 1 ИП спазва и всички останали изисквания, ограничения или забрани, касаещи както изпълнение на нареждане на клиент, така и всички останали изисквания, ограничения или забрани към неговата дейност, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, прилаганата от него политика за изпълнение на нареждания на клиенти и правилата на съответните места за изпълнение на нарежданията. При възникнал конфликт на интереси ИП е длъжен да прилага правилата, установени в политиката му на третиране на конфликти, за която клиентът е подробно информиран в настоящите общи условия.

Чл. 39. (1) ИП не може да прехвърля изпълнение на инвестиционни и допълнителни услуги за сметка на клиент към друг посредник, както и изпълнението на важни оперативни функции на трето лице, ако по този начин ще се осуети осъществяването на ефективен вътрешен контрол или възможността КФН да реализира надзорните си функции.

(2) Ако ИП прехвърли за изпълнение инвестиционни или допълнителни услуги за сметка на клиент към друг посредник, ИП е длъжен да му предостави цялата събрана от него информация за клиента и носи отговорност за пълнотата и точността й за правилността на препоръките, предоставени на клиента (ако такива са предоставени).

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В случаите по предходната алинея се прилагат и другите изискванията на чл. 83 ЗПФИ.

Чл. 40. При предоставяне на инвестиционни и допълнителни услуги клиентът има право на информация относно вида, периодичността и срока за предоставяне на отчети и потвържденията до клиента във връзка с извършваните инвестиционни услуги, за чиито обхват, периодичност, срокове и съдържание е информиран в раздел четвърти от настоящите общи условия.

Чл. 41. ИП е длъжен да предприеме мерки за отделяне на своите парични средства и финансови инструменти от тези на своите клиенти и за държане и съхраняване на тези на своите клиенти, за които мерки и условия на съхранение, клиентът е подробно информиран в раздел пети от настоящите общи условия.

Чл. 42. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) ИП е длъжен при осъществяване на дейността си да пази търговската тайна на своите клиенти. Той, респ. лица, които работят по договор за него, може да дава информация за факти или обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти и за пари на клиенти, както и за факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна по отношение на клиенти само при условията на чл. 90 и следващите от ЗПФИ.

Чл. 43. ИП при осъществяване на дейността си има право на обезпечение или право на задържане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник; право на прихващане върху клиентските пари или финансови инструменти за инвестиционния посредник, като за условията при които има или може да възникне това право, клиентът е информиран в чл. 34 от настоящите общи условия.

Чл. 44. ИП е длъжен при поискване от клиента да му предостави данни относно условията и реда за компенсиране, свързани със съществуващата система за компенсиране на инвеститорите, за чието съществуване, обхват и гарантиран размер на клиентските активи, клиентът е информиран в чл. 17 от настоящите общи условия.

Чл. 45. ИП има право на възнаграждение (комисиона) за осъществяваните от него услуги и дейности, определени в Тарифа на ИП.

 

Раздел IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

Чл. 46. Клиентът има право да получава отчети и потвържденията във връзка с извършваните инвестиционни услуги, за чиито обхват, периодичност, срокове и съдържание е информиран в раздел четвърти от настоящите общи условия.

Чл. 47. (1) Клиентът има право по собствена инициатива да бъде определян като професионален клиент, ако отговаря на критериите за това, съгласно настоящите общи условия и прилаганата от ИП политика за определяне на един клиент като професионален.

(2) Клиентът има право да поиска да бъде определен по различен начин, като за ограниченията на неговата защита при определянето му по друг начин е информиран от настоящите общи условия.

(3) Професионалните клиенти, определени като такива имат право да поискат да бъдат определени по различен начин, включително  правото професионалния клиент по чл. 28, т. 1 от настоящите общи условия да поиска промяна в условията на договора с цел осигуряване на по-висока степен на защита. За условията и изискванията по предходното изречение клиентите са подробно уведомени в чл. 27-31 от настоящите общи условия.

