Информация по смисъла на чл. 75а. ал. 5 от ЗПФИ

(Изм. с реш. на СД от 24.08.2022) Своевременно и съобразно изискванията на чл. 75а, ал. 5 от ЗПФИ, Съветът на директорите на “Евър Файненшъл” АД /ИП/ взе решение на заседание от 29.03.2021 г. да не бъде приемана и утвърждавана политика за ангажираност в инвестиционния посредник по смисъла на чл. 75а, ал. 1 от ЗПФИ поради долуизложените мотиви:

Съгласно приетите изменения в европейската нормативната уредба, в българското законодателство бяха въведени нови изисквания по отношение на упражняването на някои права на акционерите, произтичащи от акции с право на глас, във връзка с общи събрания на дружества, чието седалище се намира в държава членка и чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, намиращ се или действащ в държава членка. В тази връзка е и въведеното с разпоредбата на чл. 75а, ал. 1 от ЗПФИ изискване за  инвестиционните посредници, предоставящи услугата управление на портфейл, който включва акции на дружества със седалище в държава членка, чийто акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, да приеме и публикува политика за ангажираност и информация за нейното изпълнение. В този смисъл, инвестиционният посредник следва да разкрие начина, по който се интегрира участието в тези акционерни дружества в инвестиционна стратегия при управлението на портфейлите на клиентите. Същевременно, разпоредбата на чл. 75а, ал. 5 от закона предоставя възможността да не бъде приета така описаната политика, като се изисква изрична публикация на мотивите за взимането на подобно решение.

В този смисъл, следва да се отбележи, че причините, които налагат гореспоменатите нормативни промени са както следва:

  • Безспорно по-голямото участие на акционерите в корпоративното управление е един от основите лостове, които биха могли да помогнат за подобряване на финансовите и нефинансовите резултати на емитентите;
  • Акциите на дружества, допуснати до търговия на регулиран пазар, често се притежават чрез сложна верига от посредници, което затруднява значително упражняването на правата на акционерите и тяхната ангажираност. В този смисъл, дружествата често не са в състояние да идентифицират своите акционери, което е необходимо условие за директната комуникация между акционерите и публичното дружество;
  • Действителната и трайна ангажираност на акционерите е ключов момент в изграждането на модела на корпоративно управление на дружествата, чийто акции се търгуват на регулиран пазар. Активното участие на акционерите в корпоративното управление би подобрило както финансовите така и нефинансови показатели на дружествата;
  • Институционалните инвеститори и управителите на активи реално не осигуряват прозрачност по отношение на инвестиционните си стратегии и на политиката си за ангажираност, а публичното оповестяване на подобна информация би оказало положително влияние върху осведомеността на инвеститорите, върху тяхната възможност да оптимизират своите инвестиционни решения, както и да улеснят диалога между дружествата и техните акционери.

Съобразно гореизложеното, при вземането на решение да не бъде приемана Политика за ангажираност, бяха обсъдени и съобразени и следните факти и аргументация:

  1. Към настоящия момент “Евър Файненшъл” АД  не предоставя услугата управление на портфейл, независимо, че същата е включена в издадения на дружеството лиценз;
  2. Независимо от това, в случай, че ИП започне да предоставя посочената услуга, следва да се има предвид следното:
  • Във връзка с изискванията на раздел 4 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 относно задълженията на инвестиционните посредници да представят информация на клиентите си и конкретно клиентите, чиито портфейли брокера управлява, ИП ще предоставя на всеки свой клиент периодичен отчет справка, което съгласно нормативните изисквания е поне веднъж на тримесечие. По този начин ще се осигурява оптимална прозрачност и пряк достъп до информацията за включените в портфейла активи, вкл. и по отношение акционерните участие на клиента в дружества със седалище в държава членка, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар.
  • Нормативно уредените права на миноритарните акционери като правото на включване на въпроси в дневния ред на общи събрания и предявяването на съдебни искове са обичайно свързани с наличието на минимално капиталово участие- съответните лица следва заедно или поотделно да притежават най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество.
  • Упражняването на право на глас и на други права, свързани с притежаваните ценни книжа от името и за сметка на клиента, чийто портфейл се управлява, е свързана с участието в общи събрания и наличието на изрични разпореждания за начина на гласуване (нотариално заверка на пълномощното) поради факта, че в някои депозитари ценните книжа са регистрирани именно на името на клиента, а не на неговия инвестиционен посредник.
  • Държавата, в лицето на своите регулатори, осъществява ефективно регулация и контрол върху дейността на инвестиционните посредници с цел защита на интересите на инвеститорите в ценни книжа, създаване и поддържане на стабилност и доверие в капиталовия пазар. Надзорът, осъществяван от Комисия за финансов надзор обхваща цялостната дейност на инвестиционните посредници, в т.ч. и инвестиционните услуги и дейности по управление на индивидуален портфейл на клиенти.

 

Въз основа на гореизложеното, Съветът на директорите на “Евър Файненшъл” АД  взе решение да не се приема Политика за ангажираност към настоящия момент, като при промяна на относимите условия, решението ще бъде преразгледано.

Изм. с решение от 24.08.2022 г.