Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на „Евър Файненшъл” АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар

 1. Въведение
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Настоящата Информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на „Евър Файненшъл“ АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар (наричана за краткост „Информацията”) е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите на чл. 50, във връзка с 46 и с Приложение II от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565), чл. 71, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 71, ал. 5 – ал. 7 и чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 31 – чл. 33 от Наредба № 58 от 28 февруари 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги (Наредба № 58) и е съобразена с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II) и в частност с чл. 24, параграф 4.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) Информацията е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на стопанската дейност на „Евър Файненшъл“ АД.
 4. (изм. с решение от 24.08.2022) Информацията е приложима към договорите между „Евър Файненшъл“ АД и неговите клиенти, които регламентират търговия с договори за разлики (ДЗР), която се осъществява на извън регулиран пазар (“Over-the-Counter” или “ОТС пазар”).
 5. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не предлага на своите клиенти търговия с финансови инструменти, различни от ДЗР на пазар, различен от ОТС пазара.
 6. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД предлага на своите клиенти следните видове ДЗР:

а) ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове;

б) ДЗР върху индекси;

в) ДЗР върху фючърси;

г) ДЗР върху валутни двойки и благородни метали;

д) ДЗР върху борсово търгувани опции.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) По отношение на търговията с горепосочените ДЗР, която се осъществява на ОТС пазар, „Евър Файненшъл“ АД е единствено място за изпълнение на нарежданията и  действа като принципал по всяка сделка (а не като агент или брокер).
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД действа като единствено място за изпълнение на нарежданията на своите клиенти и като насрещна страна по всички сделки с клиенти, поради което:

а) (изм. с решение от 24.08.2022) начислява на своите клиенти само таксите и комисионите, посочени в Тарифата за такси и комисиони на „Евър Файненшъл“ АД (Тарифата);

б) не прилага различни такси в зависимост от мястото за изпълнение на нарежданията на клиентите;

в) не получава от трети страни (които сами по себе си са места за изпълнение) плащания и стимули във връзка с изпълнението на тези нареждания;

г) не получава възнаграждение, отстъпка или непарична облага за предаване на клиентско нареждане до конкретно място на търговия, респективно място за изпълнение на нареждания;

д) не начислява вземания от двама или повече участници в сделка в съответствие с чл. 24, параграф 9 от MiFID II, не получава непарични облаги като посредник, а стойността на всички парични облаги, които получава като посредник, са посочени в Тарифата.

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022, изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Информация за разходите, заплащани от клиента за всеки един финансов инструмент, предлаган от „Евър Файненшъл“ АД, е налична и свободно достъпна в Тарифата, а също и на интернет сайта на посредника (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com. ).
 2. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022, изм. с решение от 24.08.2022. и изм. с решение от 15.02.2024г.) Актуалната редакция на Тарифата за такси и комисиони на „Евър Файненшъл“ АД е достъпна за клиентите в офисите на „Евър Файненшъл“ АД, както и на интернет сайта му  (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com. ).
 3. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) „Евър Файненшъл“ АД предлага на своите клиенти възможност да търгуват финансови инструменти (ДЗР) посредством сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронна платформа за търговия fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.
 4. Разходите и таксите, заплащани от клиента:

а) гаранционни суми;

б) данъци;

в) комисиони;

г) лихвен суап;

д) приравняващи дивидентни плащания;

е) разходи, свързани с валутната преоценка;

ж) спредове;

з) такси за пренос на позиция за следващ работен ден;

и) такси за поддръжка на сметките за търговия;

к) такси, свързани с разплащания.

 

Част от посочените по-горе разходи и такси попадат в обхвата на Приложение II на Делегиран регламент 2017/565, но част остават извън него.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Подробна информация за целите на предварителното и последващото оповестяване на информация за разходите и таксите пред клиенти, „Евър Файненшъл“ АД ще предоставя за разходите и таксите, попадащи в обхвата на Приложение II на Делегиран регламент 2017/565.