Чл. 48. Клиентите следва да предоставят на ИП информация за своите финансови възможности, цели, опит и готовност да рискуват, както за техните знания и опит, която е подходяща с оглед характеристиките на клиента, същността и обхвата на услугите, които ще се предоставят, и видовете продукти или сделки, които се предвиждат, включително тяхната комплексност и свързаните с тях рискове, за чието съдържание, условия и при кои услуги и каква част от информацията трябва да представят са уведомени в настоящите общи условия – в раздел Права и задължения на ИП.

Чл. 49. (1) Нареждания от клиента се подават, съответно приемат от ИП по начините, установени в настоящите общи условия, за които клиентът е подробно информиран в чл. 4 от същите. Клиентът има право да получи подписан екземпляр от приетото нареждане, освен ако то е подадено съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 от настоящите общи условия.

(2) Клиентът дава своето предварително съгласие със следваната от ИП политика за изпълнение на нарежданията на клиенти. Ако той не направи това, се прилага чл. 38, ал. 3, изр. първо на общите условия.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Клиентите са длъжни при подаване на нареждане да предоставят на ИП изискуемите съгласно приложимото законодателство декларации. Ако не направят това, нареждането им няма да бъде изпълнено от ИП.

Чл. 50. При възникнал конфликт на интереси клиентът има право на информацията по чл. 24 от настоящите общи условия, ако е налице хипотезата по този член от същите.

Чл. 51. Клиент, който подава нареждане за покупка на финансови инструменти, следва да предостави на ИП паричните средства, необходими за плащане по сделката – предмет на нареждането, при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба, както и да спазва другите изисквания, установени в чл. 32, ал. 2 от общите условия.

Чл. 52. Клиентът има право да получи цялата изгода, ако ИП е сключил и изпълнил сделка за сметка на клиент при условия, по-благоприятни от тези, които е установил клиентът.

 

Раздел X. ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ

  Чл. 53. (1) Съгласно настоящите общи условия “управление на портфейли” е управление на инвестиционни портфейли по възлагане на клиенти, което се извършва по преценка на ИП за всеки отделен клиент и инвестиционните портфейли, които включват един или повече финансови инструменти. Управлението по предходното изречение се извършва на основата на договора по чл. 35 от настоящите общи условия.

(2) При управление на портфейл по предходната алинея, освен установените в досегашните раздели правила, информации, права и задължения на страните, се прилагат и установените в настоящия раздел специфични правила, информации и права и задължения.

Чл. 54. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г. ) Когато ИП управлява портфейл, той трябва да спазва задължението да действа съобразно най-добрия интерес на клиента, както в случая, когато подава нареждания за изпълнение на друго лице по взети от него решения за търговия с финансови инструменти за сметка на свои клиенти, така и в случая, когато той изпълнява тези нареждания, като спазва изискванията установени в Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

Чл. 55. (1) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) При предоставяне на услугата управление на портфейл, ИП предоставя на всеки клиент периодичен отчет, за чиито вид, съдържание, периодичност и други условия клиентът е информиран в чл. 7 от настоящите общи условия.

(2) В случаите, когато инвестиционният посредник управлява индивидуален портфейл на клиент, посредникът прилага подходящ метод за оценка и сравнение като общоприет еталон в зависимост от инвестиционните цели на клиента и видовете финансови инструменти, включени в клиентския портфейл, по такъв начин, че клиентът, ползващ услугата, да може да оцени изпълнението на услугата от инвестиционния посредник. Методът по предходното изречение се договаря индивидуално.

(3). С настоящите общи условия клиентът се уведомява, че използваните методи за оценка и сравнение на финансовите инструменти в портфейла са следните:

 1. по пазарна (цена на регулиран пазар, респ. на многостранна система за търговия) цена за съответния инструмент, ако има реализирана сделка със съответния инструмент, включен в портфейла на регулиран пазар или многостранна система за търговия;
 2. по котировка “купува” на регулиран пазар или многостранна система за търговия;
 3. по цена на затваряне на регулирания пазар, където се търгува фин. инструмент, респ. на многостранната система за търговия;
 4. по цена на закупуване, определена от маркет-мейкър за съответния инструмент, ако има определена такава за дадения инструмент към момента на извършване на оценката. Методът се използва само ако е приложим.
 5. по справедлива цена, ако инструментите нямат цена по т. 1 и 2;
 6. за деноминирани във валута инструменти – по цена на съответно избрания метод по-горе във валутата, в която е емитиран съответния финансов инструмент, преизчислена по фиксинга на БНБ.

