Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на "Евър Файненшъл" АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар

I. Въведение

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Настоящата Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на „Евър Файненшъл“ АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар (наричана за краткост „Информацията”) е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите чл. 49 и чл. 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565), чл. 92 – чл. 95 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 3 – чл. 10 от Наредба № 58 от 28 февруари 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги (Наредба № 58) и е съобразена с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II) и в частност с чл. 16, параграфи 8 – 11.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Информацията е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на стопанската дейност на „Евър Файненшъл“ АД.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) Информацията е приложима към договорите между „Евър Файненшъл“ АД и неговите клиенти, които регламентират търговия с договори за разлики (ДЗР), която се осъществява на извън регулиран пазар (“Over-the-Counter” или “ОТС пазар”).
 4. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не предлага на своите клиенти търговия с финансови инструменти, различни от ДЗР на пазар, различен от ОТС пазара.
 5. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД предлага на своите клиенти следните видове ДЗР:

а) ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове;

б) ДЗР върху индекси;

в) ДЗР върху фючърси;

г) ДЗР върху валутни двойки и благородни метали;

д) ДЗР върху борсово търгувани опции.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Основни характеристики на ДЗР, предлагани от „Евър Файненшъл“ АД, са:

а) (изм. с решение от 24.08.2022) създател и разпространител (дистрибутор) на ДЗР, които се предлагат за търговия от „Евър Файненшъл“ АД  е самият инвестиционен посредник;

б) (изм. с решение от 24.08.2022) ДЗР, предлаган за търговия от „Евър Файненшъл“ АД, не е прехвърлима ценна книга и не се съхранява в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник;

в) нито една от страните не придобива в наличност самото ДЗР, нито базовия актив на който той е базиран;

г) нито една от страните не е задължена да закупи или продаде, да достави или  получи в наличност съответния базов актив на ДЗР;

д) правата и задълженията на всяка от страните по ДЗР са единствено да извършват или получават плащания съгласно подаденото нареждане, като резултатите от изпълнението на нарежданията се отразяват съответно по позициите й в активи и/или парични средства;

е) сделките с ДЗР не подлежат на централизиран клиринг.

II. Защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти.

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД, в качеството си на инвестиционен посредник, който държи финансови инструменти и парични средства на клиенти, предприема мерки за защита на правата на собственост на клиентите си върху тези активи.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД е отделил своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД поддържа отчетност и води сметки на финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, които:

а) да му позволят във всеки един момент да разграничи държаните за един клиент активи от активите, държани за друг клиент, както и от собствените си активи;

б) отразяват точно финансовите инструменти и паричните средства, държани за клиентите;

в) могат да бъдат използвани за документална проследимост (одитна пътека).