 

I. Видове разходи и такси, попадащи в обхвата на Приложение II на ДР 2017/565

 

 1. Разходите и таксите, заплащани от клиента, попадащи в обхвата на Приложение II на Делегиран регламент 2017/565 и в частност в Таблица 1 “Всички разходи и свързани такси, събирани за инвестиционна услуга (една или няколко) и/или допълнителни услуги, предоставяни на клиента, които следва да са част от сумата, подлежаща на оповестяване: са:

а) спредовете, които са еднократни такси, свързани с предоставянето на инвестиционна услуга;

б) лихвите при търговия срещу предоставена гаранционна сума, приравняващите дивидентни плащания, таксите за пренос на позиция за следващ работен ден и таксите за поддръжка на сметките за търговия, които са текущи такси, свързани с предоставянето на инвестиционна услуга;

в) комисионите (брокерските комисиони и комисионите, свързани с разплащания) и таксите, свързани с разплащания, които са разходи, свързани със сделки, инициирани в хода на предоставянето на инвестиционна услуга.

 

А. Комисиона

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Комисионата (брокерската комисиона) е разход, начисляван от „Евър Файненшъл“ АД и заплащан от клиента за изпълнение на клиентско нареждане за търговия с  финансов инструмент. Комисионната се определя като процент от съответната обща сума на сделката.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Комисионата (комисиона, свързана с разплащания) е разход, начисляван от „Евър Файненшъл“ АД и/или търговска банка и заплащан от клиента за изпълнение на  клиентско нареждане за внасяне или теглене на парични средства. Комисионната се определя като процент от съответната сума.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД начислява комисиона (брокерска комисиона) за търговия с ДЗР срещу предоставена гаранционна сума чрез сметката за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа за търговия в следните случаи:

а) за търговия с ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове:

– при гаранционна сума различна от 100 % (без заплащане на пълната стойност на съответното ДЗР) – за всички видове нареждания;

– при гаранционна сума равна на 100 % (със заплащане на пълната стойност на съответното ДЗР) – за всички условни нареждания (“условно нареждане” е самостоятелно или поредица от чакащи лимитирани, стоп нареждания към потвърдено първоначално лимитирано, стоп нареждане);

б) за търговия с ДЗР върху индекси:

– при гаранционна сума различна от 100 % – за всички условни нареждания и за нареждания, различни от условните нареждания, когато се касае за ДЗР върху италиански индекси;

– при гаранционна сума равна на 100 % – за всички условни нареждания;

в) за търговия с ДЗР върху фючърси – за всички условни нареждания;

г) за търговия с ДЗР върху валутни двойки и благородни метали – за всички условни нареждания;

д) за търговия с ДЗР върху други активи- за всички условни нареждания.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не начислява комисиона (брокерска комисиона) за търговия посредством сметката за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа за търговия.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не начислява комисиона, свързана с разплащанията за теглене на суми по банков път в национална валута без значение на размера на тегленето. ИП „Евър Файненшъл“ АД не предлага касови операции и теглене в брой в офиса на дружеството.
 3. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Подробна информация за комисионите е посочена в Тарифата а също и на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

 

Б. Лихвен суап при търговия срещу предоставена гаранционна сума

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Лихвен суап при търговия срещу предоставена гаранционна сума е допълнителна сума, която клиентът дължи на „Евър Файненшъл“ АД при използването на заемни средства при пренос на позиция за следващия ден и се изразява като процент от тях. Лихвеният процент може да бъде положително или отрицателно число.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) При търговия с ДЗР срещу предоставена гаранционна сума, клиентът на практика заема пари от „Евър Файненшъл“ АД АД, за да отвори своята позиция. Ако в края на работния ден, клиентът продължава да държи отворена позиция, която трябва да бъде прехвърлена за следващия ден, „Евър Файненшъл“ АД начислява (добавя) или приспада (удържа) по сметката за търговия на клиента лихвен суап върху отворената позиция.

Лихвеният суап се изчислява като следва:

 

Такса за пренос на позиция = Суап число × Позиция × Брой дни, за които се пренася позицията

Примерно ако клиента има дълга позиция 10 000 в EUR/USD и суап числото за дълга позиция е -0.000094, то лихвения суап за една вечер е 10000 х -0.000094 = -0.94 EUR. Клиентът ще плати -0.94 EUR.

 

(изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Суап числата за различните финансови инструменти, предлагани от „Евър Файненшъл“ АД, са налични и свободно достъпни на интернет сайта на посредника (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.). Стойността на тези суап числа се актуализира всеки ден, защото цената на финансовите инструменти се променя ежедневно.