Оценката на портфейла включва всички съдържащи се в него към момента на извършване на оценката финансови инструменти, вкл. всички платени разходи по управлението, както и паричния баланс, сравнено със същите показатели, определени към началото на отчетния период (предходен месец, на шест месеца), в зависимост от хипотезите по ал. 4, т. 1, изр. второ по-долу.

(4) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) В случаите, когато инвестиционният посредник предлага на непрофесионален клиент или на потенциален непрофесионален клиент услугата управление на портфейл, посредникът предоставя на клиента и следната информация, когато е приложима:

 1. информация относно метода и периодичността на оценка на финансовите инструменти в клиентския портфейл. Методът по предходното изречение е посоченият в ал. 2.
 2. данни за всяко делегиране на управлението на всички или на част от финансовите инструменти и/или пари в клиентския портфейл – клиентът се уведомява, в случай че такова бъде извършено;
 3. еталон, по който резултатите от управлението на портфейла ще бъдат сравнявани, ако съгласно споразумение между ИП и клиента се посочи такъв, е ръстът на официалния пазарен индекс на регулирания пазар в България – Софикс (SOFIX).

3.1 сведения за еталона по т. 3.1 – индексът представлява съотношението между сумата от пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута на дружествата включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута, на същите дружества от предходния ден

3.2 характеристики на еталона по т. 3.1 – в индекса се включват най-ликвидните емисии, търгувани на регулирания пазар, които отговарят на следните условия: да са се търгували на борсата най-малко 3 месеца; да имат пазарна капитализация от поне 50 000 000 лв.; акционерите да не са по-малко от 500; оборотът, реализиран с емисията през последната година да е поне 5 000 000 лв.; фрий-флуотът да е равен на поне 10 на сто от размера на емисията и броя сделки, сключен с акции от емисията през последната една година да не е по-малък от 1000.

 1. видовете финансови инструменти, които могат да се включат в клиентския портфейл, и видовете сделки, които могат да се сключват с тях, включително всички ограничения.

4.1. Финансови инструменти, които могат да се включват в клиентския портфейл са един или повече финансови инструменти, посочени в чл. 25 от настоящите общи условия, като с тях могат да бъдат извършвани всички позволени от законодателството сделки – покупка, продажба, замяна.

4.2. При осъществяване на действия по управлението ИП спазва ограничения, които клиентът е наложил (напр. изричното изключване на конкретен инструмент от портфейла или на дадена сделка – напр. замяна), както и ограничения, свързани с предоставената от клиента информация за неговите финансови възможности да поеме всички свързани инвестиционни рискове, ограничения, свързани с инвестиционните цели на клиента, с периода от време, в който клиентът желае да държи инвестицията; ограничения свързани с рисковия профил на клиента и неговите предпочитания по отношение на поемания риск и целите на инвестицията.

 1. Целите на управлението, нивото на риск, съдържащо се в преценката на управляващия портфейла, както и всички специфични ограничения на тази преценка. Клиентът се информира, че целите на управлението са запазване на вложените от клиента средства и реализиране на доходност, чието ниво зависи от нивото на риск в преценката на управляващия портфейла. Тази преценка се формира на базата на ограниченията, посочени изрично от клиента и на обстоятелствата и информация, предоставяна от клиента, посочена в т. 4, вкл на посочените от клиента инвестиционни цели, както и на информацията, предоставяна от клиента относно неговите финансови възможности, опит, знания.

Чл. 56. При управление на портфейл ИП изисква, а клиентът е длъжен да му предостави информацията по чл. 36 от настоящите общи условия. В случай, че клиентът по предходното изречение е професионален, ИП може да приеме, че по отношение на продуктите, сделките и услугите, за които е определен като професионален клиент, той притежава необходимия опит и познания за да разбере рисковете, свързани с управлението на неговия портфейл.

