Разкриване на информация във връзка с устойчивостта

“Евър Файненшъл” АД подкрепя силно всички мерки, насочени към опазване на околната среда, към защитата на правата на служителите и към по-доброто корпоративно управление, които най-общо се определят като фактори на устойчивост. В тази връзка, дружеството се запозна с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейсккия парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Sustainable Finance Disclosure Regulation или SFDR) и на свързаната европейска регулация.

Независимо от посоченото по-горе и на основание член 4, параграф 5.b от SFDR, на този етап “Евър Файненшъл” АД избра да не отчита в инвестиционните си съвети и при управление на портфейл неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост поради следните причини:

  • Правната рамка, както на европейско, така и на национално ниво, не е довършена.

Регулаторните технически стандарти, които се очаква да се приемат съгласно SFDR, все още са на етап проект.

Съществуващата регулация е разпръсната между различни европейски актове, които са приемани по различно време и които не са изцяло съгласувани помежду си.

Предстои промяна в MiFID II.

Нормативните актове, които ще въведат мерки по прилагане на европейските регулации във вътрешното законодателство, още не са приети.

  • Липса на информация от емитентите.

Понастоящем, само някои големи емитенти са задължени   да разкриват нефинансова информация, относима към факторите на устойчивост, като информацията, която дори те разкриват, не е достатъчно подробна.

Правилата на ЕС за разкриване на нефинансова информация не важат за емитенти от трети държави.

Дружеството трябва да има сигурен и надежден източник на данни, за да може да отчита факторите на устойчивост при предоставянето на инвестиционни съвети и управление на портфейл.

  • Отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта изисква преглед и преработване на много от вътрешните правила и политики на Дружеството, което ще отнеме много време и усилия особено като се има предвид, че правната рамка не е завършена.

“Евър Файненшъл” АД прилага Политика относно формиране на възнагражденията, която има за цел установяване на ясни и обективни принципи на възнагражденията на определени категории персонал и осигуряване на надеждното и ефективно управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите за инвестиционния посредник нива. Дружеството счита, че и след интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения при управление на портфейли на клиенти и при предоставяне на инвестиционни съвети на клиенти, това няма да повлияе негативно върху надеждното и ефективно управление на рисковете и ненасърчаване на поемането на риска от инвестиционния посредник.

За да реши да отчита факторите на устойчивост, Дружеството първо трябва да прегледа и ревизира всичките си вътрешни правила и политики, и да приеме необходимите промени, особено в правилата за управление на риска и в политиката за възнагражденията. Като се има предвид, че правната уредба още не е довършена, този процес на преглед на вътрешните правила не може да бъде приключен в рамките на кратък период от време.

Понастоящем, мащабът на дейност на Дружеството, както и естеството и обхвата на неговите дейности, специално свързаните с инвестиционни съвети, не оправдават поемането на допълнителни административни мерки и разходи.