 1. Получената сума на дължимия лихвен суап е във валутата на съответния инструмент, който се търгува. Ако сметката за търговия на клиента е в друга валута, то сумата на лихвения суап ще бъде преизчислена (превалутирана) във валутата, в която се води сметката.
 2. В случаите, когато клиентът държи (пренася за другия ден) дълга позиция, лихвения суап ще бъде удържан (приспаднат) от сметката му за търговия.

В случаите, когато клиентът държи (пренася за другия ден) къса позиция и лихвения процент по позицията е положително число, лихвения суап ще бъде начислен (добавен) по сметката му за търговия.

В случаите, когато клиентът държи (пренася за другия ден) къса позиция и лихвения процент по позицията е отрицателно число, лихвения суап ще бъде удържан (приспаднат) от сметката му за търговия.

Горното може да бъде илюстрирано със следните примери:

 

Нека приемем, че клиентът има отворена къса позиция в 5 броя ДЗР върху даден индекс, който се котира в EUR и суап числото за късата позиция за този индекс е 0,25, тогава лихвения суап за една вечер пренос на позиция се калкулира така:

Такса за пренос на позиция = Суап число × брой индекси × Брой дни, за които се пренася позицията

0,25 х 5 = 1,25 EUR

Клиентът ще получи 1,25 EUR за една вечер пренос на позиция.

Трябва да се има предвид, че стойността на тези суап числа се актуализира всеки ден, защото цената на финансовите инструменти се променя ежедневно.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД удържа/начислява лихвения суап при търговия със следните видове ДЗР:

а) ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове;

б) ДЗР върху индекси, фючърси и валутни двойки;

в) ДЗР върху други активи.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД удържа/начислява лихвения суап при търговия само посредством сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа за търговия.

В. Приравняващо дивидентно плащане

 

 1. Приравняващото дивидентно плащане е плащане сходно на дивидент, което се получава от клиент, който притежава ДЗР върху акции, индекси и/или борсово търгувани фондове. Подобно на директната инвестиция в посочените базови инструменти и ДЗР върху тях са обект на корпоративни събития, включително и такива свързани с изплащане на дивиденти. Клиентът, притежаващ ДЗР не притежава самия базов актив, поради което при корпоративни събития свързани с дивиденти плащания той ще получи приравняващо дивидентно плащане (dividend adjustments payment), което ще бъде производно на самия дивидент, но за разлика от дивидента няма да бъде свързано с притежанието на базовите активи.
 2. Дали ще се разпредели дивидент при акциите решават в общия случай общите събрания на акционерите на компаниите – емитенти, а при борсово търгуваните фондове – управляващите дружества. В повечето случаи, при индексите наличието и разпределението на дивиденти следва наличието и разпределението на дивидентите на акциите, включени в състава на индекса, но има и изключения, при които дивиденти не се разпределят, а въпросните корпоративни събития се отразяват в цената на съответния индекс съобразно формулата му за изчисление.
 3. Приравняващото дивидентно плащане се определя към така наречената „ex-date” или това е първият ден след датата, към която, ако клиентът е акционер в дадена компания ще има право да получи дивидент.

С настъпването на тази дата акциите започват да се търгуват без право на дивидент и това обстоятелство се отразява върху тяхната цена.

Датите “еx-date” за акциите се обявяват от компаниите-емитенти на акциите и обикновено фигурират в решенията на Общите събрания на акционерите.

Датите “еx-date” за борсово търгуваните фондове се обявяват от управляващите дружества на тези фондове.

Датите “еx-date” за индексите следват датите “еx-date” на акциите, включени в техния състав.

 1. Ако клиентът има отворена позиция в ДЗР върху акции и/или борсово търгувани фондове в началото на работния ден (00:00 ч. източноевропейско време – ЕЕТ), който съвпада с „ex-date” на съответния базов актив, приравняващото дивидентно плащане, при отворена дълга позиция ще се начисли/добави по неговата сметка за търговия и респективно при отворена къса позиция ще се приспадне/удържи от нея.

 

Горното може да бъде илюстрирано със следните примери:

 

Към “ex-date” 15.02.2018 г. една компания – емитент е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 1,36 EUR на акция.

Ако клиентът има дълга позиция в ДЗР върху акции на тази компания, то за всеки ДЗР върху акция на компанията, който притежава към 15.02.2018 г., той ще получи приравняващото дивидентно плащане в размер на 1.36 ЕUR.