 

Раздел XI. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

Чл. 57 (1) (Доп. с реш. на СД от 14.04.2016 г, изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.) Извършването на дейност като регистрационен агент от ИП се осъществява на основата на писмен договор с клиента, при спазване на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) Прехвърлителят и приобретателят на финансовите инструменти в случаите по долу могат да бъдат представлявани пред ИП като регистрационен агент от лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно при спазване изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

Чл. 58. (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) ИП като регистрационен агент отказва да подпише договор с клиента и да приеме документи за извършване на регистрации, ако е налице някое от обстоятелствата по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие, които забраняват извършването на такава услуга.

Чл. 59. (1) За дейността си като регистрационен агент ИП събира такси по определена от него тарифа. Тарифата се излага на видно и достъпно място в помещението, в което се приемат клиенти.

(2) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) По искане на продавача и при съгласие на купувача при покупко-продажба на безналични финансови инструменти сумата, представляваща продажната цена по сделката, се депозира при ИП – регистрационен агент, до регистрирането на сделката в Централния депозитар. ИП уведомява страните по сделката за тази възможност.

(3) (Изм. с реш. на СД от 27.09.2018 г.) ИП оповестява информация за сделките по този раздел по реда за оповестяване на сключени от него сделки, предвиден в Регламент 1287/2006/ЕК.

Чл. 60. (Доп. с реш. на СД от 14.04.2016 г., изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.) Глави втора, трета и четвърта с изключение на разпоредбите относно начините за сключване на договор с клиент, не се прилагат по отношение на лицата, които се ползват от услугите на инвестиционния посредник само като регистрационен агент.

 

Раздел XI А. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ

(Нов – с реш. на СД от 04.01.2014 г., отм. с реш. на СД от 13.05.2015 г., нов с решение на СД от 27.09.2018 г.)

Чл. 60а. Дружеството предоставя възможност на клиентите си за търговия с договори за разлики, вкл. валута и деривати с базов актив стоки, акции и индекси посредством платформа за електронна търговия.

(2) (Доп. с решение от 09.10.2020 г., изм. с решение от 18.02.2022 г.) Търговията се осъществява чрез електронна платформа за търговия, намираща се на www.fxmeridian.com, www.voyafx.com

(3) Във взаимоотношенията с клиентите при извършване на дейност чрез електронна платформа за търговия по предходните алинеи, освен установените в досегашните раздели правила, информации, права и задължения на страните, се прилагат и установените в настоящия раздел специфични правила, информации и права и задължения.

Чл. 60б. (1) (изм. с решение от 24.08.2022)За да се търгува чрез платформата и да се ползват нейните функции, е необходимо да се сключи договор с “Евър Файненшъл” АД. Договорът се сключва по реда на чл. 35 от настоящите общи условия. Със сключването на договора клиентът получава потребителско име и парола, които му осигуряват достъп до електронната платформа по настоящия раздел.

(2) Клиентът няма право да превежда парични суми по сметки на инвестиционния посредник преди да са изпълнени условията по предходните алинеи.

(3) Съгласно настоящия раздел цялата информация, която ИП съгласно общите си условия и ЗПФИ и актовете по прилагането му е длъжен да предоставя в хода на изпълнението на договор с негов клиент, ще се предоставя чрез електронни средства за комуникация, вкл. чрез интернет страницата на ИП и/или на платформата, посочена в ал. 1.

Чл. 60в. Съгласно настоящия раздел нарежданията на клиентите се приемат от ИП, респ. от приемащ нареждания на клиенти ИП, когато договорът по чл. 60б е сключен с последния и се изпълняват от ИП посредством електронната платформа за търговия.

(2) Клиентите имат директен достъп до платформата и могат да подават нарежданията си чрез уеб, компютърни и/или мобилни приложения, които осигуряват надеждната му идентификация. Платформата въз основа на това ги регистрира като клиенти на ИП. При приемането на нареждане лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител. Проверката на самоличността и идентификацията се извършва чрез потребителско име и парола. Инвестиционният посредник има право да прибегне и до допълнителни начини за проверка на самоличността на клиента/представителя по негова преценка.

