Уведомление за риск

 Договорите за разлика могат да изложат на риск Вашия капитал, ако се използват по спекулативен начин. ДЗР се категоризират като финансови инструменти с висока степен на риск от редица регулаторни органи, тъй като сами по себе си те не предполагат защита на капитала, няма гарантирана възвръщаемост и клиентите могат да загубят инвестираната сума. С платформата за търговия на  “Евър Файненшъл” АД  не можете да загубите повече от инвестираната сума и клиентите не задлъжняват към  “Евър Файненшъл” АД . Независимо от гореизложеното, търгуването на ДЗР не е подходящо за всички инвеститори. Уверете се, че напълно разбирате включените рискове преди да инвестирате в този инструмент.

 

1. НАСТОЯЩОТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК Е ЧАСТ ОТ ДОГОВОРA С КЛИЕНТИТЕ НИ

1.1. Вие обмисляте да търгувате чрез платформата за търговия на  “Евър Файненшъл” АД  („ние“, „наш“, „нас“, „Компанията“) с Договори за разлика („ДЗР“). ДЗР са високорискови инструменти, които не са подходящи за всеки инвеститор. Платформата за търговия е достъпна на уебсайта: www.fxmeridian.com, www.voyafx.com (“платформата”, “уебсайта”).

1.2. Това предупреждение Ви предоставя информация за рисковете, свързани с ДЗР, но не може да обясни всички рискове, нито как подобни рискове се отнасят до Вашия конкретен случай. Ако имате съмнения, потърсете професионален съвет.

1.3. Важно е напълно да разберете рисковете, преди да решите да влезете в търговски отношения с нас. Ако решите да търгувате с нас, много е важно да сте наясно с включените рискове, да прецените дали можете да понесете такива рискове, съответно да имате достатъчно финансови средства, за да понесете такива рискове и внимателно да следите Вашите позиции.

2. ПРЕУВЕЛИЧЕНИ ЗАГУБИ

2.1. Сама по себе си търговията с маржин на пазарите се характеризира с това, че както печалбата, така и загубата могат да нарастват, и ако не зададете Stop Loss поръчка (поръчка за затваряне на загуба) или лимитирана поръчка, може да понесете много големи загуби, в случай че позицията Ви се движи срещу Вас. Въпреки това, не можете да загубите повече от салдото във Вашата сметка за търговия.

3. ТАКСИ И ДАНЪЦИ

3.1. Клиентът заплаща такси за предоставяните от компанията услуги. Информацията за тези такси е  на уеб сайта на компанията. Преди клиентът да започне да търгува, той трябва да се информира за всички такси, комисиони и разноски, които ще дължи. Отговорност и на клиента е да следи за промени в тези такси.

3.2. Таксите, събирани от компанията, подлежат на промени според условията в договора с клиента.

3.3. Съществува риск сделките на клиента с всякакви финансови инструменти да подлежат или да започнат да подлежат на облагане с данък и/или с друг налог, например заради промени в законодателството или в личните обстоятелства на клиента. Компанията не предлага съвети от данъчно естество.

3.4. Клиентът носи отговорност за всякакви данъци и/или други задължения, които могат да се натрупат по отношение на неговите сделки.

3.5. Трябва да се отбележи, че данъчното законодателство в различните държави е динамично и  подлежи на промени без предварително известие от страна на Компанията.

4. ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКА НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

4.1. Договорите за разлика не са подходящ инструмент за дългосрочния инвеститор. Ако държите договор за разлика отворен за дълъг период от време, свързаните разходи се увеличават и може да се окаже, че за Вас би било по-изгодно да купите основния актив. Причината разходите при договорите за разлика да са по-големи е, че тук използвате многократно по-голям ливъридж, отколкото ако закупите основния актив.

5. БЕЗ ПРАВА ВЪРХУ ОСНОВНИЯ ИНСТРУМЕНТ

5.1. Договорите за разлика не дават право на собственост или на използване на правата по основните инструменти, напр. в случая на договори за разлика върху акции – на право на глас в съответната компания.