Към “ex-date” 15.02.2018 г. една компания – емитент е обявила брутен дивидент в размер на 1,36 ЕUR на акция.

Ако клиентът има къса позиция в ДЗР върху акции на тази компания то за всеки ДЗР върху акция на компанията, който притежава към 15.02.2018 г., на него ще му бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 1.36 ЕUR.

 

(изм. с решение от 24.08.2022) Ако обаче „Евър Файненшъл“ АД е длъжна, съгласно законодателството на държавата на компанията – емитент или на управляващото дружество, да удържа данък при изплащането на приравняващото дивидентно плащане за ДЗР върху акции или за ДЗР върху борсово търгувани фондове (основно САЩ), то приравняващото дивидентно плащане, при отворена дълга позиция ще се начисли/добави по неговата сметка за търговия след като му бъде удържан данъка от страна на инвестиционния посредник. При отворена къса позиция, тъй като се удържа приравняващо дивидентно плащане от сметката на клиента, върху същото не се дължат и не се начисляват данъци.

 

Горното може да бъде илюстрирано със следните примери:

 

Към “ex-date” 15.02.2018 г. една американска компания – емитент е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD на акция.

Ако клиентът има дълга позиция в ДЗР върху акции на тази компания и ако приемем, че данъкът върху дивидентите в САЩ е 10%, то за всеки ДЗР върху акция на компанията, който притежава към 15.02.2018 г., след удържането на дължимия данък той ще получи приравняващото дивидентно плащане в размер на 0.531 USD (0.590 USD /дивидент/– 0.059 USD /данък/).

Към “ex-date” 15.02.2018 г. една американска компания – емитент е обявила брутен дивидент на 1 акция в размер на 0,590 USD на акция.

Ако клиентът има къса позиция в ДЗР върху акции на тази компания то за всеки ДЗР върху акция на тази компания, който притежава към 15.02.2018 г., на него ще му бъде удържано приравняващото дивидентно плащане в размер на 0,590 USD.

 1. В случаите, когато към “ex-date” клиентът има позиция в ДЗР върху индекс, то при дълга позиция ще му бъде начислено приравняващото дивидентно плащане с пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.В случаите, когато към “ex-date” клиентът има позиция в ДЗР върху индекс, то при къса позиция ще му бъде удържано приравняващото дивидентно плащане с  пропорционалното тегло на приложимия дивидент в състава на базовия индекс.

Всеки индекс има своя собствена методика за изчисляване теглото на компонентите в състава му, поради което и разпределението на дивидентите се изчислява по различен начин за всеки индекс.

(изм. с решение от 24.08.2022)Ако съгласно законодателството на държавата на компанията – емитент, чиито акции участват в изчисляването на даден индекс, следва да бъде заплатен данък при изплащането на дивиденти върху тези акции, то „Евър Файненшъл“ АД удържа данък при изплащането  на приравняващото дивидентно плащане за ДЗР върху индекса, в състава на който влиза тази компания. В тези случаи приравняващото дивидентно плащане, при отворена дълга позиция ще се начисли/добави по сметката за търговия на клиента след като му бъде удържан данъка от страна на инвестиционния посредник. При отворена къса позиция, тъй като се удържа приравняващо дивидентно плащане от сметката на клиента, върху същото не се дължат и не се начисляват данъци.

 1. Размерът на начисленото / удържаното приравняващо дивидентно плащане е посочен в дневния отчет до клиента за съответната дата, на която е направено/удържано плащането.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД удържа/начислява приравняващи дивидентни плащания при търговия с ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове и ДЗР върху индекси посредством:

а) сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа за търговия и

б) сметка за търговия срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез електронната платформа за търговия.

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Допълнителна информация относно приравняващите дивидентни плащания е налична на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

 

Г. Спред

 

 1. Спредът представлява разликата между цените „купува“ и „продава“ в котировката на съответния инструмент. В този смисъл спредът представлява число, което, колкото е по-малко (т.е. по-тесен спред), толкова по-малко разходи би имал клиента.

Например:

 

При  закупуване  на  ДЗР  върху  двойката  EUR/USD  при  курс Купува 1.10209 и курс  Продава 1.10200, клиентът ще заплати спред от 0.9 пипса.