(3) Нарежданията на клиентите чрез предлаганата платформа за търговия се изпълняват веднага щом пазарът достигне посочената в нареждането цена. Нареждането на клиента винаги се изпълнява изцяло – изпълнява се винаги целия заявен в нареждането на клиента обем, щом пазарът достигне посочената в нареждането цена, тоест електронната платформата за търговия не допуска частично изпълнение на нареждането. Нареждането на клиента съгласно този раздел не се обединява никога и при никакви условия или обстоятелства с други клиентски нареждания (без значение дали те са на клиенти ИП или сделки за собствена сметка на ИП. За всяка от сключваните сделки в изпълнение на нареждане на клиент по настоящия раздел, ИП действа като насрещна страна, независимо от вида на клиентското нареждане – купува или продава.

(4) Видовете нареждания се определят в конкретния договор с клиента.

(5) С настоящия раздел клиентите се уведомяват, че всяка обявена промяна в компонентите (акциите) на даден индекс или в начина му на изчисление се отразява в стойността на индекса и фючърса върху този индекс. Горепосочените промени водят до промяна в цената на отваряне на следващия ден, която се различава от цената на затваряне през предходния ден. В случай че тази разлика е над 0.1%, клиентът се уведомява, че когато той (клиентът) има отворена позиция в индекса или във фючърса върху индекса, цялата разлика ще бъде съответно отразявана (добавена или удържана) в сметката му при ИП с цел неутрализиране на ефекта от обявената промяна в компонентите на индекса.

(6) Спорове, възникнали по отношение на изпълнение/неизпълнение на нареждания по този раздел  се отнасят от клиентите към  ИП.

Чл. 60г. (1) С настоящия раздел клиентите се уведомяват и се съгласяват, че електронната платформа на търговия представлява софтуер, при който е възможно да възникнат технически недостатъци, технически сривове и други технически неизправности, свързани с начина на функциониране, които да доведат до закъснение или неизпълнение на нареждания.

(2) При настъпване на обстоятелство по предходната алинея клиентът следва да се свърже незабавно с ИП и да не предприема действия преди да е извършил това по подадени от него нареждания или по открити позиции.

(3) В случай на неправилно изпълнение/неизпълнение на клиентско нареждане в резултат на техническа неизправност в платформата, ИП, респ. приелият нареждането друг ИП, извършва проверка и оценка относно сключената/несключената сделка и дава становището си на клиента в 3 – дневен срок чрез платформата или друг способ на комуникация (имейл, телефон) дали приема сделката за окончателна или недействителна.

(4) В случая по предходните алинеи, ИП  носи отговорност за претърпени от клиента вреди. Отговорността възниква при условие, че настъпят кумулативно следните условия: 1. налице е вреда следствие на неправилно функциониране на софтуера на електронната платформа, породено от виновно поведение на служител на ИП или технически проблеми, които последният е могъл да предотврати, и

 1. нареждането е изпълнено на цена, различаваща се значително от пазарната. „Цена, различаваща се значително от пазарната” по смисъла на предходното изречение, е цена, която се различава с поне 3 пъти размера на спреда за съответния финансов инструмент от цените на минимум трима водещи световни брокери и банки. В този случай ИП, предприема действия по отстраняване на грешката (чрез сторно, респ. възстановяване на средства по сметката на клиента до размера на претърпяната вреда).

(5) Клиентът се уведомява и се съгласява, че ИП не носи отговорност за претърпени от клиента вреди ако неправилното функциониране на софтуера и използваните комуникации е причинено от външни фактори или същото е причинено от намеса на трети лица в софтуера на платформата или използваните комуникации, респ. други програми, влияещи върху функционирането на електронната платформа. ИП не носи отговорност за претърпени от клиента вреди, ако последният нарушава или не изпълнява техническите изисквания за ползване на платформата или предостави на трети лица потребителското си име и парола, даващи му възможност за достъп до платформата. Освобождаването от отговорност по предходните изречения е ограничено само до действията на трети лица, които ИП не е бил в състояние да предотврати.

(6) ИП носи отговорност, ако в резултат на виновно поведение на служител на съответното дружество клиентът претърпи вреди във връзка с предоставяните услуги посредством електронната платформа, като отговорността е до размера на претърпените вреди.