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) За всички финансови инструменти и парични средства ИП води аналитични сметки на клиентите си. „Евър Файненшъл“ АД предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички финансови инструменти на клиенти могат да бъдат по всяко време ясно разграничени от финансовите инструменти на инвестиционния посредник, посредством сметки с различно наименование в счетоводната отчетност на инвестиционния посредник или чрез равностойни мерки, които постигат същото равнище на защита.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не използва и не може да използва финансовите инструменти (ДЗР) на своите клиенти за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не използва и не може да използва за собствена сметка парични средства на клиенти освен с изричното съгласие на клиента.
 4. (изм. с решение от 24.08.2022) Когато „Евър Файненшъл“ АД може да извърши прихващане, учреди обезпечение, както и други действия (включително упражняване на право на задържане) по отношение на финансови инструменти и/или парични средства на клиента, инвестиционният посредник посочва в договора и/или в приложимите към него общи условия цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.
 5. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на „Евър Файненшъл“ АД.
 6. Недействително спрямо клиента е прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на негови финансови инструменти и/или парични средства, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента. Това не се прилага, в случаите, когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където се държат финансовите инструменти и/или парични средства на клиента.
 7. ИП посочва в договора и/или в приложимите към него общи условия и/или настоящата информация дали държи парични средства на клиента в трета държава, съгласно приложимото законодателство на която се допуска извършване на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на финансови инструменти и/или парични средства на клиента, в резултат на които трето лице ще придобие право да се разпорежда с паричните средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента.
 8. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не държи финансовите инструменти (ДЗР) на клиента в трета държава, нито в лице, различно от себе си, нито в държава, различна от България.
 9. (изм. с решение от 24.08.2022) Финансовите инструменти на клиент или потенциален клиент не могат да бъдат държани на омнибус сметка от „Евър Файненшъл“ АД или от трета страна. Ако „Евър Файненшъл“ АД ще държи паричните средства на клиента в такава трета държава, той посочва в договора с клиента цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.
 10. (изм. с решение от 24.08.2022) Когато „Евър Файненшъл“ АД е информиран за наличие на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на паричните средства на клиента, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента, когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където се държат паричните средства на клиента, инвестиционният посредник уведомява за това клиента на декларирания от него траен носител или чрез интернет страницата си и му предоставя цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.
 11. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД отбелязва незабавно в договора с клиента и собствените си сметки учреденото обезпечение или упражненото прихващане или други действия по отношение на паричните средства на клиента в сметките с оглед гарантиране на яснота на статута на паричните средства на клиента, в т.ч. и в случай на производство по несъстоятелност.
 12. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД информира клиента или потенциалния клиент на декларирания от него траен носител или чрез интернет сайта си за случаите, когато паричните средства на този клиент могат да бъдат държани от трета страна от името на инвестиционния посредник, и за отговорността на инвестиционния посредник по приложимото национално законодателство за всички действия или бездействия на третата страна, както и за последиците за клиента от евентуална несъстоятелност на третата страна.
 13. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД АД информира клиента или потенциалния клиент на декларирания от него траен носител или чрез интернет сайта си, когато сметките, които съдържат паричните средства на този клиент, подлежат или ще подлежат на законодателството на юрисдикция, различна от тази на държава членка, и посочва, че правата на клиента или потенциалния клиент, свързани с тези парични средства, могат съответно да се различават.
 14. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД няма да сключва договори за  сделки  за  финансиране  с  ценни книжа по смисъла на чл.  3,  т.  11  от  Регламент  (ЕС)  2015/2365  на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на финансовите инструменти, държани от него от името на клиент, или да използва по друг начин тези финансови инструменти за своя собствена сметка или за сметка на друго лице или клиент на инвестиционния посредник.
 15. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД няма да сключва с клиенти (непрофесионални и професионални клиенти и приемливи насрещни страни) договори за финансови обезпечения с прехвърляне на собствеността върху обезпечението с цел обезпечаване на настоящи, бъдещи, определени, условни или очаквани задължения на клиента.
 16. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД създава необходимата организация за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляване на финансовите инструменти и паричните средства на клиента или ограничаване или загуба на правата му във връзка с тези активи в резултат на злоупотреба с активите, измама, лошо управление, неподходящо водене и съхранение на отчетност или небрежност.
 17. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД определя служител, който отговаря за спазване на задълженията на инвестиционния посредник, свързани със защитата на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите.

 

III. Депозиране на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) Финансовите инструменти, предлагани за търговия от „Евър Файненшъл“ АД са ДЗР, които по своята същност не са прехвърлими ценни книжа и не се съхраняват в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник. С  оглед на това „Евър Файненшъл“ АД не депозира клиентски финансови инструменти в депозитарна институция по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, а ги съхранява при себе си по аналитични сметки на клиентите си.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.
 3. ИП депозира паричните средства на клиента в лице посочено по-долу по сметка или сметки отделно от всички сметки, използвани за държане на парични средства на инвестиционния посредник.
 4. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД може да депозира паричните средства на своите клиенти във:

– централна банка;

– кредитна институция, лицензирана по Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на  дейност  от  кредитните  институции  и  относно  посредници,  за  изменение  на  Директива  2002/87/ЕО  и  за  отмяна   на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО;

– кредитна институция, лицензирана в трета държава;

– квалифициран фонд на паричния пазар.