Ако обаче спредът е по – широк – курс Купува 1.10211 и курс Продава 1.10200 например, клиентът ще заплати спред от 1.1 пипса.

Следва да се има предвид, че разходите за спред в пипсове са илюстративни и за да бъде определен пълния разход за спред е необходимо да се отчете и размера на позицията. С нарастване на размера на търгуваните от клиента обеми е възможно, да нарастват и неговите разходи за спред, в зависимост от моментната ликвидност на даденият инструмент.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) В зависимост от избраните инструменти, „Евър Файненшъл“ АД предоставя на своите клиенти възможност да търгуват както при:

а) фиксиран спред, който представлява постоянна разлика между цените „купува” и „продава”, т.е. това е спред, който не се променя от пазарните условия. Фиксираните спредове могат да се предлагат за определен период от време или през часовете за търговия.

б) (изм. с решение от 24.08.2022) целеви (променлив) спред, който представлява спред, който се колебае  от  различни пазарни фактори като базисната ликвидност или волатилност. Целевият (променлив) спред е минималният спред, който „Евър Файненшъл“ АД се стреми да котира. Въпреки това, по време на ниска ликвидност и/или висока волатилност е вероятно посредникът да не може да поддържа същите нива на спредовете, които котира обичайно. Подобни състояния на пазара не могат да бъдат предвидени и могат да се случат по всяко време на денонощието, което ще доведе до разширяване на спредовете за определен период от време.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Клиентите на „Евър Файненшъл“ АД, могат да преминават от фиксирани към целеви спредове и обратно веднъж на всеки 24 часа при условие че нямат открити позиции и потвърдени нареждания.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Спредът е приложим за всички финансови инструменти и за всички сметки за търговия, предлагани от „Евър Файненшъл“ АД.

(изм. с решение от 09.10.2020 г. и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Информация относно приложимия спред за отделните видове инструменти и за отделните видове сметки за търговия е посочена в Тарифата, а също и на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Размерът   на   спреда   е   посочен   на   интернет   сайта   на    „Евър Файненшъл“ АД (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

Д. Такса за пренос на позиция за следващ работен ден

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Таксата за пренос на позиция за следващ работен ден е такса, която се дължи при използването на заемни средства при пренос на позиция за следващия ден и се формира на база на суап число за съответния финансов инструмент (валутна двойка или благородни метали).

При търговия с ДЗР срещу предоставена гаранционна сума, клиентът на практика заема пари от „Евър Файненшъл“ АД, за да отвори своята позиция. Ако в 24:00 часа, клиентът продължава да държи отворена позиция, която трябва да бъде прехвърлена за следващия ден, „Евър Файненшъл“ АД начислява (добавя) или приспада (удържа) по сметката за търговия на клиента такса за пренос на позиция.

 1. Суап числото показва колко пипса, при търговия с ДЗР върху валутни двойки, съответно цента при търговия с ДЗР върху благородни метали, се начисляват в края на работния ден към открита позиция на клиента, която ще бъде прехвърлена за следващия работен ден.

Суап числата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни.

Когато суап числото е положително таксата за пренос на позиция ще бъде начислявана (добавяна) към сметката за търговия на клиента.

Когато суап числото е отрицателно таксата за пренос на позиция ще бъде приспадана (удържана) от сметката за търговия на клиента.

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Таксата за пренос на позиция се начислява върху крайната позиция, която се пренася от предходния ден. Взема се предвид какъв е лихвения суап, който е за съответната валутна двойка в таблицата с инструментите на сайта ни (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).
 2. Таксата за пренос на позиция се определя, като стойността на незакритата през деня позиция се умножи по суап числото и броя на дните, за които се пренася позицията. Полученият резултат се преоценява по курсове на затваряне за деня във валутата, в която е открита сметката.

При търговия с валута, сумата, която клиентът ще плати или ще получи за отворена позиция, зависи от валутната двойка, която се търгува, тъй като сделката с дадена валутна двойка представлява покупка на едната срещу продажбата на другата валута от двойката.

 

Такса за пренос на позиция = Суап число × Позиция × Брой дни, за които се пренася позицията.

Примерно ако клиента има дълга позиция 10 000 в EUR/USD и суап числото за дълга позиция е -0.000094, то суапа за една вечер е 10000 х -0.000094 = -0.94 EUR. Клиентът  ще плати -0.94 EUR.