(7) ИП не носи отговорност за претърпени от клиенти вреди, ако това е в резултат на технически срив при интернет доставчиците и хостинг центровете, ползвани от дружеството, защото това са обстоятелства, които не зависят от посредника и той не разполага с възможност да ги предотврати.

(8) ИП не носи отговорност за претърпени от клиенти вреди, ако това е в резултат на: непълно/неточно подадено от клиента нареждане, прекъсване на връзката на клиента с интернет или повреда в други използвани от клиента средства за комуникация, технически проблеми в използвани от клиента технически средства или хардуерни и софтуерни проблеми в компютъра на клиента.

Чл. 60д. (1) Съгласно настоящия раздел, клиентите се уведомяват изрично, че когато се предоставя информация на клиента чрез електронната платформа за търговия по настоящия раздел относно графики, текуща информация за състоянието на даден актив или пазар, където се търгува той, календар, новини, анализи, обучителни материали (вкл. видео обучение), пазарни настроения, технически индикатори, както и всякаква подобна информация, това не е препоръка за сключване/несключване на сделки.

(2) Съгласно настоящия раздел, клиентите се уведомяват и се съгласяват, че информацията по ал. 1 има само осведомителен характер и се предоставя с оглед повишаване качеството на услугата към клиента от гледна точка на повишаване на неговата информираност, но тя не може да се възприема от клиента като инвестиционен съвет или препоръка. Клиентите са наясно и приемат, че ИП не отговаря, нито може да гарантира за верността и пълнотата на подобна информация и анализи, а само осигурява достъп до такава информация.

Чл. 60е. (1) Чрез настоящия раздел клиентите се уведомяват, че е възможно котировките на определени активи, до които те имат достъп чрез електронната платформа за търговия, да съдържат грешки. Тъй като котировките, предоставяни чрез електронната платформа за търговия съгласно настоящия раздел, се формират, като се използват котировки на множество чуждестранни инвестиционни посредници и банки, които се получават чрез DDE протокол, то грешки в котировките могат да се появят в резултат на закъснения или технически грешки при получаване на необходимата информация, а това прави котировките неправилни (грешни). Грешки в котировките се установяват, като се сравняват котировките от платформата с котировки на минимум трима водещи световни брокери и банки.

(2) Ако в хипотезата на ал. 1 се установи наличие на явна фактическа грешка в конкретна котировка, то ИП има право да анулира сключената при съответната грешна котировка сделка и съответните последици от нея, изразяващи се или в печалба или в загуба за клиента най-късно до 2 дни след сключване на сделката. Ако анулирането се извърши след срока по предходното изречение, ИП носи отговорност за претърпените от клиента вреди в резултат на анулирането (ако са налице такива в конкретния случай), като той е длъжен да компенсира клиента до размера на претърпяната вреда.

(3) ИП отговаря (включително и в предвидения по алинея 2 двудневен срок) за претърпените от клиента вреди (ако са налице такива в конкретния случай) до размера на претърпяната вреда, вследствие на всяка грешка в котировките, която е можело да бъде предотвратена в резултат на дължимата грижа или е причинена от виновно поведение на служители на ИП, вкл. и когато грешката е породена от: недостатъци на софтуера на електронната платформа или автоматизиран процес; влязла грешна цена, съгласно ал. 1.

(4) С настоящия раздел клиентът се уведомява и се съгласява, че електронната платформа, респ. ИП, даващ достъп до платформата на клиента, могат да не предоставят котировки в определени моменти, при условие, че са налице временни технически затруднения или са налице обстоятелства, при които не могат да се извършват сделки на даден пазар и оттам произхожда невъзможността да се формират котировки. В този случай ИП не носи отговорност за вреди, претърпени от клиента.

(5) С настоящите общи условия, клиентите предварително се уведомяват, че при преценката възниква ли отговорността по чл. 60г, ал. 4 и грешки по ал. 1 на настоящия член с оглед на това дали е налице цена, различаваща се значително от пазарната, дружеството ще проверява и сравнява котировката (цената) на съответния финансов инструмент, търгуван на електронната платформа с котировките (цените) на трима световни брокери.