6. ИНВЕСТИРАЙТЕ САМО СРЕДСТВА, КОИТО МОЖЕТЕ ДА СИ ПОЗВОЛИТЕ ДА ЗАГУБИТЕ

6.1. Не инвестирайте в договори за разлика пари, които не можете да си позволите да загубите. Една инвестиция в договори за разлика носи висока степен на риск за инвеститора и поради колебанията в стойността, инвеститорът може да не си получи обратно инвестираната сума.

7. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ

7.1. Ние спазваме нашето задължение да преценяваме целесъобразността на платформата за търговия според Вашите обстоятелства, но Вие сте тези, които решавате дали да откриете сметка или не, както и дали разбирате или не, рисковете от това.

7.2. Ние можем да Ви поискаме и информация за Вашите финансови активи и приходи. Ние не следим вместо Вас дали сумата, която сте ни превели или Вашите печалби или загуби отговарят на тази информация. От Вас зависи да прецените дали Вашите финансови средства са достатъчни и каква степен на риск може да поемете.

8. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ

8.1. Не можете да загубите повече, отколкото е салдото на Вашата търговска сметка.

8.2. Преди да отворите сделка с договори за разлика при нас, ние изискваме да направите първоначален депозит. Вие трябва да следите дали сумата във Вашата търговска сметка е достатъчна, за да поддържате позициите Ви отворени. Необходимата гаранционна сума (маржин) ще е различна за различните инструменти и тези изисквания са посочени на платформата за търговия и/или уебсайта. Това означава, че ще търгувате чрез „ливъридж“, което може да работи във Ваша полза или ущърб, защото леко движение в цената във Ваша полза може да доведе до висока възвращаемост върху гаранционната сума по сделката, но леко движение в цената срещу Вас може да доведе до значителни загуби.

8.3. Освен това ще поискаме от Вас да поддържате сума във Вашата търговска сметка, която да надвишава необходимите минимални изисквания, за да поддържаме позициите Ви отворени. Следователно, ако цената на договорите за разлика се движи срещу Вас, може да се наложи Вие да депозирате значителни допълнителни средства в кратък срок, за да може да поддържаме отворени Вашите позиции. Ако не направите това, ние ще имаме правото да затворим една, две или всички Ваши позиции, като в този случай Вие ще носите отговорност за всички понесени загуби.

8.4. Съгласно условията на договора имаме право да поискаме допълнително обезпечение под формата на допълнителни средства. Вие сте длъжни незабавно да удовлетворите покана за депозиране на допълнителни средства от наша страна в определения от нас срок и чрез съответните средства за депозиране. Ако не направите това, ние ще имаме правото да затворим една, две или всички Ваши позиции.

8.5. Освен ако не сте взели мерки, за да поставите ограничение на своите загуби (напр. като да зададете Stop Loss поръчка (тоест с цена за затваряне на загуба) или затваряне при печалба), е възможно неблагоприятните движения на пазара да доведат до загуба на цялото салдо във Вашата търговска сметка.

9. ДЗР СА ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ОСНОВНИ ДОХОДИ

9.1. Договорите за разлика не са подходящи за инвеститори, които търсят основни доходи от своите инвестиции, тъй като доходите от такива инвестиции са непостоянни.

9.2. Трябва да се знае, че клиентът няма права или задължения по отношение на основните активи, свързани с договорите за разлика, които търгува. Няма физическо доставяне на основния актив.

10. КОЛЕБАНИЯ НА ПАЗАРА

10.1. Важно е да разберете рисковете, свързани с търгуването на финансовите пазари, тъй като колебанията в цената на основния пазар ще повлияят върху рентабилността на сделката. Например: стойността на инвестициите, деноминирани в чужда валута може да падне или да се увеличи поради промени в обменните курсове.

10.2. Следователно ДЗР са подходящи само за онези клиенти, които напълно разбират пазарния риск и имат предишен опит в търгуването. Ако не сте сигурни, ние Ви препоръчваме да потърсите съвет от независим източник.

10.3. Слипидж е разликата между очакваната цена за сделка с договори за разлика и цената, на която сделката действително се изпълнява. Слипидж често се появява в периоди на по-висока нестабилност (напр. поради събития от новините), което прави невъзможно изпълнението на поръчка на конкретна цена при използване на пазарни поръчки, както и когато се изпълняват големи поръчки при недостатъчен интерес на нивото на желаната цена за изпълнение, за да се поддържа очакваната цена на сделката.