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Суап числата за ДЗР върху валутни двойки и ДЗР върху благородни метали са налични и свободно достъпни на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.). Стойността на тези суап числа се актуализира всеки ден, защото цената на финансовите инструменти се променя ежедневно.
 2. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) „Евър Файненшъл“ АД удържа/начислява такси за пренос на позиции при търговия с ДЗР върху валутни двойки и ДЗР върху благородни метали посредством сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа за търговия fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com. – при търговия с ДЗР върху валутни двойки и ДЗР върху благородни метали;

 

Е. Такса за поддръжка на сметката за търговия

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Таксата за поддръжка на сметката за търговия се начислява от „Евър Файненшъл“ АД, ако през последните три месеца клиентът не е сключил нито една сделка и / или не е отворил нито една позиция.
 2. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022) Размерът на таксата за поддръжка на сметката за търговия е посочен в Тарифата.

 

Ж. Такса, свързана с разплащания

 

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022) Подробна информация за таксите, свързани с разплащанията е посочена в Тарифата.

 

II. Видове разходи и такси, които не попадат в обхвата на Приложение II на ДР 2017/565

 

А. Гаранционна сума

 

 1. Гаранционната сума (маржинът) представлява размера на паричните средства, която клиентът следва да предостави по сметката си за търговия, за да  открие Позиция.

Гаранционната сума се блокира по сметката за търговия на Клиента от общия размер на свободните му средства и до затваряне на отворената позиция, която тя гарантира, Клиентът не може да я ползва за други цели.

 

Гаранционната сума се изразява като процент от стойността на отворената позиция. Горното може да бъде илюстрирано със следния пример:

Ако клиентът иска да търгува с ДЗР върху акция, за която изискването за маржин (гаранционна сума) е 5% и клиентът желае да купи 100 от тези ДЗР при цена на единица 110,21 USD, не е необходимо да разполага с цялата сума от 11 021 USD, а само с онази част, която се изисква като гаранционна сума (5% от стойността на отворената позиция), тоест клиентът следва да има по сметката си за търговия само 551,05 USD, които да бъдат блокирани като гаранционна сума, за да може да закупи желаното ДЗР и да отвори позиция.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Търговията срещу гаранционна сума (търговията на марджин) изисква отчитане на движението на пазарните цени на инструментите, които клиентът е закупил защото това се отразява на способността му да поддържа определени позиции отворени по-дълго време или на възможността му да отваря нови позиции. Горното може да бъде илюстрирано със следните примери:

Ако клиент, който търгува срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент, разполага по сметката си за търговия с 1 000 USD и иска да закупи 100 ДЗР от една акция при цена за едно ДЗР 110,21 USD, то стойността на сделката би била 11 021 USD, тоест многократно надхвърляща сумата по сметката му и сделката не би се осъществила.

Ако обаче същият този клиент има възможност да търгува това ДЗР срещу гаранционна сума и изискването е да бъде предоставена 5% гаранционна сума (маржин), то изискуемата сума, която да е налична по сметката на клиента за да се осъществи сделката би била само 551.05 USD (5% х 11 021 = 551.05) и той ще може да осъществи сделката си.

От общата сума по сметката – 1 000 USD, „Евър Файненшъл“ АД ще блокира гаранционна сума в размер на 551.05 USD и клиентът ще може да разполага със свободни средства на размер на 448,95 USD, за да открие нови позиции в различни финансови инструменти.

Ако цената на това ДЗР се покачи с 1.50 USD до 111,71 USD, клиентът ще спечели 150 USD и тази печалба ще се добави към сумата по сметката му търговия и той ще разполага с наличност от 1 150 USD, като блокираните средства като гаранционна сума ще са 558,55 USD (100 x 111,71 x 5%), а свободните средства ще са 591,45 USD.

Ако обаче цената на това ДЗР падне с 1.50 USD до 108,71 USD, то клиентът ще загуби 150 USD, като тези средства ще бъдат отразени в наличността по сметката му за търговия, която вече ще бъде 850 USD. Блокираните средства като гаранционна сума ще са 543,55 USD (100 x 108.71 x 5%), а свободните средства ще са 306,45 USD.

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Изискванията за гаранционна сума (марджин) са налични и свободно достъпни на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

„Евър Файненшъл“ АД уведомява своите клиенти, че инвестиционния посредник има право да променя изискуемата гаранционна сума (изискуемия марджин) както за определени финансови инструменти, така и за отделни сделки и за отделни сметки за търговия.