Чл. 60ж. (1) Съгласно настоящия раздел клиентите се уведомяват и се съгласяват, че следва във всеки един момент да поддържат съответното ниво на гаранционна сума, определена в уебсайта на електронната платформа и/или на интернет страницата на ИП.

(2) Съгласно настоящия раздел клиентът е наясно и се съгласява, че е длъжен самостоятелно да следи за спазване на изискванията за размера на гаранционната сума и да я възстановява незабавно, когато тя падне под този размер.

(3) Ако въпреки изискванията на предходните алинеи клиентът допусне наличие на недостиг на гаранционна сума по настоящия раздел (общият размер на средствата по сметка на клиента падне под нивото на минимално изискуемата гаранционна сума, доколкото това се изисква за съответния инструмент), то ИП уведомява клиента за недостига незабавно чрез електронната платформа за търговия, която му предоставя достъп до състоянието на неговата сметка и чрез автоматично генериране на съобщение на електронната поща на клиента (email).

(4) Предвид изложеното в предходните алинеи, клиентът се съгласява безусловно, че от момента на получаване на информацията по предходната алинея ИП закрива откритите от клиента позиции по текущи пазарни цени, без да го уведомява предварително за това, с оглед предпазване на клиента от реализиране на загуби, надвишаващи депозираните от клиента средства в сметката му. Съгласно настоящия раздел клиентът се съгласява с ценовите равнища на сделките по закриване на позициите. За затворените позиции клиентът се уведомява незабавно чрез електронната платформа за търговия, която му предоставя достъп до състоянието на неговата сметка и чрез автоматично генериране на съобщение на електронната поща на клиента (email).

(5) Хипотезата на ал. 4 се осъществява когато недостигът достигне над 70% от съответно изискуемата гаранционна сума, като се затварят всички отворени от клиента позиции едновременно.

(6) Процедурата по ал. 4 и ал. 5 при недостиг на гаранционната сума е автоматично заложена в платформата за електронна търговия и се осъществява без човешка намеса и без възможност за субективно отношение или недобросъвестно поведение от страна на служители на съответното дружество, извършило действието.

(7) Процедурата по ал. 4 и ал. 5 се предприема, за да се предпази клиента от натрупване на големи загуби, които биха се изразили в негативно салдо по сметката му. По този начин клиентът избягва поемане на допълнителни задължения, по-големи по размер от наличните парични средства по сметката му при ИП (рискът при търговия с деривативни инструменти и договори за разлики е обяснен подробно в чл. 26 на настоящите общи условия).

 

Раздел XII.  ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Чл. 61. (1) Договорите с клиенти по настоящите общи условия се сключват за неопределен срок или за определен такъв, което се уговаря в конкретния договор с клиента.

(2) (Изм. с реш. на СД от 14.04.2016 г.) В договора по ал. 1 се вписват индивидуализиращи данни на лицата, които го сключват, качеството, в което действа лицето, представляващо инвестиционния посредник, дата и място на сключване и действащите към момента на сключването общи условия, приети от клиента, основните права и задължения на страните и посочване на информацията, която посредникът е длъжен да му предостави.

(3) (Изм. с реш. на СД от 30.01.2012 г.) Всяка промяна следва да се извършва с изрично писмено съгласие на страните, сключено по реда на чл. 35 от общите условия, и влиза в сила в срок, уговорен от страните.

(4) (Нова с реш. на СД от 14.04.2016 г., изм. с реш на СД от 27.09.2018 г.)  ) ИП не може да сключи договора с клиент, ако е налице, която и да е забрана за това по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и приложимите регламенти с пряко действие.

Чл. 62. (1) Условията и случаите на прекратяване на договорите с клиенти се уговарят в конкретните договори, ако не са изрично упоменати в настоящите общи условия.