 

11. ДЕРИВАТИ

11.1. Позициите, отворени при нас, са деривати върху други продукти и не се търгуват на нито една борса. Цените и други условия се задават от нас с оглед на задълженията, които имаме за предоставяне на най-доброто изпълнение, за да действаме разумно и в съответствие с нашия договор с клиента и с нашата политиката за изпълнение на поръчки. Всяка сделка с договори за разлика, която отворите чрез нашата платформа за търговия, води до подписване на договор с нас. Тези договори могат да се затварят само при нас и не се прехвърлят на друго лице.

12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИ

12.1. Заради въздействието на ливъриджа могат да се понесат сериозни печалби или загуби, поради тази причина е много важно да следите отблизо Вашите позиции. Клиентът е отговорен да следи своите сделки.

13. ОПЕРАЦИОННИ РИСКОВЕ

13.1. Операционните рискове са неизменна част от всяка една сделка с договори за разлика. Например пробив в операционните процеси на компанията като комуникации, компютри, компютърни или мобилни мрежи или външни събития може да доведе до закъснения в изпълнението и сетълмента на сделката. Компанията не приема и не носи никаква отговорност, свързана с операционните процеси, освен ако причината не се състои в измама, нехайство или непочтеност от страна на нейни служители.

13.2. Във връзка с използването на компютърно оборудване и данни, клиентът е изложен и на следните рискове, при възникването на които компанията не носи отговорност за каквито и да е загуби и пропуснати ползи:

a) Прекъсване на тока в оборудването при клиента или доставчика, или при комуникационния оператор (вкл. гласовите комуникации), които обслужват клиента;

б) Физическа повреда (или унищожаване) на комуникационните канали, които се използват за свързване на клиента и доставчика (комуникационния оператор), доставчика, както и сървъра за търговия или информация на клиента;

в) Прекъсване (неприемливо ниско качество) на комуникациите чрез каналите, използвани от клиента или компанията, или каналите, използвани от доставчика или комуникационния оператор (вкл. гласовите комуникации), които се използват от клиента или компанията;

г) Грешни или несъответстващи на изискванията настройки на платформата от страна на клиента;

д) Ненавременно актуализиране на платформата от страна на клиента;

е) Използваните от клиента комуникационните канали, хардуер и софтуер създават риск клиентът да не може да приеме съобщение (вкл. текстови съобщения), изпратени от компанията;

ж) Търгуването по телефона може да бъде затруднено поради претоварване на връзката.

з) Повреда или нефункциониране на платформата, което включва и терминала на клиента.

13.3. Клиентът може да претърпи финансови загуби, причинени от осъществяването на горните рискове, като ние не поемаме никаква отговорност или задължения в случай, че такъв риск се реализира и клиентът носи отговорност за всички свързани загуби, които може да понесе.

14. ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ

14.1. Предупреждаваме клиента, че когато търгува в електронна платформа, той поема риск от финансова загуба, която може да е следствие, освен всичко останало, на:

a) Повреда в устройствата на клиента, софтуера и лошото качество на връзката;

б) Повреда в хардуера или софтуера на компанията или на клиента, неизправност или неправилна употреба;

в) Неправилна работа на оборудването на клиента;

г) Грешна настройка на терминала на клиента;

д) Забавени актуализации на терминала на клиента.

14.2. С подписването на Договор с нас Клиентът потвърждава, че е уведомен, че единственият надежден източник на информация за котировките е този на базовия сървър за получаване на котировки в реално време. Базата с котировките в терминала на клиента не е надежден източник за информационния поток с котировки, защото връзката между клиентския терминал и сървъра може да се разпадне в определен момент и някои от котировките може  да не стигнат до терминала на клиента.

15. КОМУНИКАЦИИ МЕЖДУ КЛИЕНТА И КОМПАНИЯТА

15.1.  Клиентът приема, че е налице възможност да получи със закъснение или изобщо не е получил никакво известие от компанията поради технически/комуникационни проблеми. Клиентът няма да изисква компенсация в този случай.

15.2. Клиентът е уведомен, че некриптираната информация, предадена по имейл, не е защитена от какъвто и да е неоторизиран достъп и е наясно, че трябва да понесе отговорността при изпращане и/или получаване от такава информация.