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) „Евър Файненшъл“ АД разрешава търговия срещу предоставена гаранционна сума с всички предлагани от него ДЗР посредством сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа за търговия fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.  – при търговия с всички видове ДЗР, предлагани от инвестиционния посредник;
 2. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02. 2024г.) „Евър Файненшъл“ АД не разрешава търговия срещу предоставена гаранционна сума посредством сметка за търговия срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез електронната платформа за търговия fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.

 

Б. Данъци

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Възможно е за клиента да възникнат и разходи, включително данъци, във връзка със сделките с предлаганите за търговия от „Евър Файненшъл“ АД финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги и дейности, които не са наложени от инвестиционния посредник.

Режимът на данъчно облагане, респективно дължимите от клиента данъци при търговията с ДЗР зависи, от една страна от данъчното законодателство в България, действащите между България и всяка една от страните във и извън Европейския съюз спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, националността на клиента, а също в коя държава клиентът се счита за местно лице за данъчни цели.

В общия случай, но не и изчерпателно, облагаеми са доходите от сделки, извършени извън регулиран пазар, независимо от вида на финансовия инструмент и от дивиденти в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България и местно физическо лице от източник в чужбина, като процентната ставка е различна за различните държави. Възможно е за клиента да възникнат и други разходи за данъци, във връзка със сделките с финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги и дейности.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не плаща данъци вместо своите клиенти, с изключение на случаите, когато инвестиционният посредник изпълнява ролята на „Withholding Agent” по силата на американското данъчно законодателство. Навременното плащане на тези разходи и/или данъци е изцяло отговорност и задължение на клиента.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД изпълнява ролята на „Withholding Agent” по силата на американското данъчно законодателство и удържа данък върху начислени/добавени приравняващи дивидентни плащания за ДЗР базирани на „акции на Американски компании“ и „Американски фондове“.

В тези случаи, „Евър Файненшъл“ АД начислява данък на клиента и го плаща на американските данъчни служби (IRS) вместо клиента.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД уведомява своите клиенти, че Република България прилага правилата за автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане. Съгласно тези правила Република България трябва системно да предоставя на другите държави, които участват в този обмен, финансова информация в областта на данъчното облагане относно техните местни лица за данъчни цели. За тази цел българските финансови институции следва да предоставят законоустановената информация на българската Националната агенция по приходите (НАП), която от своя страна я предоставя на съответната компетентна данъчна институция, в държавата, където лицето е местно за данъчни цели.

В тази връзка „Евър Файненшъл“ АД предоставя на НАП законоустановената информация относно местните лица за данъчни цели на другите държави, които участват в автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

Повече информация относно автоматичния обмен на финансова  информация  за  данъчни    цели    може    да    бъде     намерена     на     интернет     страницата     на  НАП: http://portal.nap.bg/page?id=673

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД уведомява своите клиенти, че Република България спазва приетия от САЩ Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (Foreign Account Tax Compliance Act).

„Евър Файненшъл“ АД е одобрена от данъчните власти на САЩ финансова институция, която  прилага  FATCA  и  е  регистрирана  в  официалния  Интернет   портал на Федералната служба по  приходите  на  САЩ  (IRS),  като  притежава  Глобален идентификационен  номер  –  Global  Intermediary  Identification  Number   (GIIN): WFV9RS.99999.SL.100

Повече информация относно FATCA можете да намерите на интернет страницата на IRS: https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не предоставя съвети на клиентите си по регулаторни, правни и/или данъчни въпроси.

 

В. Разходи свързани с валутната преоценка

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД извършва валутна преоценка:

а) при отразяване на реализирания резултат от затворени от клиента позиции при условие, че валутата на търгувания финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия на клиента;

б) при внасяне и теглене на парични средства във валута различна от валутата на сметка за търговия на клиент;

в) при прехвърляне на средства между сметки за търговия в различна валута на един и същи клиент.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Когато валутата на търгувания финансов инструмент е различна от валутата на сметката за търговия, „Евър Файненшъл“ АД не за съответната валута към 24:00 часа (23:00 часа в петък) източно европейско време (EET) на отделните видове валути за: лихви; такси за пренос на позиции; приравняващи дивидентни плащания; такса за поддръжка на сметка за търговия; и преоценка на отворени позиции;