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не депозира паричните средства на своите клиенти в квалифициран фонд на паричния пазар.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД не депозира парични средства на клиенти при кредитна институция или квалифициран фонд на паричния пазар, които са в една и съща група с инвестиционния посредник.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД депозира паричните средства на своите клиенти в следните търговските банки (кредитни институции): “Уникредит Булбанк”
 4. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД полага дължимата грижа при избора / периодичния преглед и оценката на кредитна институция, в която да депозира паричните средствата на своите клиенти, и при определяне на условията по договорите с нея, като отчита опита и пазарната репутация на кредитната институция с оглед гарантиране на защитата на правата на клиентите, както и всички законови и регулаторни изисквания или пазарни практики, свързани с държането на парични средства на клиенти, които могат да се отразят неблагоприятно на правата на клиентите.
 5. (изм. с решение от 24.08.2022) Във връзка с действията или бездействията на лицата, при които са депозирани паричните средства, и последиците за клиентите от несъстоятелност на тези лица отговорността на тези лица и на „Евър Файненшъл“ АД се определя съгласно националното законодателство.
 6. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД равнява водените от него сметки и записи с тези на търговските банки, при които се държат активите на посредника и на клиентите му, като равняването е ежедневно.

 

IV. Справки за финансовите инструменти или средствата на клиента

 

 1. (изм. с решение от 24.08.2022) „Евър Файненшъл“ АД изпраща веднъж на тримесечие на всеки клиент, търгуващи на регулиран пазар, за когото държи финансови инструменти или средства, справка на траен носител за тези финансови инструменти или средства, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) При поискване от клиента „Евър Файненшъл“ АД предоставя тази справка по-често срещу възнаграждение, определено на търговска основа.
 3. (изм. с решение от 24.08.2022) Клиентите на „Евър Файненшъл“ АД, които търгуват през електронната платформа, до която ИП предоставя достъп, имат постоянен достъп в реално време до информацията за държаните от ИП финансови инструменти и парични средства на клиента. Информацията е достъпна в клиентския профил в платформата.
 4. Справката за активите на клиента съдържа следната информация:

а) подробности за всички финансови инструменти или средства, държани от инвестиционния посредник за клиента в края на периода, обхванат от справката;

б) степента, в която всеки финансов инструмент или средства на клиента са били предмет на сделки за финансиране с ценни книжа;

в) размера на всяка полза, постигната за клиента в резултат на участие в сделки за финансиране с ценни книжа, както и основата, на която са постигнати тези ползи;

г) изрично посочване на активите или средствата, които са предмет на правилата на MiFID II и мерките за нейното прилагане, и на тези, които не са, например които са предмет на договор за финансово обезпечение с прехвърляне на права;

д) изрично посочване на активите, които са засегнати от определени особености по отношение на правата на собственост, например които подлежат на обезпечителен интерес;

е) пазарната или оценената стойност, ако пазарната стойност не е налична, на инструменти, включени в справката, с изрично посочване на факта, че отсъствието на пазарна цена може да е показателно за липса на ликвидност, като оценената стойност се определя въз основа на принципа на полагане на максимални усилия.

 1. В случаите, когато портфейлът на клиента съдържа постъпления от една или повече неуредени сделки, информацията по буква “а” може да се основава или на датата на сключване на сделката, или на датата на сетълмента, при условие че една и съща основа се използва последователно за цялата такава информация в справката.
 2. (изм. с решение от 24.08.2022) Периодичната справка за активите на клиента не се предоставя, когато „Евър Файненшъл“ АД предоставя на своите клиенти достъп до онлайн система, отговаряща на критериите за траен носител, ако актуални справки за финансовите инструменти или средствата на клиента са лесно достъпни от клиента и инвестиционният посредник разполага с доказателства, че клиентът е осъществил достъп до тази справка поне веднъж през съответното тримесечие.

 

V.Заключение

 

 1. (изм. с решение от 09.10..2020 г., изм. с решение от 18.02.2022 г., изм. с реш. от 24.08.2022 г. и с решение от 15.02.2024 г.) Последната актуална редакция на настоящата Информация е достъпна за клиентите в офисите на „Евър Файненшъл“ АД, както и на интернет сайтoвете му (ever.bg, www.fxmeridian.com, www.rs-prime.com, www.24yield.com.). „Евър Файненшъл“ АД уведомява клиентите си чрез своята интернет страница за съществените изменения в Информацията или за приемането на нова такава.
 2. Настоящият документ е приет от Съвета на директорите на „Евър Файненшъл“ АД на заседание, проведено на 05.06.2018 г. и е изменен с решение на СД от 09.10.2020 г. и от 18.02.2022 г. и изм. с решение от 24.08.2022 г. и изм. с решение на СД от 15.02.2024 г.