(2) След прекратяване на договорните отношения с клиента, отношенията се уреждат по описания по-долу начин. Клиентът е длъжен да плати всички комисиони и разноски на ИП, ако има неплатени такива от негова страна, както и да посочи в 5-дневен срок от прекратяване на договора, ако не го е направил до момента, подсметката на друго лице, където желае да му бъдат прехвърлени финансовите инструменти, респективно банкова сметка, където да му бъдат преведени парични средства, ако има такива при инвестиционния посредник. ИП е длъжен да прехвърли клиентските финансови инструменти в депозитарна институция, в съответствие с правилата на депозитарната институция, по подсметка на друго лице, респективно да преведе парични средства на клиента, ако има такива при условие, че е посочено от клиента предварително или при прекратяването на договора по предходното изречение подсметка на друго лице, респ. банкова сметка. Прехвърлянето се извършва в срок до 10 работни дни от прекратяване на договора, когато другото лице/банковата сметка са посочени предварително, или от изтичането на 5-дневния срок от прекратяването на договора, в който клиента е бил длъжен да посочи другото лице/банкова сметка. При условие, че клиентът не посочи предварително или при прекратяване на договора подсметка на друго лице, където да му бъдат прехвърлени финансовите инструменти, ИП е длъжен да прехвърли клиентските финансови инструменти в депозитарна институция, в съответствие с правилата на депозитарната институция, по лична сметка на клиента, включително чрез откриване на нова сметка. При условие, че клиентът не посочи предварително или при прекратяване на договора или в 5-дневен срок от прекратяване на договора своя банкова сметка, където да му бъдат преведени паричните средства, ако има такива при инвестиционния посредник; те ще бъдат преведени по открита за целта лична сметка на клиента в избрана от посредника банка, лицензирана съгласно действащото законодателство от БНБ. Прехвърлянето по предходните две изречения се извършва в срок до 10 работни дни от прекратяване на договора, респ. в срок до 10 работни дни от изтичането на 5-дневния срок от прекратяването на договора, в който клиентът е бил длъжен да посочи своя банкова сметка. След прекратяване на договорните отношения инвестиционният посредник не приема и не изпълнява нареждания по прекратения договор.

 

Раздел XIII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

  Чл.63. (1) Посредникът е длъжен да предоставя на всеки клиент обявената от него тарифа за стандартни комисионни възнаграждения и такси за различните видове услуги, които предлага. Тарифата (заедно с общите условия) се поставя на видно и достъпно място в помещението, където се приемат клиентите.

(2) Изменение и допълнение на Тарифата на инвестиционния посредник се извършва от неговия управителен орган.

Чл.64. Клиентът е длъжен да заплати на инвестиционния посредник възнаграждение за осъществена от него услуга съгласно тарифата по предходния член.

Чл.65. В случай на посредничество, инвестиционният посредник има право на възнаграждение и от двете страни по сделката.

Чл.66. Безкасовото плащане на възнаграждението на ИП се смята за извършено в момента, в който е заверена банковата сметка на инвестиционния посредник.

 

Раздел XIV. НАЧИНИ ЗА РАЗУМНО И СПРАВЕДЛИВО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 

Чл. 67. (1) Съгласно настоящите общи условия при възникване на противоречия между Инвестиционният посредник и негов клиент във връзка с тълкуването или изпълнението на договора, те се уреждат на основата на принципите за добронамереност и справедливост по взаимно съгласие между страните.

(2) (Отм. с решение на СД от 09.08.2017 г.)

(3) Съгласно настоящите общи условия страните могат да уреждат споровете си по чл. 67 и чрез процедура по медиация при положение, че в конкретния договор това бъде уговорено изрично.

(4) (Изм. с решение на СД от 09.08.2017 г.) Въпросите, по които страните не успеят да постигнат взаимно споразумение, се отнасят за решаване пред компетентния съгласно гражданско процесуалния кодекс съд.

Тези общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на “Евър Файненшъл” АД от 30.10.2007 г.и са изменени и допълнени с решения на СД от 30.01.2012 г., 30.03.2012 г. и 04.01.2014 г., изм. и доп. с реш. по протокол от 17.02.2014 г. и от 10.04.2014 г., изм.с решение на СД по протокол от 13.05.2015 г., изм. и доп. с решение на СД от 14.04.2016 г., изм. с решение на СД от 09.08.2017 г., изм. с решение на СД от 27.09.2018 г., изм. с решение на СД от 31.01.2020 г., с решение на СД от  09.10.2020 г., изм с решение на СД от 18.02.2022 г., изм. с решение на СД от 24.08.2022