– по текуща пазарна цена в момента на затваряне на позицията, за реализирания резултат от търговия или в момента на начисляване на комисионите за търговия дължими при сключване на сделки;

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Когато клиентът внася и/или тегли парични средства във валута различна от валутата на сметката му за търговия и/или прехвърля средства между свои сметки за търговия в различна валута, „Евър Файненшъл“ АД извършва валутната преоценка по цена на превалутиране в момента на отразяване на операцията в платформата. Цената на превалутиране се формира като към цените (котировките) „купува“ или „продава“ на ДЗР върху съответните валутни двойки, котирани от „Евър Файненшъл“ АД в Електронната платформа за търговия (“текущите пазарни цени”), се прибави добавка в размер на 1%.

(изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Информация относно цената на превалутиране (в реално време) е налична на интернет сайта на „Евър Файненшъл“ АД (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.).

Когато вноската по сметката за търговия е направена чрез банков превод, цената на превалутиране се формира на база текущите пазарни цени към момента на извършване на самата валутна преоценка, а не към момента, в който клиентът е направил съответната вноска.

Информация относно реалната цена на превалутиране, на която „Евър Файненшъл“ АД е извършило валутната преоценка, е налична в платформите за търговия с финансови инструменти, които инвестиционният посредник предлага на своите клиенти. В електронна платформа информацията е видно в реално време от котировките Купува и Продава за всяка валутна двойка.

Когато вноската по сметката за търговия е направена чрез кредитна карта, дебитна  карта, Skrill или системата ePay, но има технически проблеми, които възпрепятстват непосредственото постъпване на средствата по сметката за търговия на клиента, цената на превалутиране се формира на база текущите пазарни цени към момента на извършване на самата валутна преоценка, а не към момента, в който клиентът е направил съответната вноска.

Информация относно реалната цена на превалутиране, на която „Евър Файненшъл“ АД е извършило валутната преоценка, е налична в платформите за търговия с финансови инструменти, които инвестиционният посредник предлага на своите клиенти. В електронна платформа информацията е видно в реално време от котировките Купува и Продава за всяка валутна двойка.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Следва да се има предвид, че в случаите на вноски с кредитни и / или дебитни карти или чрез банков превод, „Евър Файненшъл“ АД предоставя информация относно цена на превалутиране, на която посредникът, при захранване на сметката за търговия на клиента, е извършил валутната преоценка на средствата, които са постъпили по банковата сметка на посредника. „Евър Файненшъл“ АД не предоставя информация относно котировките, при които банките и / или картовите оператори, участващи в процеса на осъществяване на съответната вноска, са конвертирали преведената от клиента сума. Това е относимо и за тегленията чрез кредитни / дебитни карти или чрез банков превод.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не удържа от клиента такси или комисионни във връзка с извършваната валутна преоценка, нито му удържа други разходи за обмен на валута.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не извършва обмен на валута, различен от описаните по-горе случаи на валутни преоценки.

„Евър Файненшъл“ АД не предоставя на клиента самостоятелни услуги, свързани с обмен на валута.

 

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ТАКСИТЕ

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Дължимите от клиента разходи и такси, описани по-горе, се събират от „Евър Файненшъл“ АД, като посредникът директно задължава сметката за търговия на съответния клиент.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Дължимите от „Евър Файненшъл“ АД разходи и такси, описани по-горе, се  изплащат от посредника, като директно се записват по сметката за търговия на съответния клиент.

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

 

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 и изм. с решение от 18.02.2022 и изм. с решение от 24.08.2022 и изм. с решение от 15.02.2024г.) Последната актуална редакция на настоящата Информацията е достъпна за клиентите в офисите на „Евър Файненшъл“ АД, както и на интернет сайта му (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.). „Евър Файненшъл“ АД уведомява клиентите си чрез своята интернет страница за съществените изменения в Информацията или за приемането на нова такава.
 2. Настоящият документ е приет от Съвета на директорите на „Евър Файненшъл“ АД на заседание, проведено на 05.06.2018 г. и е изменен с решение на СД от 09.10.2020 г. и е изменен с решение от 18.02.2022 г. и изм. с решение от 24.08.2022 г. и изм. с решение от 15.02.2024 г.