15.3. Компанията не носи отговорност, ако неупълномощени трети лица имат достъп до информацията, включително до електронни адреси, електронни комуникации и лични данни, данни за достъп, когато горните са предадени между компанията и клиента или по Интернет или други устройства за мрежови комуникации, или някакви други електронни средства, когато клиентът не е предприел необходимите технически мерки за запазване на данните.

16. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

16.1. При форсмажорно обстоятелство компанията може да не е в състояние да организира изпълнението на клиентските поръчки или да изпълни задълженията си по договора с клиента. В резултат от това, клиентът може да претърпи финансови загуби.

16.2. Компанията няма да носи отговорност или да има някакви задължения за каквато и да е загуба или повреда, произтичаща от повреда, прекъсване или закъснение в изпълнението на задълженията по договора с клиента, в които тази повреда, прекъсване или закъснение се дължат на форсмажорно обстоятелство.

17. НЕОБИЧАЙНИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ

17.1. Клиентът признава, че при необичайни пазарни условия, периодът за изпълнение на поръчките може да се удължи или да не е възможно поръчките да се изпълнят при декларирани цени, или изобщо да бъдат изпълнени.

18. ВАЛУТЕН РИСК

18.1. Клиентите трябва да са наясно, че при договори за разлика, деноминирани във валути, различни от националната им валута, съществува допълнителен риск, свързан с колебанията на валутните курсове.

19. БЕЗ СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ

19.1. При пускане на поръчки към компанията, тя няма да съветва клиента за основателността на дадена сделка или да му даде инвестиционен съвет под каквато и да е форма и клиентът е наясно, че услугите, които получава от компанията не включват предоставянето на инвестиционни съвети за търговия с договори за разлика или за основните пазари. Клиентът сам сключва сделки с избрани лично от него финансови инструменти  и взема съответните решения въз основа на собствената си преценка. Когато иска от компанията да сключи сделка, клиентът декларира, че само той е отговорен за своята независима оценка и проучване на рисковете при сделката.  Декларира, че има достатъчно знания, познания за пазара и професионален опит, за да направи своя оценка за ползите и рисковете от всяка сделка. Компанията не дава гаранции по отношение на това дали предлаганите от нея за търговия финансови инструменти са подходящи за клиента.

19.2. Компанията не е задължена да предоставя на клиента никакви правни, данъчни или други съвети, свързани с която и да е сделка. Клиентът трябва да потърси независим експертен съвет, ако има съмнения за това, дали би понесъл някакви данъчни задължения. С настоящото клиентът е предупреден, че данъчните закони подлежат на промени и могат да се изменят периодично, за което клиентът трябва да следи самостоятелно.

20. БЮЛЕТИНИ

20.1. Компанията може, периодично и по своя преценка, да предостави на клиента (чрез  бюлетини, които може да публикува през своя уебсайт или да предоставя на абонатите си чрез платформата за търговия, или по друг подходящ начин) информация, новини, коментари за пазара или друга информация. Там, където има такива бюлетини:

a) компанията не носи отговорност за такава информация;

б) компанията не дава никакви гаранции по отношение на точността, коректността или пълнотата на тази информация или що се отнася до данъчните или правните последствия от която и да е свързана с тях сделка;

в) тази информация се предоставя единствено, за да се даде възможност на клиента да разполага с повече информация когато взема своите инвестиционни решения и не е равносилна на инвестиционни консултации или инвестиционни съвети;

г) ако документът съдържа ограничение за лицето или за категорията лица, за които този документ е предназначен или, на които е предоставен, клиентът се съгласява, че няма да го предаде на което и да е подобно лице или категория от лица;

д) Компанията не гарантира за часа на получаване от страна на клиента и не може да гарантира, че той ще получи тази информация едновременно с другите клиенти;

20.2. Подразбира се, че коментарите за пазара, новините или друга информация, предоставена или дадена от компанията подлежат на промяна и могат да бъдат оттеглени по всяко време без предупреждение.

21. БЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ПЕЧАЛБА

21.1. Компанията не дава никакви гаранции за печалба или за избягване на загуби при търгуване. Клиентът не е получил никакви подобни гаранции от компанията или от който и да е от нейните представители. Клиентът е наясно с рисковете при търгуване и, че финансовото му състояние трябва да му позволява да поеме такива рискове и да издържи на всички претърпени загуби.